19.6. Аналіз ризику

Аналіз ризику включає збір і обробку даних по аспектах ризи­ку, а також якісний і кількісний аналіз.

Головне завдання якісного аналізу полягає в одержанні інфо­рмації про структуру, властивості об'єкта і наявних ризиків, ви­значенні факторів ризику й обставин, що приводять до ризикова­них ситуацій.

Якісний аналіз — виявлення джерел, причин, факторів ризиків, установлення потенційних зон ризиків, його видів.

Тут особливо важливе значення мають порівняння можливих вигод і втрат від ризикового проекту. Крім того, важливо виявити й ідентифікувати всі можливі види ризиків.

Кількісний аналіз — чисельне визначення окремих видів ризиків і ризику проекту в цілому.

На цьому етапі визначається чисельне значення імовірностей настання ризиків і їхніх наслідків. Здійснюється кількісна оцінка ступеня ризику і визначається припустимий рівень ризику. Імові­рність комерційного і технічного успіху, тобто врахування ризи­ку й оцінка його ступеня визначається залежно від характеру проекту, що передбачається здійснити. Високий ступінь ризику проекту приводить до необхідності пошуку шляхів штучного зни­ження можливих наслідків ризику на стан фірми.

При аналізі ризику звичайно використовуються такі допущення:

утрати від ризику незалежні одні від одних;

утрати по одному напрямку діяльності не обов'язково збі­льшують імовірність утрати по іншому, за винятком форс-мажор-них обставин;

максимально можливий збиток не повинен перевищувати фінансових можливостей учасника.

Отже, підведемо підсумки:

при виявленні ризиків визначаються усі види ризиків, влас­тиві системі;

оцінка ризику — це кількісний опис виявлених ризиків, ви­значення імовірності і розміру можливого збитку. Виявлення й оцінку можна розглядати як загальний етап аналізу ризиків.