18.8. Динамічна модель визначення ризикованості проекту за терміном окупності

Термін окупності — період, протягом якого фірма по­верне початкове капіталовкладення.

Якщо термін окупності менший від заданого норматив­ного терміну, то проект приймається (тобто він абсолю­тно вигідний).

Приклад 5

Згадаємо розглянутий раніше приклад. Нагадаємо умову:

Розглядається питання про придбання фірмою нового облад­нання за 5,3 млн у. од. Передбачається використовувати устатку­вання протягом 5 років, а потім продати (див. табл. 18.8).


Варто здійснювати цей проект чи відхилити його? Нехай для проекту, що розглядається, встановлений норма­тивний термін окупності капіталовкладень три роки.

Розв'язання:

Розглянемо кумулятивний метод розрахунку терміну окупнос­ті (див. табл. 18.9).


Таблиця 18.9

Оскільки наявні капіталовкладення дорівнюють 5,3 млн у од, проект окупиться, як видно з табл. 54, лише через 4 роки (при нормативному терміну в 3 роки), тому проект повинен бути від­хилений (він носить ризикований характер).

Таким чином, використання критерія щодо терміну окупності може привести до відхилення проекту з очікуваною чистою вар­тістю Е (Ж^) > 0.

Неважко помітити, що при інших нормативних термінах капі­тальних вкладень висновки будуть іншими. Причина в тому, що надходження від проекту в різні моменти часу не дисконтуються. Отже, за цим критерієм надто велике значення надається раннім надходженням і надто мале — більш пізнім, до того ж заданий нормативний термін 3 роки занадто суб'єктивний.

Тобто цей метод простий, але не має високої точності результату.