СТРАХОВІ РИЗИКИ 5.1. Суть страхування

У світі страхування було і залишається найпопулярнішим і найдоступнішим методом управління ризиком. Страхові компанії володіють значним капіталом і вважаються другими за значенням (після банків) інституційними інвесторами.

Страховий захист таких ризиків забезпечують спеціальні страхо­ві компанії (страхувальники), що залучають кошти страхуваль­ників і використовують їх для відшкодування понесених ними збитків при виникненні обумовлення обставин.

Сутність страхування виражається в тому, що інве­стор готовий відмовитися від частини своїх доходів, аби уникнути ризику, тобто він готовий заплатити за зведен­ня ступеня ризику до нуля.

Суть страхування полягає в передачі ризиків від їх носія — організації або фізичної особи — до страхової компанії. Особа, що передає ризик, називається страхувальником, а особа, що приймає ризик, — страховиком. Передача ризиків здійснюється за певну платню, яка називається страховим внеском, або стра­ховою премією. З юридичної точки зору передача ризику означає ухвалення на себе страховиком зобов'язання виплатити страху­вальнику грошову (а іноді і натуральну) компенсацію понесених ним в певних ситуаціях збитків. Сукупність ситуацій, за яких на­стає вищезазначена відповідальність страховика, складає зміст передаваних ризиків і носить назву страхові випадки.

Дамо визначення ще деяких понять, широко вживаних в стра­ховій практиці. Відносини страхувальника і страховика оформ­ляються шляхом укладення страхового договору. Страхова сума є максимально можливим об'ємом відповідальності страховика по даному ризику. Страхова сума визначається виходячи з квалі­фікованої оцінки вартості об'єкта страхування, званої страховою вартістю. Процедура встановлення страхової вартості враховує особливості страхування і вірогідність настання страхових випа­дків. Як правило, вона не більша від ринкової ціни об'єкта, а страхо­ва сума не може перевищувати його страхової вартості.

Сукупність умов щодо відшкодування збитків у результаті на­стання страхових випадків називається страховим покриттям. Виплати страховика по страхових випадках називаються страхо­вим відшкодуванням (для майнового страхування) або страховим забезпеченням (для особистого).

Платня за страхування обчислюється на підставі системи кое­фіцієнтів, званих страховими тарифами. Страхові тарифи звичай­но встановлюються у відсотках до страхової суми. Страховий внесок, або страхова премія, розраховується як похідна страхово­го тарифу і страхової суми.