19.8. Методи впливу на ризик

Вибір методів керування ризиком (впливу на ризик) має на меті мінімізувати можливий збиток у майбутньому. Це здійсню­ється вибором раціонального способу зменшення ризику із декі­лькох (див. рис. 19.5).

Вплив на ризик


£


1


Зниження


Збереження


Передача


 


Виключення ризику


Без фінансування


Страхування


 


Зниження ймовірності виникнення ризику

СамострахуванняОтримання фінансових гарантій


 


Зниження можливих збитків


Залучення зовнішніх джерел (дотації, позики та ін.)


Інші методи


Рис. 19.5. Вплив на ризик

Знизюення ризику передбачає зменшення розмірів можливого збитку ймовірності чи настання несприятливих подій.

Збереження ризику — найчастіше відмова від дій, спрямованих на компенсацію збитку, чи його компенсація з якихось спеціаль­них джерел (фонд ризику, фонд самострахування, кредити і т. д.).

Це може бути, наприклад, залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальності. Так, інвестор, вкладаючи венчур­ний капітал, заздалегідь упевнений, що він може за рахунок вла­сних коштів покрити можливу втрату венчурного капіталу.

Передача ризику — передача відповідальності за нього третім особам (часто за винагороду) при збереженні існуючого рівня ризику.

Це означає, що підприємець передає відповідальність за ризик комусь іншому, наприклад, страховій компанії. У цьому разі пе­редача ризику здійснюється шляхом страхування ризику.

Наступним етапом є безпосереднє використання прийомів зниження ступеня ризику.