4.3. Комерційні ризики

Комерційні ризики означають можливість втрат у процесі фі­нансово-господарської діяльності, невизначеність результатів кон­кретної комерційної справи чи реалізації маркетингової стратегії підприємства в цілому.

Комерційний ризик — це ризик, який виникає в процесі реалі­зації товарів і послуг, вироблених чи куплених підприємцем.

Основні причини комерційного ризику:

зниження обсягів реалізації у результаті падіння попиту чи потреби на товар, введення обмеження на продаж;

підвищення закупівельної ціни товару в процесі реалізації підприємницького проекту;

непередбачене зниження обсягів закупівель у порівнянні з наміченими, що зменшує масштаб всієї операції;

втрати товару;

втрати якості товарів у процесі обігу;

підвищення витрат обігу в порівнянні з наміченими в ре­зультаті виплати штрафів, непередбачених мит і відрахувань.

Можна уявити комерційний ризик як сукупність майнових, фінансових, виробничих, торговельних ризиків.

Майнові ризики визначаються можливою втратою майна через крадіжку, диверсії, недбалість, перевантажен­ня технічної і технологічної систем.

Фінансові ризики — ризики, які виникають при здійс­ненні фінансових угод виходячи з того, що в ролі товару виступає або валюта, або цінні папери, або кошти.

Виробничі ризики пов'язані зі збитками від зупинки ви­робництва внаслідок різних факторів, а також ризики, пов'язані упровадженням у виробництво нової техніки і технологій.

Торговельні ризики пов'язані зі збитками через затри­мку платежів, відмову від платежу в період транспорту­вання товару, недоставляння товару і т. п.

Крім цього, можна виділити і віднести до комерційних ризиків ризики маркетингової стратегії, а до них можуть бути віднесені ризики конкурентної боротьби й інформаційні ризики.

Інформаційні ризики — це можливість відхилень у дія­льності за рахунок різного ступеня повноти і вірогідності використовуваної інформації.

Інформаційні ризики можуть бути виділені у зв'язку зі зрос­танням значимості інформації як одні з основних ресурсів суб'єк­тів господарської чи ринкової діяльності.

Ризики конкурентної боротьби — це можливість збитків, зниження прибутку в результаті дій конкурентів.

Можлива й інша класифікація комерційних ризиків:

ризик реалізації товару на ринку;

ризик, пов'язаний із прийманням товару чи послуг по­купцем;

ризик, пов'язаний із платоспроможністю покупця;

транспортний ризик.

Транспортні ризики — ризики, які виникають у процесі перевезень вантажів різними видами транспорту.

Розглянемо класифікацію транспортних ризиків. Ця класифі­кація вперше була проведена Міжнародною Торговою Палатою в Парижі у 1919 р. і уніфікована в 1936 р.

Відповідно до неї всі транспортні ризики розмежовані за сту­пенем і відповідальністю в чотири групи (E, F, C, D):

Е — включає ситуацію, коли постачальник тримає товар на своїх власних складах і бере на себе ризик до моменту прийняття товару покупцем. Ризик транспортування від приміщення про­давця до кінцевого пункту вже приймається покупцем.

F — містить три конкретні ситуації передачі відповідальності і відповідно ризиків:

FCA — ризик і відповідальність продавця переносяться на покупця в момент передачі товару в домовленому місці;

FAS — означає, що відповідальність і ризик за товар пере­ходить від продавця до покупця у певному договірному порту;

FOB — означає, що продавець знімає із себе відповідаль­ність після вивантаження товару з борту судна.

С — включає ситуації, коли експортер, продавець укладає з покупцем договір на транспортування, але не бере на себе ніяко­го ризику. Наприклад:

1. ClF — означає, що, крім обов'язків (продавець оплачує вар­тість транспортування до порту прибуття), продавець забезпечує й оплачує страхування ризиків під час транспортування.

СБгІ — означає, що продавець оплачує вартість транспор­тування до порту прибуття, але ризик і відповідальність за збе­реженість товару і додаткові витрати бере на себе покупець.

СРТ — продавець і покупець поділяють між собою ризик і відповідальність.

О — означає, що всі транспортні ризики лягають на продавця. ОАБ — означає, що продавець приймає на себе ризики до пе­вної межі, далі відповідальність лягає на покупця.