АНОТАЦІЯ

І.Ю. Івченко

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ І РИЗИКОВИХ СИТУАЦІЙ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

®

Киів - 2007


УДК 005.52:005.334](075.8) ББК 65.290-2я73 І-17

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-546 від 13.04.2007 р.)


Рецензенти:

Альохін О.Б. - доктор економічних наук, професор кафедри «Інформаційні системи у менеджменті» Одеського національного пол­ітехнічного університету;

Андрієнко В.О. - доктор фізико-математичних наук, професор Інституту математики, економіки і механіки Одеського національного університету ім. 1.1. Мечникова;

Продіус І.П. - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік інженерної академії України, завіду­вач кафедри «Менеджмент» Одеського національного політехнічного університету.

Івченко І.Ю.

І-17 Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. Навчаль­ний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.

ISBN 978-966-364-492-9

У навчальному посібнику «Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій» викладено сутність, класифікацію і характеристи­ки економічних ризиків. Подано методи оцінки ризиків і способи ви­бору з наявних альтернатив оптимальних рішень. Розглянуто теорії ста­тистичних і стратегічних ігор та можливості їх застосування для прийняття рішень в умовах невизначеності. Наведено практичні прикла­ди і рекомендації з аналізу, обліку і керування ризиками.

Посібник гармонійно об'єднує теоретичний матеріал і практичні економічні завдання. Для набуття практичних навичок у даній пред­метній галузі в підручнику розглянуто чимало тематичних прикладів та задач. Крім того, у підручнику передбачена можливість закріплення отриманих знань за допомогою тестових питань.

Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу, підприємців, керів­ників підприємств (організацій), менеджерів, фахівців страхових і кре­дитних організацій.

ISBN 978-966-364-492-9       © Івченко І. Ю., 2007

© Центр учбової літератури, 2007