1.2. Необхідність створення та принципи функціонування державних цільових фондів

Функціонування державних цільових фондів дозволяє вирішувати ряд проблем, що постають перед державою. На рис. 1.4 наведено переваги, які додають такі фонди своїм існуванням органам центральної та місцевої влади

надають додаткові джерела фінансування органам державної влади та управління, що формують такі фонди

доповнюють єдиний централізований фонд грошових ресурсів (бюджет), який не взмозі задовольнити всі державні потреби

можуть бути використані для покриття бюджетного дефіциту за умов перевищення в них доходів над видатками

дозволяють більш ефективно контролювати цільове використання державних коштів

Рис. 1.4. Економічні можливості державних цільових фондів

Проте варто зазначити, що велика кількість створених державних цільових фондів призводить до зворотних наслідків, свідчить про низький рівень розвитку економіки

Іноді використовують розподіл державних цільових фондів на фонди економічної та соціальної спрямованості. Будь-яка держава має певні обов'язки щодо забезпечення соціальних гарантій громадян. Частку гарантій виконують державні фонди соціального страхування, пенсійний фонд. У різних країнах рівень соціального забезпечення коливається від повного до вибіркового. Крім цільових фондів фінансових ресурсів соціальної спрямованості відокремлюють також державні цільові фонди економічноїспрямованості. їх створення викликане певними змінами, перебудовою економіки нашої держави. Характерною ознакою таких фондів є тимчасовість упровадження


Законодавче регулювання створення та діяльність цільових фондів в Україні регулюється Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами та постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними доку­ментами міністерств та відомств, яким ці фонди підпоряд­ковуються.

Рішення щодо створення фондів приймається Верховною Радою України. Нормативи зборів, відрахувань установлюються спеці­альними законами, законом про Державний бюджет України на відповідний рік, іноді - постановами КМУ

У кожній державі створюються відокремлені державні фонди фінансових ресурсів, які є доповненням бюджетної системи. Проте в більшості країн створюються цільові фонди соціального призначення.

При створенні таких фондів використовуються зазначені вище методи мобілізації' або їх поєднання. Розглянемо окремі приклади