ЗМІСТ

Частина 1. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ 13

1.         Деякі підходи до визначення ризику          13

Сутність ризику і його функції       13

Основні риси ризику            14

Сторони ризику і джерела його виникнення        15

Ризик як історична і економічна категорія            16

Деякі підходи до визначення ризику          17

Непередбачуваність, невизначеність і ризик         18

Теорія ризиків           20

2.         Класифікація ризиків           23

Різні підходи до класифікації ризиків        23

Загальна класифікація ризиків        27

Класифікація комерційних ризиків            29

3.         Зовнішні ризики       32

Види зовнішніх ризиків       32

Природні ризики      32

Загальноекономічні ризики              33

Політичні ризики      33

Державні ризики        36

Фінансові ризики      37

Валютні ризики        39

Кредитні ризики        40

Процентні ризики      42

4.         Внутрішні ризики     43

Види внутрішніх ризиків     43

Підприємницький ризик     43

Комерційні ризики   45

Виробничий ризик   47

Технічні ризики        47

Інноваційні ризики  48

Ризики керування      49

5.         Страхові ризики        51

Сутність страхування           51

Види ризиків з точки зору можливості страхування        52

Види страхування     53

Методи страхування 55

Методи зниження ризику    56

6.         Банківські ризики     60

Основні поняття банківських ризиків        60

Класифікація банківських ризиків  62

Кредитний банківський ризик        66

Валютний банківський ризик          68

Ризик ліквідності      68

Ризик неплатоспроможності (банкрутства)           72

Цінові ризики            74

Ризик недоодержання прибутку      76

Ризики, пов'язані з характером банківських операцій     77

Портфельний ризик  79

Галузевий ризик       80

Ризики, пов'язані з видом комерційного банку    82

Керування банківськими ризиками            83

7.         Комплексна якісна оцінка ризиків 86

Оцінка якості інформації     86

Побудова таблиці якісного аналізу ризиків           87

Оцінка ризиків по контрольних точках фінансово-господарсь-
кої діяльності підприємств  89

Ухвалення рішення   90

Частина 2. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ       92

8.         Показники ризику    92

Ризик і прибуток       92

Ризик і втрати            94

Види втрат     95

Зони ризику   97

Крива розподілу ймовірності одержання прибутку         98

Крива ризику            99

9.         Методи суб'єктивних оцінок

при вимірюванні ризику      103

Методи експертних оцінок  103

Характеристика експертних процедур      104

Формування структури товарного асортименту торговельного
підприємства за умови мінімізації комерційного ризику на основі
методу експертних оцінок    105

9.4. Вибір товару оптимальної якості за допомогою методу експер-

тних оцінок    107

9.5 Метод Дельфі      109

10.       Метод побудови дерева рішень       112

Етапи прийняття рішень за допомогою дерева рішень    112

Процедура прийняття рішення за допомогою дерева рішень 113

Процедура прийняття рішень при додатковому дослідженні
стану ринку    115

Очікувана цінність точної інформації        117

11.       Імовірнісний (статистичний) метод оцінки ризику         119

Основні поняття теорії вірогідності           119

Зв'язок математичного очікування і середньоквадратичного

відхилення      120

Приклад 1      121

Приклад 2      121

Приклад 3      123

Приклад 4. Оцінка ризику підприємницької фірми         124

Приклад 5. Побудова матриці прибутку    126

Приклад 6. Побудова матриці збитків       128

Частина 3. МОДЕЛЮВАННЯ ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ
ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ           131

12. Стратегічні ігри  131

Предмет теорії ігор   131

Основні поняття теорії ігор              133

Чисті стратегії. Основні поняття     134

Пошук оптимальних рішень за допомогою чистих стратегій 135

Приклад 1       137

Приклад 2       138

Змішані стратегії        138

Оптимальні змішані стратегії           140

Дослідження ігор, заданих платіжними матрицями          141

Приклад 3       141

Приклад 4       142

Елементарні прийоми розв'язування ігор 2 х 2 і 2 х п      143

Приклад 5       145

Графічний метод розв'язування ігор 2 х 2  146

Приклад 6       148

Приклад 7      148

12.10.  Графічний метод розв'язування ігор 2 х п і 2 х п  150

Приклад 8                  150

Приклад 9                  151

Приклад 10                152

12.11. Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування       153

13.       Статистичні ігри       156

Елементи теорії статистичних рішень        156

Основні поняття теорії статистичних ігор 157

Критерій Вальда        159

Критерій Вальда для матриці виграшів                 159

Критерій Вальда для матриці програшів               160

Приклад 1                  160

Приклад 2                  161

Критерій крайнього оптимізму (кращий із кращих)         162

Приклад 3                  162

Приклад 4                  162

Мінімаксний критерій Севіджа                   163

Критерій Севіджа для матриці виграшів               163

Критерій Севіджа для матриці програшів             163

Приклад 5                  164

Приклад 6                  165

13.6.    Критерій узагальненого максиміна Гурвіца                      166

Критерій Гурвіца для матриці виграшів                167

Критерій Гурвіца для матриці програшів              167

Приклад 7                  168

13.7.    Принцип недостатнього обгрунтування Лапласа            169

Приклад 8                  170

Приклад 9                  171

Приклад 10                173

Приклад 11                175

14.       Функція корисності Неймана-Моргенштерна       181

Основні визначення 181

Графік функції корисності   182

Приклад 1       183

Приклад 2       185

Частина 4. МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 187

15.       Прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику 187

Постановка і розв'язання задач оптимізації рішень в умовах
ризику             187

Вибір рішення про ризикованість проекту на основі втрат
прибутку        189

16.       Оцінка економічного ризику на основі аналізу фінан-
сової діяльності підприємства         192

Напрямки аналізу     192

Показники ризику при аналізі фінансової діяльності підпри-
ємства 193

Дослідження ризику на основі аналізу ліквідності і плато-
спроможності            194

Аналіз фінансової стійкості фірми  197

Аналіз оборотності обігових коштів          198

Аналіз ризику на основі прибутковості підприємства     199

Розробка заходів, які пом'якшують вплив ризикованих ситуа-
цій на основі виявлення фінансових резервів підвищення конкурен-
тоспроможності компанії     200

17.       Оцінка поточної вартості фірми     206

Статичні і динамічні моделі                        206

Основи фінансової математики                  207

Приклад 1                  209

Приклад 2                  209

Приклад 3                  209

Приклад 4                  210

Приклад 5                  210

Чиста приведена вартість для оцінки поточної вартості фірми

в безризиковій ситуації                    211

Приклад 6                  213

Коефіцієнти дисконтування для ризикованого проекту              214

Оцінка перспективного проекту в умовах невизначеності                     216

Приклад 1                  217

18.       Облік ризику при інвестуванні капітальних вкладень     221

Методи оцінки інвестиційних ризиків                  221

Статичні моделі. Порівняльний облік затрат                    222

Статичні моделі. Порівняльний облік прибутку               229

Приклад 1                  230

Статичні моделі. Порівняльний облік рентабельності                 232

Приклад 2                  233

Статичні амортизаційні розрахунки                       235

Приклад 3                  238

Динамічна модель визначення вартості капіталу                         239

Приклад 4                  242

Динамічні амортизаційні розрахунки                    243

Динамічна модель визначення ризикованості проекту за тер-
міном окупності                    246

Приклад 5                  246

Розрахунок середньої норми прибутку для динамічної моделі
визначення ризикованості проекту                        248

18.10. Розрахунок рентабельності інвестицій для визначення ризи-

кованості проекту     249

Частина 5. КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ     250

19. Ризик-менеджмент         250

Формування стратегії ризику-менеджменту                     250

Система керування ризиками                     251

Принципи керування ризиками                 254

Загальна схема процесу керування ризиком                     255

Основні етапи керування ризиком             257

Аналіз ризику                        258

Правила вибору варіанта рішення в ситуаціях ризику     259

Методи впливу на ризик                 261

Реалізація прийомів зниження ступеня ризику                 262

19.10.  Прийоми зниження ступеня ризику           263

Частина 6. ПРАКТИКУМ    268

Імовірнісний метод оцінки ризику 268

Прийняття рішень із застосуванням дерева розв'язку      274

Теорія ігор       282

ТЕСТИ           287

ГЛОСАРІЙ    328

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  343