3.6. Фінансові ризики

Фінансові ризики — можливість втрат коштів.

Під фінансовим ризиком розуміється ризик, який виникає при здійсненні фінансових угод виходячи з того, що в ролі товару виступає або валюта, або цінні папери, або кошти.

Можлива така класифікація фінансового ризику (див. рис. 3.1):

валютний ризик;

процентний ризик;

інвестиційний ризик.

Валютний ризик — імовірність фінансових утрат у результаті зміни курсу валют, яка може відбутися в період між укладенням контракту і фактичним здійсненням розра­хунку по ньому.


Валютні


Процентні


Інвестиційні


 


Подпись: Кредитні
Подпись: Економічний валютний ризик
Подпись: Майновий ризик


Ризик переказу


Моральний ризик


 


Ризик угод


Діловий ризик


 

Рис. 3.1. Структура фінансових ризиків

Валютний курс впливає на зовнішньоекономічну діяльність країни. Занижений валютний курс дозволяє одержати додаткові вигоди при експорті і сприяє припливу іноземного капіталу, од­ночасно дестимулюючи імпорт. Протилежна економічна ситуація виникає при завищенні курсу валют. При цьому знижується ефе­ктивність експорту і росте ефективність імпорту.

Під процентним ризиком розуміється ймовірність ви­никнення збитків у випадку зміни процентних ставок з фі­нансових ресурсів.

З цим видом ризиків зіштовхуються банки, страхові й інвес­тиційні компанії, а також нефінансові підприємства, які позича­ють кошти чи вкладають їх в активи, що приносять відсотки (державні цінні папери, облігації підприємств і т. д.). Отже, до процентних ризиків належить небезпека втрат у результаті пере­вищення процентних ставок, виплачуваних із залучених коштів, над ставками з наданих кредитів.

Кредитний ризик є одним з найважливіших ризиків в умовах ринкової економіки. Він пов'язаний з можливістю не­виконання своїх зобов'язань перед інвестором чи кредито­ром.

Отже, кредитний ризик — це імовірність того, що партнери-учасники контракту виявляться не в змозі виконати договірні зо­бов'язання як у цілому, так і з окремих позицій. Зменшити вплив цього ризику можна шляхом обговорення контракту на попере­дньому етапі, аналізу можливих вигод і втрат від його укладення.

Під інвестиційним ризиком, як правило, розуміють ризи­ки, пов'язані з вкладенням коштів у цінні папери. Сутність інвестиційного ризику полягає в ризику втрати укладе­ного капіталу й очікуваного доходу. На ринку цінних паперів покупці фінансових інструментів можуть бути або інвес­торами, або спекулянтами, або гравцями.

Інвестор вкладає гроші на тривалий термін, розраховує на одержання доходу у вигляді дивідендів чи відсотків і намагається мінімізувати ризик втрати вкладеного капіталу. Спекулянти — це юридичні особи, — торгівці цінними паперами, інвестиційні бан­ки, які розраховують на одержання доходу за рахунок одномоме-нтних операцій на ринку і за рахунок повної інформації про стан ринку практично виключають ризик. Гравці йдуть на ризик, спо­діваючись вгадати тенденції і зробити гроші на очікуваній зміні курсу фінансових інструментів.

При інвестуванні розумний інвестор виходить у першу чергу з понять безпеки і лише в другу чергу — з розрахунків одержання майбутнього прибутку.

Ці ризики детальніше.