2.6. Основи функціонування Накопичувального фонду України

Накопичувальний пенсійний фонд - цільовий позабюджетний фонд, що створюється відповідно до чинного пенсійного законодавства, акумулює страхові внески застрахованих осіб, які обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним пенсійним законодавством, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі

 

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОШТІВ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО

ФОНДУ

 

 

страхові внески застрахованих осіб

 

 

 

інвестиційний дохід, що утворюється внаслідок розміщення та інвестування коштів Накопичу­вального фонду в порядку, установленому законо­давством

 

 

 

суми від фінансових санкцій, що застосовуються згідно з чинним законодавством до юридичних і фізичних осіб за порушення встановленого законодавством порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків, що спрямовуються до Накопичувального фонду

 

 

 

суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за порушення відповідного законодавства

 

 

Рис. 2.6. Структура джерел формування коштів Накопичувального фонду України

Порядок формування та обчислення інвестиційного доходу визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Міністерством фінансів України.

Інвестиційний дохід від операцій із пенсійними активами не включається до складу доходу компаній з управління активами


Інвестиційний дохід, що обліковується на накопичувальних пенсійних рахунках застрахованих осіб

Сума адміністративних видатків, пов'язаних з управлінням пенсійними активами

Сукупний інвестиційний дохід


н ін

від цу

св

ьи уа

5   X т

иии рнр

оіп

кя

1^ пс

ф

в н го _ го

нак „їх

£ <и го

йГІ і

о р

рио авп

5 в)

о £ ч З го х

            5

*  1 ^

осв

ва

ю


я

н н

а в

нв

ін і

ів д

и в

и

І 8 ві

'х о


НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ФОНДУ

 

 

 

інвестування з метою отримання доходу на користь застрахованих осіб

 

 

оплата договорів страхування довічних пенсій або здійснення одноразових виплат

 

 

оплата послуг компаній з управління активами

 

 

оплата послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду, пов'язаних з адміністративним управлінням Накопичувальним фондом, у тому числі на проведення тендерів, у порядку та розмірах, установлених Радою Накопичувального фонду

 

 

оплата послуг радника (радників) з інвестиційних питань

 

            ►

оплата послуг зберігача

 

 

оплата послуг із проведення планової аудиторської перевірки

 

Рис. 2.8. Напрями використання коштів Накопичувального фонду України, що дозволені чинним законодавством з питань пенсійного

страхування

Ключові терміни та поняття

Солідарна, накопичувальна система, страхові внески,
роботодавець, страхувальники, застрахована особа пенсійні виплати,
соціальні послуги    

Питання до самоконтролю знань

1.         Назвіть платників збору на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування.

2.         Що є об'єктом обкладення збором до пенсійного фонду?

3.         Укажіть порядок нарахування збору на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування для юридичних та фізичних осіб.

4.         Назвіть видатки Пенсійного та Накопичувального фондів України.

5.         Які державні органи та установи здійснюють контроль за
діяльністю пенсійного фонду в Україні?

Навчальні завдання

Завдання 1. Необхідно:

Виділити з перерахованих нижче виплат:

виплати, що включаються до сукупного доходу при обчисленні збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

виплати, що не включаються до сукупного доходу.

Відповіді обґрунтувати законодавчими матеріалами.

Проаналізувати особливості обчислення об'єкта нарахування збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Перелік виплат для опрацювання:

Виплата за листком тимчасової непрацездатності.

Витрати на відрядження в межах установлених норм.

Витрати на відрядження понад установлені норми.

Премії, заохочувальні виплати.

Матеріальна допомога.

Компенсація за невикористану відпустку.

Оплата підприємством вартості навчання у вузі дітей працівників.

Вартість виданого спецодягу.

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні.

Основна заробітна плата.

Додаткова заробітна плата.

Завдання 2.

Необхідно:

Визначити оподаткований дохід робітників.

Обчислити розмір відрахувань на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та вказати строки його сплати.

Скласти розрахунок внесків до Пенсійного фонду України, указати строки подання звітності, якщо відомо, що решта нарахованих внесків складає 3126 грн., утримань - 1544 грн.

Громадянину Петрову A.C. протягом серпня було виплачено такі суми: заробітна плата - 570 грн.

матеріальна допомога - 500 грн. добові на відрядження - 200 грн. Відрядження з 1.08. по 9.08. Матеріальну допомогу було також виплачено у березні (200 грн.) та травні (50 грн.).

Громадянину Яковлєву М.М. протягом серпня було виплачено такі суми: заробітна плата - 850 грн.

премія за виконання виробничого плану - 150 грн.

за листком тимчасової непрацездатності - 135 грн. Дні хвороби - з 2.08. по 9.08. Безперервний стаж роботи - 10 років. Заробітна плата за попередні 6 місяців в середньому склала 290 грн. Робочих днів - 20 на місяць.

Примітка:

Термін виплати зарплати - 5 числа кожного місяця.

Завдання 3.

Необхідно:

Визначити платників збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та об'єкт оподаткування.

Вирахувати суми збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

1. Протягом II кварталу на підприємстві "Берег" фонд заробітної плати склав 12380 грн. При веденні господарської діяльності підприємство здійснювало продаж валюти готівкою на загальну суму 3450 грн.

Підприємство "Надія" створене спілкою інвалідів (УТОГ). Кількість працюючих інвалідів складає 56 осіб, загальна кількість працюючих -103 ос. Фонд заробітної плати за II квартал склав 98470 грн., у тому числі фонд оплати праці інвалідів 28300 грн. Окрім того, у травні підприємство реалізувало автомобіль ВАЗ 2101, ціна реалізації 5400 грн. (разом із ПДВ).

На підприємстві "Альфа" загальна кількість працюючих - 31 чол., у тому числі 5 інвалідів. У II кварталі фонд заробітної плати склав:

травень - 24955 грн., у т.ч. інвалідам - 2511 грн.;

червень - 25005 грн., у т.ч. інвалідам - 2511 грн.

липень - 25100 грн., у т.ч. інвалідам - 2490 грн.

Термін виплати заробітної плати - 5 і 17 числа кожного місця.

Підприємство "Діамант" займається реалізацією ювелірних виробів. Протягом останнього кварталу виручка від реалізації ювелірних виробів склала 67,98 тис.грн. На підприємстві фонд оплати праці за квартал складає 5,6 тис.грн. Мінімальний розмір заробітної плати на підприємстві - 480 грн.

Підприємство "Шанс" займається реалізацією товарів народного споживання його зареєстровано як платника єдиного податку. Протягом кварталу фонд оплати праці найманих працівників склав 9985 грн. Обсяг виручки, що отримана у звітному періоді, складає 140015 грн.

Сільськогосподарське підприємство «Світанок» є платником фіксованого сільськогосподарського податку. Фонд заробітної плати у I кварталі поточного року склав 18120 грн., нарахована сума ФСП за цей період - 12380 грн.

Тестові завдання

В Україні система державного пенсійного забезпечення є:

а)         солідарною;

б)         накопичувальною;

в)         недержавною;

г)         всі відповіді правильні.

Платниками збору до Пенсійного фонду України не є:

а)         суб'єкти малого бізнесу - платники єдиного податку;

б)         фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору;

в)         пенсіонери за віком;

г)         правильної відповіді немає.

При здійсненні операцій з продажу ювелірних виробів ставка збору до Пенсійного фонду України складає:

а)         1% від обсягу продажу;

б)         5% від обсягу продажу;

в)         5% від фонду плати праці;

г)         коливається залежно від обсягу виручки.

Об'єктом оподаткування збором до Пенсійного фонду Украї­ни є:

а)         додаткова заробітна плата;

б)         компенсація за невикористану відпустку;

в)         добові на відрядження у межах, установлених законом;

г)         правильної відповіді немає.

Вкажіть розмір відрахувань до Пенсійного фонду України для підприємств усеукраїнських громадських організацій інвалідів:

а)         33,2% на весь фонд оплати праці;

б)         4% від фонду оплати праці за умов, якщо на такому підприємстві
кількість працюючих інвалідів складає не менше 50% загальної кількості
працівників;

в)         4% від фонду оплати праці за умов, якщо на такому підприємстві
кількість працюючих інвалідів складає не менше 50% загальної кількості
працівників та фонд оплати праці інвалідів складає не менше 25% від
загального фонду;

г)         правильної відповіді немає.

Джерелами формування коштів Накопичувального фонду не є:

а)         страхові внески застрахованих осіб, що спрямовуються до
Накопичувального фонду;

б)         інвестиційний дохід, що утворюється внаслідок розміщення та
інвестування коштів Накопичувального фонду;

в)         суми від фінансових санкцій, що застосовуються до юридичних і
фізичних осіб за порушення встановленого законодавством порядку
нарахування, обчислення і сплати страхових внесків, що спрямовуються
до пенсійного фонду, та використання коштів пенсійного фонду, а також
суми адміністративних стягнень, накладених на посадових осіб та
громадян за ці порушення;

г)         правильної відповіді немає.

Кошти Накопичувального фонду використовуються на:

а)         оплату послуг компаній з управління активами;

б)         інвестування з метою отримання доходу на користь застрахованих

осіб;

в)         оплату послуг зберігача;

г)         усі відповіді правильні.

Розмір збору до Пенсійного фонду України з операцій по відчуженню автомобілів:

а)         3% від вартості автомобіля;

б)         5% від вартості автомобіля;

в)         6% від вартості автомобіля;

г)         така операція не є об'єктом оподаткування збором.

На які види оплати праці та інші виплати не нараховується збір до Пенсійного фонду України?

а)         виплати за листами непрацездатності;

б)         компенсація за невикористану відпустку при звільненні;

в)         квартальні премії;

г)         гранти державних установ та організацій.

10.       Кошти Пенсійного фонду України можуть бути використані

на:

а)         виплату пенсій за віком;

б)         виплату пенсій за вислугу років;

в)         виплату допомоги по безробіттю;

г)         правильної відповіді немає.