18.7. Динамічні амортизаційні розрахунки

За допомогою динамічних амортизаційних розрахунків у рам­ках моделі визначення вартості капіталу визначається термін амортизації.

Під терміном амортизації розуміється період часу, у рамках якого застосовуваний для інвестування капітал відновлюється за рахунок перевищення надходжень від екс­плуатації об'єкта над виплатами.

Проведення амортизаційних розрахунків у статичній формі було вже пояснене раніше. Висновки із застосування цього методу можуть бути значною мірою перенесені на динамічні моделі. Не слід також використовувати тільки показник «тер­мін амортизації», визначений у рамках динамічної моделі, для оцінки ризику інвестиційних об'єктів. Подібно статичним амортизаційним розрахункам, з урахуванням цього обмежен­ня діє також правило визначення вигідності інвестиційних об'єктів:

Інвестиційний об'єкт абсолютно вигідний, якщо термін його амортизаціїнижчий від заздалегідь заданої граничної величини.

Інвестиційний об'єкт відносно вигідний, якщо тер­мін його амортизації нижчий від подібного показника будь-якого іншого представленого на вибір об'єкта.

Динамічні амортизаційні розрахунки необов'язково приводять до однакових з методом визначення вартості капіталу результатів сто­совно визначення абсолютної, так і відносної вигідності. Що стосу­ється абсолютної вигідності, то від заданої граничної величини, а та­кож платежів в останні моменти їхнього здійснення залежить, чи мають місце розходження в результатах. Однакові результати вихо­дять, якщо за граничну величину вибирається закінчення терміну експлуатації. При визначенні відносної вигідності розбіжності мо­жуть виникнути через платежі після моменту амортизації.

Визначення динамічного терміну амортизації може виробля­тися шляхом поетапного обчислення кумульованої фактичної ва­ртості нетто-платежів для кожного періоду терміну експлуатації, починаючи з першого періоду. Ця кумульована фактична вар­тість відповідає вартості капіталу залежно від терміну експлуата­ції. Доти, доки значення цього показника негативне, термін амор­тизації ще не досягнутий. Якщо він стає позитивним (дорівнює нулю), то термін амортизації перевищений (досягнутий). У разі досягнення першого позитивного значення амортизаційний тер­мін припадає на кінець розглянутого періоду. Шляхом інтерпо­ляції можуть бути приблизно визначені час, необхідний для амо­ртизації, а також термін амортизації.

При аналізі терміну амортизації в динамічній моделі ма­ються на увазі перевищення надходжень над виплатами, оскі­льки доцільним є облік виторгу від ліквідації разом із припли­вом коштів.

Поетапний розрахунок динамічного амортизаційного терміну демонструється на основі наведеного в попередніх розділах при­кладу.

Приклад6

Розрахунок динамічного амортизаційного терміну може бути здійснений за допомогою розрахункової таблиці (див. табл. 18.7).


У таблиці наводяться нетто-платежі на різні моменти часу, показники їхньої фактичної вартості, а також кумульовані в часі показники фактичної вартості.

Термін амортизації перевищений у даному разі після закін­чення чотирьох періодів, оскільки тоді відповідна кумулятивна фактична вартість уперше стає позитивною.

Відносно точне значення терміну амортизації (ЛТ) можна ви­значити за допомогою формули інтерполяції, де ' означає період, у який востаннє кумульована фактична вартість чи залежна від терміну експлуатації вартість капіталу (КШ) є негативною вели­чиною:

лт = '* + кш. / Ш,* - Ш„* + 1).

При такій інтерполяції відхилення (негативної) вартості капі­талу в момент ' (КШ'*) від нуля і, таким чином, необхідна для амортизації сума приводяться у відповідність з різницею показ­ників вартості капіталу в моменти ' і ' + І (КШ* - КШ* + 1). Ця різниця відповідає фактичній вартості нетто-платежів у момент ' + 1 і тим самим вкладу періоду ' + 1 для амортизації.

У прикладі термін амортизації інвестиційного об'єкта А (ЛТр) становить:

-20569,77

лт, = 3 +          = 3,87 року.

А        - 20569,77 - 2951,19

Для об'єкта В динамічний амортизаційний термін може бути розрахований аналогічно. Він становить приблизно 2,78 року.

Таким чином, другий об'єкт є відносно вигідним. Абсолютна вигідність залежить від заданої граничної величини. Якщо вона, наприклад, становить 4 роки, то обидва об'єкти характеризують­ся як абсолютно вигідні.

Оцінка моделі

Оцінку моделі динамічних амортизаційних розрахунків можна зробити значною мірою на основі методів визначення вартості капіталу і статичних амортизаційних розрахунків.

В основі цієї оцінки лежить модель визначення вартості капі­талу. Тому у відношенні допущень моделі і витрат на забезпе­чення даними необхідно зробити посилання на відповідні висно­вки за методом визначення вартості капіталу. Затрати на розрахунки незначно перевищують затрати методу визначення вартості капіталу.

Стосовно статичних амортизаційних розрахунків аналіз ди­намічних моделей можна розглядати як корисний. Подібно ста­тичним моделям, для визначеного в рамках динамічної моделі терміну амортизації справедливе твердження, що цей термін, власне, є мірою ризику, що не підпадає під єдиний критерій оцін­ки інвестиційних проектів. Особливим недоліком є ігнорування платежів по закінченні терміну амортизації. Тому динамічні амортизаційні розрахунки варто проводити лише як додатковий метод оцінки ризику.