2.3. Класифікація комерційних ризиків

Комерційні ризики означають небезпеку втрат у процесі фі­нансово-господарської діяльності.

За структурною ознакою комерційні ризики поділяються на:

майнові;

виробничі;

торговельні.

Виробничі ризики — це ризики, пов'язані зі збитками від зупи­нки виробництва внаслідок впливу різних факторів і насамперед із втратою чи ушкодженням основних і оборотних фондів (устат­кування, сировина, транспорт і т. п.), а також ризики, пов'язані із впровадженням у виробництво нової техніки і технологій.

Торговельні ризики — це ризики, пов'язані зі збитками через затримання платежів, відмову від платежу в період транспор­тування товару, недопоставки товару і т. п.

Фінансові ризики пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів. Фінансові ризики поділяються на два види:

ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей;

ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ри­зики).

До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю гро­шей, належать такі різновиди ризиків:

інфляційні;

дефляційні;

валютні ризики;

ризик ліквідності.

Інфляційний ризик — це ризик того, що при зростанні ін­фляції одержувані грошові доходи знецінюються з точки зору реальної купівельноїспроможності швидше, ніж зростають. У таких умовах підприємець несе реальні втрати.

Дефляційний ризик — це ризик того, що при зростанні де­фляції відбувається падіння рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва і зниження доходів.

Валютні ризики є небезпекою валютних втрат, пов 'язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої при проведен­ні зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних операцій.

Ризики ліквідності — це ризики, пов'язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів інших товарів або через змі­ну оцінки їхньої якості і споживчої вартості.

Інвестиційні ризики містять у собі такі підвиди ризиків:

ризик втраченої вигоди;

ризик зниження прибутковості;

ризик прямих фінансових втрат.

Ризик втраченої вигоди — це ризик настання непрямих (по­бічних) фінансових збитків (неодержаний прибуток) у резуль­таті нездійснення якого-небудь заходу (наприклад, страхування, хеджування, інвестування тощо).

Ризик зниження прибутковості — це ризик, який може ви­никнути в результаті зменшення розміру відсотків і дивідендів з портфельних інвестицій, з внесків і кредитів. Портфельні інвес­тиції пов'язані з формуванням інвестиційного портфеля і озна­чають придбання цінних паперів й інших активів. Термін «порт­фельний» походить від італійського «porto foglio», що означає сукупність цінних паперів, які є в інвестора. Ризик зниження прибутковості містить у собі такі різновиди:

процентні ризики;

кредитні ризики.

До процентних ризиків належить небезпека втрат комерцій­ними банками, кредитними установами, інвестиційними інсти­тутами, селінговими компаніями в результаті перевищення про­центних ставок, виплачуваних ними по залучених коштах, над ставками по наданих кредитах.

Кредитний ризик — небезпека несплати позичальником ос­новного боргу і відсотків, які належать кредитору. До кредит­ного ризику належить також ризик такої події, при якій емітент, що випустив цінні боргові папери, виявиться не в змозі виплачу-


вати відсотки з них або основної суми боргу. Кредитний ризик може бути також різновидом ризиків прямих фінансових утрат.

Ризики прямих фінансових утрат містять у собі такі різно­види:

біржовий ризик;

селективний ризик;

ризик банкрутства;

кредитний ризик.

Біржові ризики є небезпекою втрат від біржових угод. До цих ризиків належать:

ризик неплатежу по комерційних справах;

ризик неплатежу комісійної винагороди брокерської фірми та ін.

Селективні ризики (від лат. 8ЄІеопо — вибір, добір) — це ри­зики неправильного вибору способу вкладення капіталу, виду цін­них паперів для інвестування порівняно з іншими видами цінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля.

Ризик банкрутства є небезпекою в результаті неправильного вибору способу вкладення капіталу, повної втрати підприємцем власного капіталу і нездатності його розраховуватися за взя­тими на себе зобов'язаннями. У результаті підприємець стає бан­крутом.