19.3. Принципи керування ризиками

Для успішного володіння ризикованими ситуаціями підприєм­цям слід дотримуватись основних принципів керування ризиками:

Не можна ризикувати більше, ніж дозволяє власний капітал.

Не можна ризикувати великим заради малого.

Необхідно думати про наслідки ризику.

Реалізація першого принципу означає, що перш ніж прийняти рішення в умовах ризику, підприємець повинен:

визначити максимально можливий обсяг збитку у разі на­стання ризикової події;

порівняти його з обсягом вкладеного капіталу і власних фі­нансових ресурсів, щоб визначити, чи не приведуть ці збитки до банкрутства підприємства.

Реалізація другого принципу вимагає, щоб підприємець, знаю­чи максимально можливу величину збитку, визначив би, до чого вона може привести, яка імовірність ризику, щоб на основі цієї інформації прийняти грамотне рішення.

Реалізація третього принципу припускає, що необхідно по­рівнювати очікуваний результат з можливими втратами, яких зазнає підприємець у разі настання ризикової події. Тільки при прийнятному для підприємця співвідношенні віддачі і можли­вих утрат слід приймати рішення про реалізацію ризикового проекту. Знати про можливе виникнення ризику необхідно, але цього не достатньо. Важливо установити, як впливає на ре­зультати діяльності конкретний вид ризику і які наслідки ри­зику, причому спочатку потрібно оцінити ймовірність того, що певна подія справді відбудеться, а потім як вона вплине на економічне становище фірми.