3.4. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Для виконання зобов'язань держави з приводу соціального страхування на випадок безробіття в Україні створено відповідний Фонд.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страху­вання України на випадок безробіття (далі - Фонд) створюється для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляціїстрахових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій.

Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг Фондом.

Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців

 

 

 

 

 

 

            1

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

 

 

 

страхові внески страхувальників — роботодавців, застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством |

 

 

 

 

асигнування державного бюджету |

 

 

 

 

суми фінансових санкцій, що застосовуються до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення

 

 

 

 

благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб

 

 

 

 

інші надходження відповідно до законодавства України |

 

 

Рис. 3.5. Джерела формування коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття

Розмір страхових внесків щорічно за поданням Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України відповідно для роботодавців та застрахованих осіб одночасно із затвердженням Державного бюджету України на поточний рік. Роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внески один раз на місяць у день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці.

Від сплати страхових внесків звільняються:

Розмір внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття


застраховані особи на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком;

застраховані особи в частині отриманої допомоги по частковому безробіттю


Матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні;

Допомога на поховання у разі смерті
безробітного або особи, яка перебувала
на його утриманні   

І           2 ~

для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;

3. Інформаційні та консультаційні послу­ги, пов'язані з працевлаштуванням.


 

Державний нагляд у сфері страхування на випадок безробіття здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальноїполітики. Метою державного нагляду є контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері страхування на випадок безробіття. Страхувальники та страховик зобов'язані надавати посадовим особам органу державного нагляду документи, необхідні для здійснення ними контролю

Ключові терміни та поняття

Суб'єкти державного загальнообов'язкового соціального страху­вання, страховий випадок, страхувальники, страховик, застраховані особи.

Питання для самоконтролю знань

Визначення об'єкта нарахування зборів до фондів соціального страхування суб'єктами господарювання різних організаційних форм.

Визначення розмірів внесків до фондів соціального страхування юридичними та фізичними особами.

Добровільна участь у соціальному страхуванні в Україні.

Особливості складання та строки подання звітності до фондів соціального страхування.

Порядок включення до об'єкта обчислення внесків у фонди соціального страхування виплат у негрошовій формі.

6.         Пільгові умови нарахування та сплати внесків окремими
категоріями платників.

Навчальні завдання

Завдання 1. Необхідно:

Визначити, які з зазначених виплат входять до сукупного оподатковуваного доходу, з якого сплачуються внески до фондів соціального страхування.

Розрахувати розмір внесків до фондів соціального страхування для громадянина.

Громадянину Петрову В.В. протягом серпня було нараховано та сплачено такі суми:

 

Заробітна плата

563 грн.

Премія з фонду матеріального заохочення

125 грн.

За листком тимчасової непрацездатності (8 днів хвороби)

64 грн.

Компенсація за невикористану відпустку

250 грн.

На харчування протягом місяця у їдальні підприємства

60 грн.

Безперервний стаж роботи Петрова В.В. 3 роки. Середня одноденна заробітна плата за останні 6 місяців склала 8 грн./день.

Завдання 2. Необхідно:


Розрахувати суми внесків до фондів соціального страхування.

Визначити джерела сплати за листками тимчасової непрацез­датності. Указати порядок проведення розрахунків із відповідними фондами.

Скласти бухгалтерські проводки з наведених операцій.

Завдання 3. Необхідно:

1. Вказати порядок установлення відносин суб'єктів малого бізнесу з фондами соціального страхування за умов використання спрощених режимів оподаткування.

Розрахувати суми внесків до фондів соціального страхування.

Указати порядок сплати нарахованих внесків суб'єктами малого бізнесу, що використовують спрощену систему оподаткування.

МП „Квант" є платником єдиного податку. За І півріччя поточного року є такі дані:

 

з/п

Період

Обсяги виручки, тис. грн.

Фонд оплати праці найманих працівників, грн.

1

Січень

102,0

5600

2

Лютий

93,0

5800

3

Березень

98,0

5880

4

Квітень

100,0

6020

5

Травень

101,0

6015

6

Червень

94,0

6015

 

Тестові завдання

1.         Розмір відрахувань на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття для роботодавців
становить:

а)         1% фонду оплати праці;

б)         2,1% фонду оплати праці;

в)         1,6% волового доходу;

г)         1,3% фонду оплати праці.

До принципів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності не належать:

а)         формування страхових коштів на засадах кредитування;

б)         державні гарантії реалізації застрахованими особами своїх прав;

в)         цільове використання коштів;

г)         усі відповіді правильні.

Страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності встанов­люються:

а)         відповідно до стажу роботи застрахованої особи;

б)         відповідно до класів професійного ризику;

в)         згідно зі статутом підприємства;

г)         залежно від розміру мінімальної заробітної плати.

4.         Розмір відрахувань на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття для фізичних осіб-
суб'єктів підприємницької діяльності складає:

а)         1,8% суми доходу (прибутку), що підлягає оподаткуванню в разі
добровільного страхування;

б)         2,1% суми доходу (прибутку), що підлягає оподаткуванню на
загальних засадах;

в)         фізичні особи-суб'єкти господарювання зазначені відрахування не
здійснюють;

г)         правильної відповіді немає.

За рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття не можуть фінансуватися:

а)         формування інвестиційного портфеля;

б)         організація додаткових робочих місць у галузях народного
господарства;

в)         надання суди безробітним для здійснення підприємницької
діяльності;

г)         правильної відповіді немає.

До принципів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності належать:

а)         державні гарантії реалізації застрахованими особами своїх прав;

б)         паритетність щодо управління відповідним Фондом;

в)         державні гарантії стягнення внесків застрахованими особами;

г)         усі відповіді правильні.

Об'єктом обкладання збором до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності для роботодавців є:

а)         фактичні витрати на оплату праці;

б)         розрахункові витрати на оплату праці;

в)         обсяг виробництва продукції;

г)         кількість працівників.

Фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасовою витратою працездатності є:

а)         комерційною організацією;

б)         некомерційною організацією;

в)         некомерційною самоврядною організацією;

г)         правильної відповіді немає.

9.         Розмір тарифів на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професій-
ного захворювання, що спричинили втрату працездатності, для
бюджетних установ становлять:

а)         0,2 % сум фактичних витрат на оплату праці;

б)         2 % сум фактичних витрат на оплату праці;

в)         бюджетні установи звільнені від сплати такого збору;

г)         правильної відповіді немає.

Платниками збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання не є:

а)         пенсіонери;

б)         фізичні особи, які не використовують працю найманих робітників:

в)         фізичні особи, які працюють за договором найму;

г)         усі відповіді правильні.

Розмір відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездат­ності для фізичних осіб, які працюють за договором найму, становить:

а)         2,9 % об'єкта оподаткування;

б)         0,5% нарахованого доходу;

в)         0,5% або 1% нарахованого доходу;

г)         1% нарахованого доходу.

Укажіть розмір відрахувань на загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування на випадок безробіття для робото­давців - підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, що відповідають пільговим вимогам:

а)         0,7% від об'єкта стягнення;

б)         1,6% від об'єкта стягнення;

в)         1,3% від об'єкта стягнення;

г)         звільняються від сплати внесків.