4. Особливості формування комунальної (муніципальної*) власності в Україні.

Формування комунальної (муніципальної) власності в Україні мало свої особливості.

По-перше, на відміну від практики більшості зарубіжних розви­нутих країн, в Україні майно комунальної власності сформовано шляхом його безоплатної передачі із загальнодержавної до комуна­льної власності. В зарубіжних країнах майно муніципальної (кому­нальної) власності сформоване, як правило, шляхом викупу об'єктів приватної власності до власності територіальних колекти­вів, а також шляхом створення об'єктів комунальної власності за рахунок коштів органів місцевого самоврядування.

По-друге, на відміну від України, де було запроваджено облас­ну, районну, міську, районну в містах, сільську та селищну різно­види комунальної власності, в зарубіжних країнах право комуналь­ної (муніципальної) власності реалізується лише на рівні первинної (базової) адміністративно-територіальної одиниці.

По-третє, в зарубіжних країнах, включаючи й Російську Феде­рацію, майно комунальної власності не зараховується до складу державної власності і є самостійною формою власності. В Україні до 1996 р. об'єкти комунальної власності належали до державної власності, і, як наслідок, відбулося роздержавлення об'єктів кому­нальної власності в період ваучерної приватизації.