КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ 2.1. Різні підходи до класифікації ризиків

Класифікація ризиків може бути створена на різних характе­ристиках, основні з яких:

1. Причини (рід небезпеки), які викликають несприятливі події (див. рис. 2.1).

Ризики за родом небезпеки


Природні ризики


Техногенні ризики


Не залежать від діяльності людини

Спричинені господарською діяльністю людиниКласифікація за родом небезпеки виділяє:

техногенні ризики, які спричинені господарською діяльніс­тю людини;

природні ризики, які не залежать від діяльності людини;

змішані ризики — події природного характеру, ініційовані господарською діяльністю людини.

З цієї класифікації дещо випадають ризики, пов'язані з фі­нансовою діяльністю. Умовно їх можна зарахувати до антропо­генних.

2. Характер діяльності, з якою пов'язані відповідні ризики, передбачає два види ризиків:

Ризик, пов'язаний з можливим технічним провалом вироб­ництва (пов'язані з розгортанням виробництва і прибутком);

Ризик, пов'язаний із відсутністю комерційного успіху (ви­никають у галузі управління фінансами і взаємовідносин торго­вих партнерів у процесі укладення угоди).

Тобто умовно ризик можна поділити на: технічний (виробни­чий) і комерційний (до нього ж можна віднести фінансовий) (див. рис. 2.2).


Ризики,

пов'язані з можливим технічним провалом виробництва

Ризики,

пов'язані з відсутністю комерційного успіхуЦі види ризиків пов'язані з виконанням особами своїх профе­сійних обов'язків, з розгортанням виробництва, можуть виникати в галузі керування фінансами і торгівлі, при вкладенні інвестора­ми коштів з метою одержання прибутку.

3. Об'єкти, на які спрямовані ризики.

Відповідно до цієї класифікації можна виділити ризики спри­чинення збитків життю і здоров'ю громадян і майнові ризики, серед яких особливо виділяються ризики настання цивільної від­повідальності.

Така класифікація прийнята в страховій справі. Серед майно­вих ризиків слід назвати ризики спричинення збитків майна як фізичним об'єктам і ризики спричинення збитків майновому ін­тересу, наприклад, прибутку (див. рис. 2.3).

Ризики спричинення збитків майновому інтересу

За природою об'єктів, на які спрямовані ризики

Ризики спричинення збитків життю і здоров'ю громадян

Рис. 2.3. Класифікація ризиків за об'єктами, на які вони спрямовані

Отже, складність класифікації ризиків полягає в їх різноманітно­сті. У процесі своєї діяльності підприємці зіштовхуються із сукупні­стю різних видів ризиків, які відрізняються один від одного за міс­цем виникнення, сукупністю зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на їх рівень. Як правило, усі ці ризики взаємозалежні.

Найважливішими елементами, покладеними в основу класи­фікації ризиків, є:

4. Характер обліку ризиків.

За характером обліку ризики бувають:


зовнішні (до них належать ризики, безпосередньо не пов'язані з діяльністю підприємства). На рівень зовнішніх ризи­ків впливає велика кількість факторів — політичних, економіч­них, демографічних, соціальних, географічних тощо.

внутрішні (до них належать ризики, обумовлені діяльністю самого підприємства і його контактної аудиторії). На їх рівень впливає ділова активність керівництва підприємства, вибір оптима­льної маркетингової стратегії, політики і тактики та інші фактори: виробничий потенціал, технічне оснащення, рівень спеціалізації, рі­вень продуктивності праці, техніки безпеки і т. д. (див. рис. 2.4).

5. За часом: короткострокові і постійні, а також ретроспектив­ні, поточні і перспективні.


Аналіз, наприклад, ретроспективних ризиків, їх характеру і способів зниження дає можливість точніше прогнозувати поточні і перспективні ризики (див. рис. 2.5).

6. За характером наслідків ризики поділяються на чисті і спе­кулятивні.

Чисті ризики (статистичні) характеризуються тим, що вони практично завжди несуть у собі втрати для підприємницької ді­яльності. Причинами чистих ризиків можуть бути стихійні лиха, війни, нещасні випадки, злочинні дії, недієздатність організації тощо.


Спекулятивні ризики (динамічні) можуть нести в собі як втрати, так і додатковий прибуток. Причинами спекулятивних ризиків можуть бути зміна кон'юнктури ринку, зміна курсу ва­лют, зміна податкового законодавства тощо (див. рис. 2.6).

7. За ступенем ризиків їх поділяють на:

— припустимі ризики — загроза втрати прибутку від реалі­зації проекту, при цьому втрати можливі, але їх розміри менші за очікуваний прибуток;

критичні ризики — пов 'язані з небезпекою втрат у розмірі витрат на здійснення проекту;

катастрофічні ризики — небезпека втрат у розмірі всього майна підприємства (див. рис. 2.7).

Ступені ризику


Допустимий ризик

Втрати присутні, але їх розміри менші за очікуваний прибуток

Критичний ризик

Втрати перевищують величину очікуваного прибутку і можуть досягати розміру затрат на здійснення проекту

Катастрофічний ризик

Втрати перевищують критичний рівень і можуть досягати

величини, яка дорівнює майновій вартості підприємства


 

Рис. 2.7. Класифікація за ступенем ризиків