4.4. Виробничий ризик

Виробничий ризик пов'язаний з виробництвом продук­ції, товарів і послуг, зі здійсненням будь-яких видів виробни­чої діяльності, у процесі якої підприємці зіштовхуються з проблемами неадекватного використання сировини, росту собівартості, збільшення втрат робочого часу, викорис­тання нових методів виробництва.

До основних причин виробничого ризику належать:

Зниження намічених обсягів виробництва і реалізації про­дукції внаслідок різних причин;

Зниження цін, за якими планувалося реалізувати продукцію чи послуги;

Збільшення витрати матеріальних затрат у результаті пере­витрати матеріалів, сировини, транспортних витрат, торговель­них витрат та інших побічних витрат;

Перевищення фонду оплати праці;

Збільшення податкових платежів та інших відрахувань;

Низька дисципліна постачань, перебої з паливом і електро­енергією;

Фізичний і моральний знос устаткування.