4.2 Підприємницький ризик

Розглянемо ризики, які найчастіше зустрічаються в господар­ській діяльності підприємств. їх можна розглядати як «множини, що взаємно перетинаються», тобто залежно від ситуації, яка від­повідає певному виду діяльності підприємця (фінансової, креди­тної, комерційної сфери, кредитування підприємств), до компле­ксу ризиків можуть входити ті самі компоненти.

Нагадаю, що під ризиком розуміється можлива небезпека втрат, яка випливає зі специфіки тих чи інших явищ природи і видів діяльності людини.

Фінансовий менеджмент завжди ставить одержання доходу в залежність від ризику. Ризик і дохід — це дві взаємозалежні і взаємообумовлені фінансові категорії. Для фінансового менедже­ра ризик — це ймовірність несприятливого результату. Різні ін­вестиційні проекти мають різний ступінь ризику, найприбутко-віший варіант вкладення капіталу може виявитися настільки ризикованим, що, як кажуть, «не варта справа заходу».

З усього різноманіття ризиків слід в першу чергу звер­нути увагу на підприємницький ризик. Цей ризик, який ви­никає при будь-яких видах діяльності, пов'язаний з виробниц­твом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, комерцією, фінансовими операціями і здійсненням різних проектів.

Підприємницький ризик можна охарактеризувати як небезпе­ку потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів чи недоодер­жання доходів у порівнянні з їх очікуваною величиною, орієнто­ваною на раціональне використання ресурсів. Інша важлива обставина, яку потрібно враховувати: він характеризує ймовір­ність відхилення від мети, кінцевого результату, які були визна­чені при розробці планових показників.

Під терміном господарський ризик розуміється ризик, пов'язаний з господарською діяльністю, орієнтованою на одержання максимального прибутку на основі задоволення потреб і запитів покупців відповідно до вимог ринку.

Тому господарський ризик повинен розглядатися не тільки у вузько-категоріальному змісті цього явища, що виникає в процесі реалізації товарів і послуг, створених чи закуплених підприєм­цем, а як ризик, пов'язаний з кінцевим фінансовим результатом підприємницької діяльності, який поєднує в собі всі складові час­тини процесу відтворення.

Комерційний ризик пов'язаний з комерційною діяльніс­тю. Він виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироб­лених чи куплених підприємцем.

Фінансовий ризик пов'язаний з фінансовою діяльністю. Він виникає при здійсненні фінансових угод виходячи з того, що в ролі товару виступає капітал, цінні папери, валюта.