4.6. Інноваційні ризики

Підприємницький ризик у багатьох випадках пов'язаний з освоєнням нової техніки і технологій, пошуком резервів і підви­щенням продуктивності праці.

Інноваційний ризик — це ймовірність утрат, що вини­кають при вкладенні підприємницькою фірмою коштів у ви­робництво нових товарів і послуг, що, можливо, не знай­дуть очікуваного попиту на ринку.

Інноваційний ризик пов'язаний з фінансуванням і застосуван­ням науково-технічних нововведень. Він сприймається як об'єк­тивна і неминуча реальність.

Інноваційний ризик виникає в таких ситуаціях:

При впровадженні більш дешевого методу у виробництво товарів чи послуг у порівнянні з тими, що вже використовуються. У цьому випадку фірма може зіштовхнутися з можливою непра­вильною оцінкою попиту.

При створенні нового товару чи послуги на старому устат­куванні (низька якість).

При виробництві нового товару чи послуги за допомогою нової техніки і технології (товар чи послуга може не знайти по­купців). Творці нової техніки і технологій можуть йти або пові­льним і обережним шляхом (часткова модернізація діючих конс­трукцій і технологій), при якому ризик мінімальний, але і результати малоефективні, або йти важким і ризикованим шля­хом, орієнтуючись на сучасні досягнення НТП, на світовий ри­нок. Цей шлях важкий і ризикований, однак веде до створення принципово нових технологічних систем, техніки останнього по­коління, що дають найбільшу продуктивність праці.

Практика показує, що інноваційний ризик неминучий. По цьому найчастіше на заході практикується безоплатне пожертвування до­слідницьким організаціям, а венчурні фірми, що займаються прак­тичним освоєнням нових технологій, мають податкові пільги, а та­кож заохочуються шляхом надання їм державної допомоги.