17.4. Коефіцієнти дисконтування для ризикованого проекту

Коефіцієнт ті — відсоток на капітал, який у багатьох літерату­рних джерелах часто ще називають коефіцієнтом дисконтування.

Нині підприємець змушений працювати в умовах невизначе­ності, тому цей коефіцієнт має бути вищий від відповідних без-ризикових коефіцієнтів, щоб компенсувати фірмі ризик. Процен­


тну ставку коефіцієнта, дисконтованого від реалізації ризикового проекту, розраховують за формулою:

У даній формулі:

гді — гарантований коефіцієнт дисконтування в і-му році (див. рис. 17.3);

гр — премія за ризик, що задається у вигляді експертних оцінок.Рис. 17.3. Гарантований коефіцієнт дисконтування в році і і з урахуванням ризику

Таким чином, чим вища ризикованість проекту, тим більша премія за ризик і, відповідно, тим менше значення приведеної ва­ртості проекту РУ і тим менш охоче інвестори будуть вкладати капітали в такі проекти. Ця ситуація сьогодні характерна для всіх країн СНД, у тому числі і для України.

Нагадаємо, що РУ =  .

(1 +      )1

г  + г

д> р

Тому можна зробити висновок, що коли фірма хоче постійно підвищувати свою вартість, яка дорівнює вартості всіх проектів, що ведуться нею, то вона повинна завойовувати довіру потенцій­них інвесторів, зменшуючи премію за ризик і тим самим підви­щуючи вартість приведених до початкового часу проектів.

Тобто постійно діючій на ринку капіталу фірмі вигідно бути чесною, це підвищує її прибутки за тривалий період.