2.2. Завдання та функції Пенсійного фонду

Пенсійний фонд є самоврядною неприбутковою організацією і діє на підставі статуту, який затверджується його правлінням. Фонд набуває статусу юридичної особи з дня реєстрації статуту в спеціально уповноваженому органі виконавчої влади

Пенсійний фонд є органом, що здійснює керівництво та управління солідарною системою, проводить збір, акумуляцію й облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов'язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені чинним пенсійним законодавством і статутом Пенсійного фонду.

Завдання фонду:

Функції' фонду:

1)         бере, у межах своєїкомпетенції, участь у розробленні
прогнозних показників економічного й соціального розвитку України
та проекту Державного бюджету України;

2)         планує доходи і видатки Пенсійного фонду України, розробляє
проект бюджету Пенсійного фонду України та подає його в
установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України,
складає звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України;

3)         прогнозує й моделює надходження коштів до бюджету
Пенсійного фонду України та ефективний розподіл фінансових ресурсів
Пенсійного фонду України для забезпечення соціальних виплат;

4)         розробляє і в установленому порядку подає пропозиції щодо
встановлення або зміни ставок страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування;

5)         організовує, координує та контролює роботу органів
Пенсійного фонду України щодо:

забезпечення дотримання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про пенсійне забезпечення;

повного та своєчасного обліку платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

забезпечення збирання та акумулювання страхових внесків, інших надходжень до бюджету Пенсійного фонду України відповідно до законодавства;

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;

забезпечення збирання й акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України;

ефективне використання коштів Пенсійного фонду України, здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів Пенсійного фонду України

стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не сплачених сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

призначення і виплати пенсій;

забезпечення повного та своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України;

проведення перевірок правильності сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, призначення та виплати пенсій, інших виплат, що фінансуються за рахунок коштів Пенсійного фонду України;

обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статистичної та бухгалтерської звітності;

здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України;

здійснює перерозподіл коштів Пенсійного фонду України між регіонами з метою забезпечення фінансування виплати пенсій, інших виплат, що фінансуються за рахунок його коштів;

організовує та забезпечує персоніфікований облік відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страху­вання, забезпечує автоматизовану обробку інформації в системі Пенсійного фонду України;

8-1) забезпечує проведення тендера для визначення організацій, що здійснюватимуть виплату та доставку пенсій;

відповідно до законодавства та міжнародних договорів України здійснює переказ пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, що постійно проживають в Україні;

10)       співпрацює в межах своєїкомпетенціїз міжнародними
організаціями, організовує міжнародне співробітництво у сфері
пенсійного забезпечення, готує пропозиції та бере участь у
підготовці та укладенні міжнародних договорів України в цій сфері;

організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників органів Пенсійного фонду України, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

інформує громадськість про свою діяльність;

здійснює відповідно до законодавства функціїз управління майном, що перебуває в державній власності;

здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього завдань