19.7. Правила вибору варіанта рішення в ситуаціях ризику

Ризик, якому піддається підприємство, це ймовірна загроза розорення чи одержання таких фінансових утрат, які можуть зу­пинити всю справу. Оскільки ймовірність невдачі наявна завжди, постає питання про методи зниження ризику. Для відповіді на це запитання необхідно кількісно визначити ризик, що дозволить порівняти величину ризику різних варіантів рішення і вибрати з них той, котрий найбільше відповідає вибраній підприємством стратегії ризику. Стратегія ризику-менеджменту містить у собі правила, на основі яких пропонуються способи вибору варіанта рішення в ситуаціях ризику.

До цих правил можна віднести:

Максимум виграшу.

Оптимальну імовірність результату.

Оптимальне коливання результату.

Оптимальне поєднання виграшу і величини ризику.

Сутність правила максимуму виграшу полягає в то­му, що з можливих варіантів ризикованих вкладень вибира­ється такий, що дає найбільшу ефективність результату (виграш, дохід, прибуток) при мінімальному чи прийнятному для інвестора ризику (див. Теорію ігор).

Сутність правила оптимально/ймовірності ре­зультату полягає в тому, що з можливих рішень вибира­ється те, при якому ймовірність результату є прийнятна для інвестора, тобто задовольняє фінансового менеджера.

На практиці застосування правила оптимальної ймовірності результату звичайно поєднується з правилом оптимального коли­вання результату.

Сутність правила оптимального коливання резуль­тату полягає в тому, що з можливих рішень вибирається те, при якому ймовірності виграшу і програшу для того самого ризикованого вкладення капіталу мають невеликий розрив, тобто найменшу величину дисперсії, середнього квадратичного відхилення, варіації.

Нагадаю, що коливання показників виражається їхньою дис­персією, середнім квадратичним відхиленням і коефіцієнтом ва­ріації.

Сутність правила оптимального поєднання вигра­шу і величини ризику полягає в тому, що менеджер оцінює очікувані величини виграшу і ризику (програшу, збитку) і приймає рішення вкласти капітал у той захід, що дозволяє одержати очікуваний виграш і одночасно уникнути велико­го ризику.

Правила прийняття рішення ризикованого вкладення капіталу доповнюються способами вибору варіанта рішення. Існують такі способи вибору рішення:

Вибір варіанта рішення за умови, коли відомі ймовірності можливих господарських ситуацій.

Вибір варіанта рішення за умови, що ймовірності можли­вих господарських ситуацій не відомі, але є оцінки їх відносних значень.

Вибір варіанта рішення за умови, що ймовірності можливих господарських ситуацій не відомі, але існують основні напрямки оцінки результатів вкладення капіталу.

Потім настає етап вибору методу впливу на ризики (знижен­ня, збереження чи передача) з метою мінімізувати можливий зби­ток у майбутньому.