18.9. Розрахунок середньої норми прибутку для динамічної моделі визначення ризикованості проекту

Середній прибуток на капітал інвестиційного проекту визначається як середньорічний прибуток, поділений на суму інвестицій у проект.

Рішення про прийняття проекту визначається порівнянням при­бутку проекту із заданою.

Приклад8

Підрахуємо середню норму прибутку проекту для попере­днього прикладу.

Нехай середня норма прибутку дорівнює 60%.

Сумарні чисті надходження від проекту (V) становлять 11,9 млн у од. протягом 5 років (Т).

Підрахуємо середньорічний прибуток:

Середньорічний прибуток проекту:

Пср = v / т

Пср =11,9 : 5 = 2,38 млн у од. Інвестиції (ІЗ) склали 5,3 млн у од.

Тому розрахункова середньорічна норма прибутку проекту (НП) дорівнює:

НП = Пср / ІЗ • 100% НП = (2,38 / 5,3) 100% = 44,9% < 60%, отже, проект невигідний. Недоліки моделі

Надто велике значення надається пізнім надходженням, оскі­льки надходження не дисконтуються. Віддалені в часі надхо­дження розглядаються як поточні і формується правило, що сьо­годнішні гроші дорожчі від завтрашніх.

Ризик в інвестиційному проекті, незалежно від конкретних форм у кінцевому рахунку, з'являється у вигляді зменшення реа­льної віддачі від вкладених коштів у порівнянні з очікуваною ве­личиною. Тому необхідно вводити поправку до рівня коефіцієнта дисконтування. У цьому разі він буде характеризувати прибутко­вість по безризикових вкладеннях і може бути розрахований у та­кий спосіб.

Гд = НП + i + р,

де гд — коефіцієнт дисконтування; НП — норма прибутку; I — темп інфляції;

р — коефіцієнт, що враховує ступінь ризику.

Усі показники, використовувані при розрахунку коефіцієнта дисконтування, приймаються у відносних одиницях. Як набли­жене значення гд можуть бути використані існуючі %-ні ставки по довгострокових кредитах державних і комерційних банків.