4.3. Управління фондом

Фонд очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра праці та соціальної політики.

Директор Фонду за посадою є членом колегії Мінпраці, має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра праці та соціальної політики, погодженим з директором Фонду.

Для реалізаціїпокладених на Фонд завдань за погодженням з Мінпраці утворюються територіальні відділення Фонду в межах граничної чисельності його працівників.

Керівники територіальних відділень Фонду призначаються на посаду і звільняються з посади директором Фонду за погодженням з Міністром праці та соціальної політики і головами відповідних державних адміністрацій

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Фонду, обговорення найважливіших напрямів діяльності утворюється колегія у складі директора (голова колегії), його заступників, керівників структурних підрозділів Фонду, представників Всеукраїнського громадського соціально-політичного об'єднання "Національна Асамблея інвалідів України" та секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств і організацій громадських організацій інвалідів.

До складу колегії можуть входити керівники органів виконавчої влади та громадських організацій інвалідів.

Персональний склад колегії затверджується Міністром праці та соціальної політики.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Фонду

Ключові терміни і поняття

Соціальний захист інвалідів, державна політики у сфері соціального захисту інвалідів, відрахування, норматив створення робочих місць для працевлаштування інвалідів

Питання для самоконтролю знань

На яких принципах функціонує Фонд України соціального захисту інвалідів?

Укажіть завдання та компетенцію фонду.

З яких джерел формуються кошти фонду?

4.         Як розрахувати суму штрафу за недотримання нормативу
створення робочих місць для працевлаштування інвалідів?

5.         Укажіть напрями використання коштів Фонду України соціального
захисту інвалідів.

Навчальні завдання

Завдання 1. Необхідно:

Визначити, які з представлених підприємств є платниками внесків до Фонду соціального захисту інвалідів України.

Указати механізм розрахунку зазначених внесків.

ТОВ "Мрія" займається випуском та реалізацією виробів зі скла, загальна кількість працюючих 49 чол., із них інвалідів - 1чол.

Підприємство "Квітень" займається виготовленням хліба та хлібобулочних виробів, є платником єдиного податку. Загальна кількість працюючих 5 чол., інваліди не працюють.

ЗАО "Дніпро", утворене спілкою глухих України, займається випуском та реалізацією товарів народного споживання. Загальна кількість працюючих - 67 чол.

Підприємство "Добриня" займається реалізацією товарів народ­ного споживання. Загальна кількість працюючих - 43 чол., у тому числі 2 інваліди.

Дніпропетровський національний університет виробничою діяль­ністю не займається, загальна кількість працюючих - 478 чол., інваліди не працюють.

АТ "Іста" займається випуском та реалізацією акумуляторних батарей. Загальна кількість працюючих - 1105 чол., із них 8 чол. -інваліди.

Завдання 2. Необхідно:

Визначити, чи дотримується підприємство нормативів створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Установити розмір внесків до Фонду соціального захисту інвалідів України.

Розрахувати річні внески до Фонду соціального захисту інвалідів.

На підприємстві "Барвінок" середньооблікова чисельність робітників складає 71 чоловік, у тому числі 1 інвалід. Фонд оплати праці робітників усіх підрозділів склав:

Січень

57155 грн.

Лютий

56900 грн.

Березень

57090 грн.

Квітень

57100 грн.

Травень

56920 грн.

Червень

57085 грн.

Липень

57180 грн.

Серпень

57200 грн.

Вересень

57155 грн.

Жовтень

57200 грн.

Листопад

57185 грн.

Грудень

63450 грн.

Завдання 3. Необхідно:

Виділити з перелічених нижче витрат такі, що можуть здійсню­ватися фондом.

Указати порядок проведення таких витрат фондом.

Можливі витрати Фонду України соціального захисту інвалідів:

Виплата пенсії по інвалідності;

Матеріальна допомога інваліду;

Сплата комунальних платежів інваліду;

Придбання інвалідного візка для інваліда;

Придбання слухового апарата для пенсіонера;

Проведення операції з коригування зору інваліду.

Тестові завдання

1. Внески до Фонду соціального захисту інвалідів є:

а)         державними загальнообов'язковими;

б)         добровільними;

в)         штрафом за недотримання нормативу кількості інвалідів, які
працюють на підприємстві;

г)         благодійними.

2.         Розмір внесків до Фонду соціального захисту інвалідів
становить:

а)         4% від фонду оплати праці інвалідів;

б)         середня місячна заробітна плата;

в)         середня річна заробітна плата за кожне не зайняте інвалідом
робоче місце;

г)         правильної відповіді немає.

Бюджет Фонду соціального захисту інвалідів формується за рахунок:

а)         коштів, наданих з Держаного бюджету;

б)         відрахувань із заробітної плати інвалідів;

в)         відрахувань із заробітної плати фізичних осіб;

г)         правильної відповіді немає.

Фонд соціального захисту інвалідів є:

а)         органом державної законодавчої влади;

б)         органом державної судової влади;

в)         органом державної виконавчої влади;

г)         вірні відповіді а) та в).

Платниками до Фонду соціального захисту інвалідів є:

а)         підприємства, що не дотримуються встановлених нормативів
робочих місць для працевлаштування інвалідів;

б)         підприємства, на яких працюють інваліди;

в)         підприємства, на яких кількість працюючих перевищує 50 чол.;

г)         підприємства, що дотримуються встановлених нормативів
робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Внески, що сплачуються підприємствами до Фонду соціаль­ного захисту інвалідів є:

а)         штрафом за порушення нормативів робочих місць для праце-
влаштування інвалідів;

б)         платою за утримання непрацевлаштованого інваліда;

в)         штрафом за працевлаштування інваліда на шкідливому вироб-
ництві;

г)         правильної відповіді немає.