2.2. Загальна класифікація ризиків

Під класифікацією ризиків слід розуміти їх поділ на окремі групи за певними ознаками для досягнення певних цілей.

Науково обґрунтована класифікація ризиків дозволяє чітко ви­значити місце кожного ризику в їх загальній системі. Вона ство­рює можливості для ефективного застосування відповідних ме­тодів і прийомів керування ризиком.

Кожному ризику відповідає свій прийом керування ризиком. Кваліфікаційна система ризиків містить у собі категорії, групи, види, підвиди і різновиди ризиків (див. рис. 2.8).

Залежно від можливого результату (ризикованої події) ризики можна поділити на дві великі групи: чисті і спекулятивні.

Чисті ризики означають можливість одержання негативно­го чи нульового результату. До цих ризиків належать: природні, екологічні, політичні, транспортні і частина комерційних ризиків (майнові, виробничі, торговельні).

Спекулятивні ризики полягають у можливості одержання як позитивного, так і негативного результату. До них належать фінансові ризики, які є частиною комерційних ризиків.


 

Чисті ризики


Система ризиків
            {

Спекулятивні ризики


 


Природні ризики

Майнові

ризики


Торговельні

ризики


Виробничі ризики


І


І


Транспортні ризики

І

Політичні ризики

з


Екологічні ризики    Комерційні ризики               Фінансові ризики


 

±


т


Ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей


Інвестиційні ризики


 

Інфляційні та

дефляційні ризики


 

£

Ризики зниження дохідності

І

Ризики втраченої вигоди


І


 

1

Ризики прямих фін. втрат


Валютні ризики

Ризики ліквідності


 

VI


£

Процентні ризики

Кредитні ризики

І

Біржові ризики

Селективні ризики

Ризик банкрутства


Рис. 2.8. Класифікація ризиків

Залежно від основної причини виникнення (базисна чи приро­дна ознака), ризики поділяються на такі категорії: природні, еко­логічні, політичні, транспортні і комерційні.

До природних належать ризики, пов 'язані з проявом стихійних лих природи: землетрус, повінь, буря, пожежа, епідемія тощо.

Екологічні ризики — це ризики, пов'язані із забрудненням на­вколишнього середовища.

Політичні ризики пов'язані з політичною ситуацією в країні і діяльністю держави. Політичні ризики виникають при пору­шенні умов виробничо-торговельного процесу з причин, які безпо­середньо не залежать від підприємця.

До політичних ризиків належать:

— неможливість здійснення господарської діяльності унаслі­док воєнних дій, революції, загострення внутрішньополітичної ситуації в країні, націоналізації, конфіскації товарів і підпри­ємств, введення ембарго, через відмову нового уряду виконувати прийняті попередниками зобов'язання і т. ін.;

введення відстрочки (мораторію) на зовнішні платежі на певний термін у результаті настання надзвичайних обставин (страйк, війна і т. д.);

несприятлива зміна податкового законодавства;

—        заборона чи обмеження конверсії національної валюти у валюту платежу. У такому разі зобов'язання перед експортерами можуть бути виконані в національній валюті, яка має обмежену сферу застосування.

Транспортні ризики — це ризики, зв'язані з перевезеннями вантажів транспортом: автомобільним, морським, річковим, залізничним, літаками і т. д.

Комерційні ризики означають невизначеність результату від комерційної операції.