ЗОВНІШНІ РИЗИКИ3.1. Види зовнішніх ризиків

Розрізняють зовнішні і внутрішні підприємницькі ризики. Ри­зики, які безпосередньо не пов'язані з діяльністю підприємства чи його контактною аудиторією, належать до зовнішніх ризиків.

Зовнішні ризики пов'язані зі спричиненням збитків і не­отриманням підприємцем очікуваного прибутку внаслідок порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або через інші обставини, які не залежать від нього.

На рівень зовнішніх ризиків впливає велика кількість факто­рів — політичні, економічні, демографічні та ін. До зовнішніх ризиків належать:

природні (ризик стихійних лих і екологічні ризики);

загальноекономічні (ризик зміни економічної ситуації, ри­зик несприятливої кон'юнктури ринку, податкові ризики, ризик посилення конкуренції і галузевий ризик);

політичні (ризик націоналізації й експропріації, ризик трансферту, ризик розриву контракту, ризик воєнних дій і циві­льних заворушень);

фінансові ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей (інфляційні і дефляційні ризики, валютні ризики, ризик ліквідності, ризик зміни загальноринкової ставки процента).

Розглянемо деякі види зовнішніх ризиків.