18.3. Статичні моделі. Порівняльний облік прибутку

Разом з витратами в порівняльному обліку прибутку беруться до уваги також і результати виробництва.

Цільовою функцією є середній прибуток, що розрахо­вується як різниця між результатами і витратами.

Часто виробничі результати ототожнюються з оборотом. Це припущення діє для представленої нижче моделі. В іншому ж у силі залишаються допущення, прийняті для порівняльного обліку витрат.

Здійснюючи порівняльний облік прибутку, можна оцінити як абсолютну, так і відносну вигідність.

Інвестиційний об'єкт абсолютно вигідний, якщо його прибуток вищий від нуля.

Об'єкт інвестування відносно вигідний, якщо його прибуток вищий від прибутку будь-якого іншого пропоно­ваного на вибір об'єкта.

Для оцінки абсолютної і відносної вигідності різних альтерна­тив потрібно спочатку визначити середні величини обороту ви­трат. Річний оборот альтернатив и становить:

и = Обсяги виробництва і збуту х х Ціна продажу.

Середні витрати можна розрахувати аналогічно тому, як це було описано раніше.

Середні значення прибутку О по кожній з альтернатив ста­новлять:

g = и - К,

де К — сукупні витрати, и — річний оборот.

Очевидно, що коли середні значення прибутку для альтерна­тив позитивні, то альтернативи абсолютно вигідні.

Щодо вигідної є альтернатива, яка має вище значення від се­реднього прибутку.

Процес визначення середнього прибутку проілюструємо на прикладі.

Приклад 1

Підприємство має вибір між альтернативами А і В, вихідні дані подані в табл. 18.2.


Необхідно оцінити абсолютну і відносну вигідність обох аль­тернатив.

Розв'язання:

Спочатку для кожної з альтернатив потрібно визначити серед­ні величини обороту витрат.

Річний оборот альтернатив А (Па) і В (Пв) становить: и а = 9000 • 10 = 90 000 (грн/рік), ив= 12 000 • 10= 120 000(грн/рік).

Середні витрати можна розрахувати аналогічно тому, як це було описано раніше. Значення окремих компонентів, а також величини середніх сукупних витрат альтернатив А і В подані в табл. 18.3:

Таблиця 18.3

ПІДРАХУНОК СУКУПНИХ ВИТРАТ

 

Категорії витрат (грн/рік)

А

У

Амортизаційні відрахування

37 000

42 000

Відсотки

6270

7320

Інші постійні витрати

5000

20 000

Змінні витрати

18 000

22 800

Сукупні витрати

66 270

92 120

Середні значення прибутку для альтернатив А і В становлять:

в а = и а - Ка = 90 000 - 66 270 = 23 730 (грн/рік),

ОВ = иВ - КВ = 120 000 - 92 120 = 27 880 (грн/рік).

Очевидно, що оскільки середні значення прибутку для обох альтернатив позитивні, обидві альтернативи абсолютно вигідні. Відносно вигідною є альтернатива В, тому що вона має більш ви­соке значення середнього прибутку.

Оцінка моделі

На противагу порівняльному обліку затрат при порівняльному обліку прибутку в модель включені різні виробничі результати альтернатив. В іншому ж пошлемося на висновки, зроблені в прикладі про облік затрат. А припущення про те, що різні обсяги капіталу можуть бути інвестовані з виплатою відсотка по розра­хунковій процентній ставці, модифікується в поданому нижче порівняльному обліку рентабельності.