4.1. Завдання та функції фонду

Фонд соціального захисту інвалідів є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпраці та підпо­рядковується йому.

Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, реєст­раційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Фонд у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці та Положенням про Фонд соціального захисту інвалідів

Завдання:

участь у межах своєїкомпетенціїв реалізаціїдержавної політики у сфері соціального захисту інвалідів;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності й господарювання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів

Функції:

1) здійснює в установленому порядку заходи щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивноїта професійноїреабілітації інвалідів, залучає їх до суспільно-корисної діяльності, аналізує використання коштів для досягнення певноїмети, розробляє пропозиції щодо потреби в коштах та підвищення ефективності їх використання;

забезпечує реєстрацію в територіальних відділеннях Фонду підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і господарювання, на яких працює 15 і більше чоловік та отримання від них звітності про зайнятість і працевлаштування інвалідів;

здійснює контроль за своєчасним перерахуванням сум штрафних санкцій, що надходять від підприємств, установ і організацій за недодержання ними нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів;

узагальнює практику застосування законодавства у сфері соціального захисту інвалідів, розробляє пропозиціїщодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Мінпраці;

здійснює в установленому порядку управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінпраці, у межах, визначених цим Міністерством;

сприяє створенню робочих місць для працевлаштування інвалідів, професійному навчанню непрацюючих інвалідів;

організує збір благодійних внесків підприємств, установ, організацій, трудових колективів і громадян для забезпечення соціального захисту інвалідів;

контролює цільове використання підприємствами, установа­ми і організаціями коштів, переданих їм Фондом для здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів;

представляє Мінпраці за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

співпрацює з Всеукраїнським громадським соціально-полі­тичним об'єднанням "Національна Асамблея інвалідів України", громадськими організаціями інвалідів та заснованими ними підприємствами і організаціями;

надає інформаційно-консультативні послуги інвалідам, підприємствам, установам і організаціям з питань, що належать до його компетенції;

висвітлює в засобах масової інформації питання, що стосуються його діяльності;

забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Фонді та його територіальних відділеннях;

виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань

Подпись: 4.2. Джерела формування та напрями використання коштів фонду

НА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА ФОНД ФУНКЦІЙ

Рис. 4.1. Джерела формування та напрями використання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів

Слід ураховувати, що внески до фонду соціального захисту інвалідів не є обов'язковими і носять штрафний характер. Установлений ліміт робочих місць для інвалідів складає 4% загальної кількості робочих місць на підприємстві. Згідно з чинним законодавством підприємства, на яких не створені робочі місця для працевлаштування інвалідів, сплачують до відповідного Фонду середню річну заробітну плату за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом. Не застосовуються штрафні санкції до бюджетних підприємств та організацій, а також до підприємств з чисельністю працівників менше 15 чоловік

Сплата штрафу проводиться раз на рік на основі поданої статистичної звітності про працевлаштування інвалідів