1.6. Непередбачуваність, невизначеність і ризик

Розглянемо 3 поняття: «ситуація непередбачуваності», «ситу­ація ризику» і «ситуація невизначеності».

Узагалі поняття «ситуація» можна охарактеризувати як поєд­нання, сукупність різних умов, які створюють певну обстановку для того чи іншого виду діяльності.

Огляньтеся навколо. У нинішньому економічному середови­щі, що постійно змінюється, бурхливими темпами йде розвиток ринкових відносин, а значить, виникає неясність і непевність в одержанні очікуваного кінцевого результату, а отже, зростає ри­зик, тобто небезпека невдачі, непередбачених утрат. Особливо це властиве початковим стадіям освоєння підприємництва. Еконо­мічні реформи в Україні роблять господарську діяльність усе більш ринковою, вносять у підприємницьку діяльність додаткові елементи невизначеності, розширюють зони ризикових ситуацій. У результаті підприємцю доводиться приймати багато рішень в умовах невизначеності, коли необхідно вибирати напрямки дій з декількох можливих варіантів, результати яких неможливо пе­редбачити.

Підприємництво завжди поєднане з невизначеністю, яка виникає, наприклад, у таких випадках:

невизначеність зовнішнього середовища;

невизначеність економічної кон'юнктури, яка випливає з невизначеності попиту та пропозиції на товари, гроші, фактори виробництва і т. д.;

невизначеність у багатоваріантності сфер застосування ка­піталу;

невизначеність у різноманітності критеріїв надання перева­ги інвестування коштів;

невизначеність, пов'язана з обмеженням знань про предме­тну галузь бізнесу і т. п.

Отже, ми з'ясували, що ризик є об'єктивним елементом у прийнятті будь-якого господарського рішення через те, що неви­значеність — неминуча характеристика умов господарювання в сучасних умовах.

Але невизначеність не слід плутати з непередбачуваністю, то­му що невизначені ситуації і виникаючі разом з нею ризики хара­ктеризують ситуацію, коли настання невідомих подій дуже ймо­вірне і може бути оцінене кількісно. Непередбачуеаність же означає неможливість точно визначити час, а іноді й місце вини­кнення події.

Якщо існує можливість кількісно і якісно визначати сту­пінь імовірності настання того чи іншого варіанта, то це буде ситуація ризику.

Ситуація ризику якісно відрізняється від ситуації невизначеності.

Ситуація невизначеності характеризується тим, що ймовірність настання результатів рішення чи подій у принципі не встановлювана (її не можна вгадати і вираху­вати).

Ситуацію ризику можна розглядати як різновид невизначеної, коли настання подій імовірне і може бути визначене. У такому разі об'єктивно існує можливість оцінити ймовірність подій, які приблизно виникають у результаті спільної діяльності партнерів з виробництва, контрдій конкурентів чи суперників, впливу при­родного середовища на розвиток економіки, впровадження нау­ково-технічних досягнень і т. д. Тобто ризик є моделлю зняття суб'єктом невизначеності, адже прагнучи «зняти» ризиковану си­туацію, суб'єкт робить вибір і прагне реалізувати його. Таким чином, ризик виникає за таких умов:

наявності невизначеності;

необхідності вибору альтернативних рішень;

можливості оцінити ймовірність здійснення цих рішень.