3.2. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, що зумовлені народженням і похованням

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) унаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітністю та пологами, догляд за малолітньою дитиною, часткову компенсацію витрат, пов'язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім'ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасовоївтрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел

Завданням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, є встановлення гарантій щодо захисту прав громадян на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі тимчасово/непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітністю та пологами, народженням дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною, смертю громадянина або члена його сім'ї

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) є органом, що здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страху­ванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, провадить збір і акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, і забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за вико­ристанням цих коштів. Фонд належить до цільових позабюджетних страхових фондів. Усі застраховані особи є членами цього Фонду.

Фонд є некомерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам Фондом, стабільної діяльності Фонду. Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також символіку, що затверджується правлінням Фонду. Фонд набуває прав юридичної особи з дня реєстраціїстатуту в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчо/влади. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців

Управління Фондом здійснюють правління та виконавча дирекція Фонду. В Автономній Республіці Крим, областях та в містах Києві і Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління та виконавча дирекція відповідних відділень Фонду. До складу правління Фонду входять по 15 представників держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов'язки на громадських засадах

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ


страхові внески страхувальників-роботодавців і заст рахованих осіб, що сплач уються на умовах і в порядку, передбаченому законодавством

благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб


 


асигнування з Державного бюджету України

інші надходження відповідно до законодавства


 

суми неприйнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, пенею, штрафами та іншими фінансовими санкціями, що застосовуються до страхувальників та посадових осіб відповідно до законодавства

Рис. 3.2. Джерела формування коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, не включаються до Державного бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням. У разі їх невикористання в поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.

Ці кошти зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України або спеці­алізованого банку, що обслуговує фонди з окремих видів страхування _

Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, щорічно за поданням Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України відповідно для роботодавців і застрахованих осіб у відсотках.


У таблиці 3.1 наведено об'єкти нарахування та ставки збору
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності        

Платниками страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, є страхувальники та застраховані особи. Страхувальники - юридичні та фізичні особи, які набувають статусу платників страхових внесків до Фонду з дня їх реєстрації у виконавчих дирекціях відділень Фонду

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

            ►! виплата застрахованим особам допомоги

по тимчасовій непрацездатності

по вагітності та пологах

при народженні дитини

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

на поховання

фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їхніх сімей

утворення резерву страхових коштів у розрахунку на місяць для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб

забезпечення поточної діяльності та утримання органів Фонду, розвиток його матеріально-технічної бази

Рис. 3.3. Напрями використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою

працездатності

Державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики здійснює контроль за дотриманням страхувальниками та страховиком законів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Страхувальники та страховик зобов'язані надавати посадовим особам органу державного нагляду всі документи та інформацію, необхідні для здійснення ними функцій державного нагляду