РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ 9.1. Формування стратегії ризику-менеджменту

Проте недостатньо тільки вміти оцінювати ризики, потрібно ще вміти грамотно керувати ними. Тому давайте тепер погово­римо про ризик-менеджмент — керування ризиком.

Стратегія (strategia, stratos — військо + ago — веду) — це мис­тецтво планування, керівництва, заснованого на правилах і з да­лекою перспективою.

Стратегія ризику-менеджменту — це мистецтво ке­рування ризиком у непевній господарській ситуації, засно­ване на прогнозуванні ризику і прийомах його зниження.

Спробуємо зрозуміти, у чому ж полягає процес керування ри­зиками (ризик-менеджмент).

У першу чергу слід зазначити, що це специфічна галузь мене­джменту, яка вимагає знань предметної ділянки діяльності фірми, страхової справи, аналізу господарської діяльності підприємства, математичних методів оптимізації економічних завдань.

Політика ризику — це сукупність різного роду заходів для зниження небезпеки помилкового прийняття рішення і скорочення можливих негативних наслідків цих рішень на різних стадіях функціонування фірми.

Іншими словами, діяльність підприємця щодо керуванню ри­зиками називається політикою ризику.

Керування ризиками — це сукупність методів, прийо­мів і заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і вживати заходів до їхнього зме­ншення.

Ризик-менеджмент містить у собі стратегію і тактику керу­вання.

Стратегія керування — це спосіб використання засо­бів для досягнення поставленої мети за допомогою визна­ченого набору правил і обмежень для прийняття рішення.

Тактика керування — це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики керування є вибір оптимального рі­шення і найбільш прийнятних у даній господарській ситуації методів та прийомів керування.

Однак у ризику-менеджменті готових рецептів немає і бути не може. Він лише учить тому, як уникнути критичних ситуацій у прийнятті господарських рішень. Адже від того, який рі­вень підприємницького ризику прийнятний для фірми, залежить і можливість прийняття керівництвом найбільш важливих рі­шень.

Ризик-менеджмент можна виділити в самостійну форму підприємництва. Як форма підприємницької діяльності ризик-менеджмент означає, що керування ризиком є творча діяльність, здійснювана фінансовим менеджером. Сферою підприємницької діяльності ризику-менеджменту є, наприклад, страховий ринок. Страховий ринок являє собою сферу грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступають страхові послуги, надані громадянам і суб'єктам, що господарюють, страховими компа­ніями (товариствами) і недержавними пенсійними фондами.