2.5. Контроль за формуванням і використанням коштів Пенсій­ного фонду

ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

І           М проведення єдиної та ефективної державної політики у цій сфері

            ► забезпечення реалізації прав громадян на загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування

створення умов для ефективного функціонування та розвитку системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

забезпечення дотримання суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування вимог законів, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

адаптація системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування до міжнародних стандартів

Рис. 2.4. Завдання державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики надає разом із Пенсійним фондом роз'яснення з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій відповідно до чинного законодавства.

Рішення органів державного регулювання та нагляду є обов'язковими для виконання Пенсійним фондом, компаніями з управління активами, уповноваженим банком, зберігачем, страховими організаціями, якщо такі рішення прийняті в межах повноважень цих органів, визначених чинним законодавством. Дії органів державного регулювання та нагляду можуть бути оскаржені в судовому порядку


Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи за дотриманням норм стосовно призначення (пе­рерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду з фондами загаль­нообов'язкового державного соціального страхування


 

Центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи та Рахункова палата

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


 

X

I-

х

X

ш ш

0_


щодо цільового викорис­тання коштів Пенсійного фонду

щодо дотримання норм законодавства суб'єктами накопичувальної системи пенсійного страхування


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку


 

ш

X

ш

ш сі


 

за діяльністю компаній з управління активами в частині управління пенсій­ними активами, радника з інвестиційних питань


Національний банк України і Державна комісія з цінних паперів та фондо­вого ринку за діяльністю зберігача та уповноваженого банку


 

Рис. 2.5. Перелік та функції органів державного управління, що здійснюють регулювання та нагляд у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Якщо суб'єктом солідарно/системи або накопичувальної системи пенсійного страхування прийнято рішення щодо порушення законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або такий суб'єкт не виконує вимог законодавства, органи державного регулювання та нагляду вказують на допущені порушення і встановлюють строк для їх усунення.

Якщо протягом цього строку суб'єкт не усуне порушення, незаконне рішення скасовується органами державного регулювання та нагляду з подальшим відшкодуванням збитків за рахунок цього суб'єкта.

Органи державного регулювання та нагляду можуть вимагати скликання правління Пенсійного фонду або Ради Накопичувального фонду. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи державного регулювання та нагляду можуть самі скликати і провести засідання правління Пенсійного фонду або Ради Накопичувального фонду.

Суб'єкти солідарно/системи і накопичувально/системи пенсійного страхування зобов'язані надавати посадовим особам органів державного регулювання й нагляду всі документи та інформацію, необхідні для здійснення ними функцій державного регулювання й нагляду.

З ініціативи органів державного регулювання й нагляду може призначатися додаткова аудиторська перевірка діяльності суб'єктів солідарно/ системи та накопичувально/ системи пенсійного страхування, оплата яко/ здійснюється за рахунок коштів органу, що призначив перевірку