3.7. Валютні ризики

Під валютними ризиками розуміється ймовірність виникнення збитків від зміни обмінних курсів у процесі зовнішньоекономіч­ної діяльності в інших країнах, а також при одержанні експорт­них кредитів.

Валютні ризики пов'язані зі зміною валютних курсів. Величина валютного ризику пов'язана з втратою купівельної спроможності валюти, тому вона знаходиться в прямій залежності від розриву в часі між терміном укладення угоди і моментом платежу. Курсові втрати в експортера виникають у випадку укладення контракту до падіння курсу валюти платежу, тому що за виручені кошти експо­ртер одержує менше національних коштів. Імпортер же має збитки при підвищенні курсу валюти, тому що для її придбання потрібно буде затратити більше національних валютних коштів. Валютні ризики належать до спекулятивних ризиків, тому при втратах од­нією зі сторін у результаті зміни валютних курсів інша сторона, як правило, дістає додатковий прибуток, і навпаки.

Таким чином, валютний ризик — це:

імовірність того, що зміна курсів іноземних валют призведе до появи у фірми збитків унаслідок зміни ринкової вартості її ак­тивів і пасивів;

невизначеність у прибутковості закордонного фінансового активу, пов'язана з невідомим заздалегідь курсом, за яким інозе­мна валюта обмінюватиметься на валюту інвестора.

Він пов'язаний із процентним ризиком. Валютний ризик містить у собі:

економічний валютний ризик — для підприємницької фір­ми полягає в тому, що вартість її активів і пасивів може змінюва­тися у більший чи менший бік через можливість зміни валютного курсу. Це також стосується інвесторів, закордонні інвестиції яких приносять дохід в іноземній валюті;

ризик переказу — має бухгалтерську природу і пов'язаний з розбіжностями обліку активів і пасивів в іноземній валюті. У ви­падку, якщо відбувається падіння курсу іноземної валюти, у якій виражені активи, вартість цих активів зменшується;

ризик угод — це імовірність наявних валютних збитків з конкретних операцій в іноземній валюті. Ризик угод виникає че­рез невизначеність вартості в національній валюті операції в майбутньому.