РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЧАСТИНИ ІІ

Бюджетний Кодекс України: Закон України від 21.06.2001 № 2542 // Відомості Верховної Ради України - 2001 - № 37-38.

Кодекс України: Про надра від 27.07.94 № 132/94 - ВР.

Конституція України. - К: від 28.06.1996.

Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України від 15.09.1995 року № 329/95-ВР, зі змінами та доповненнями.

Про гастрольні заходи в Україні: Закон України від 10.07.2003 № 1115-ІУ.

Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік": Закон України від 25.03.2005 № 2505.

Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування": Закон України від 18.02.97р. - №77/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №16.

Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19.12.2006 № 489-У.

Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19.10.2000 № 2063-111.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.93 № 3813-Хіі, зі змінами та доповненнями.

Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України від 09.03. 99. № 587-ХІУ, зі змінами та доповненнями.

Про єдиний митний тариф: Закон України від 05.02.92 № 2097-ХІІ, зі змінами та доповненнями.

Про митний тариф України: Закон України від 05.04.2001 № 2371-ІІІ, зі змінами та доповненнями.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05. 97 № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03. 96 № 98/96-ВР, зі змінами та доповненнями.

Про плату за землю: Закон України від 03.07.92 № 2535-ХІІ, зі змінами та доповненнями.

Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів: Закон України від 11.12.91 № 1963-ХІІ, зі змінами та доповненнями.

Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 № 889-ІУ.

Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 № 168/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ, зі змінами та доповненнями.

Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.98 № 727/98, зі змінами та доповненнями.

Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них: Закон України від 24.05.1996 р. № 216/96-ВР.

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію): Закон України від 11.07.1996 р. № 313/96-ВР.

Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої: Закон України від 07.05.1996 р. № 178/96-ВР.

Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби: Закон України від 06.02.1996 р. № 30/96-ВР, зі змінами.

Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17.12.98 № 320-ХІУ, зі змінами та доповненнями.

Про упорядкування механізму сплати ринкового збору: Указ Президента України від 28.06.99 № 761/99.

Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року № 18-92, зі змінами та доповненнями.

Про державне мито: Декрет КМУ від 21.01.93 № 7-93, зі змінами та доповненнями.

Про місцеві податки та збори: Декрет КМУ від 20.05.93 № 56­93, зі змінами та доповненнями.

Про податок на промисел: Декрет КМУ від 17.03.93 № 24- 93, зі змінами та доповненнями.

Про прибутковий податок з громадян: Декрет КМУ від 26.12.92 № 13-92, зі змінами та доповненнями

Про затвердження базових нормативів плати за використання надрами для добування корисних копалин і Порядку стягнення плати за користування надрами для добування корисних копалин: Постанова КМУ

від 12.09.97 № 1014.

Порядок стягнення збору за спеціальне використання водних ресурсів і збору за використання водами для потреб: Постанова КМУ від

16.08.99 № 1494.

Порядок стягнення збору за спеціальне використання лісних ресурсів і користування земельними ділянками лісного фонду: Постанова КМУ від 06.07.98 № 1012.

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і справляння цього збору: Постанова КМУ від 01.03.99 № 303, зі змінами та доповненнями.

Про основні положення податкової політики в Україні: Постанова Верховної Ради України від 04.12.96р. №561/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 5.

Про схвалення Концепції реформування податкової системи України на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2007р. №56 - р.

39. Про затвердження Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору: Наказ ДПА України від 19 березня 2001 року № 111 (зі змінами та доповненнями).

Азаров М.Я. Завдання фінансової науки в умовах удосконалення управління державними фінансами // Фінанси України.-2004. - № 8. - С.3-12.

Азаров Н. Налоговая политика в Украине: принципы и реалии // Вестник налоговой службы Украины. - 1998. - №15. - С.6-9.

Брезвін А. Державна податкова служба готова забезпечити надходження податків і зборів у повному обсязі // Вісник податкової служби України. - 2006. - №44. - С.2-3.

Буковинський С.А., Комаров В.А. Бюджет розвитку та пріоритети бюджетних інвестицій // Фінанси України. -2004. - № 9. - С.3-19.

Буряковский В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В., Водолазская О.А. Налоги: Учеб. пособие. - Днепропетровск: Пороги, 1998. - 642 с.

Василик О.Д. Теорія фінансів. - К.: НЮС. - 2000. - 416 с.

Василик ОД., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НЮС. - 2002. - 608 с.

Вісник податкової служби України. - 2006 р. - № 27. - С. 60-63.

Вісник податкової служби України. - 2006 р. - № 33. - С. 61.

Виконання Зведеного бюджету України за 2004 рік // Фінанси

України. -2005. - № 3. - С.156.

Вишневский В.П. Налогообложение предприятий в Украине. -Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. - 328 с.

Все про бухгалтерський облік // № 77 - 2006. - С. 6-8.

Голоскубова Н. Налоговый кредит без налоговой накладной // Бухгалтерская неделя. - 2005. - № 46. - с. 43.

Діяльність податкової служби України у I півріччі 1999 року. Статистичний бюлетень / Відп. за вип. А.Г.Парпалига. - К., 1999. - 188с.

Дулік Т.О. Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. - Спеціальність 08.04.01. - Фінанси, грошовий обіг і кредит. - К.: Науково - дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. - 2001. - 16 с.

Захарін А.В. Удосконалення механізму податкового регулювання сталого економічного розвитку // Фінанси України. - 2005. -№ 2. - C.92-100.

Інформаційно - ілюстративні матеріали до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів". - К., 2005. - 49с.

Інформаційні повідомлення Міністерства фінансів України // Фінанси України. -2004. - №6. - С.17-26.

Конрад Ю., Луніна І. Податкова політика в Україні: підходи і перспективи. // Економіка України. - 1996. - №11. -С.29-37.

Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. - Харьков.: Изд-во „Константа", 1996. - 320с.

Лушин С.И. Предложения о налогах // Плановое хозяйство. -1989. - №4. - С.41-50.

Маковська І.О. Податкові надходження зведеного бюджету // Фінанси України. -2004. - №5. - С.118-123.

Налоги: Учебное пособие / Под ред. Черника Д.Г. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 400с.

Налоги и налогообложение / Под ред.. Романовского М.В., Врублевской О.В. - Санкт-Петербург, Питер, 2000. - 528 с. (Серия „Учебники для вузов"). - С. 180-182.

Народне господарство України у 1992 році: Статистичний щорічник / Міністерство статистики України. - К.: Техніка, 1993. - 464 с.

Ніколаєнко Н.В., Волк Н.І. Оподаткування доходів фізичних осіб. - ДПА у Дніпропетровській області / Відділ масово-роз'яснювальної роботи. - Дніпропетровськ, 2004.

Основи митної справи в Україні. Навчальний посібник / За ред. П.В.Пашка. - К.: Знання. 2004. - 732 с.

Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації): - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України ", 2002. - 432 с.

Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.

Отчет о мировом развитии - 1996: от плана к рынку. Краткое содержание. - The World Bank: Oxford University Press, 1996. - 24 с.

Податкова звітність. Ч. 2. Від комунального податку до акцизного збору // Збірник систематизованого законодавства. - 2007. -Випуск 3.

Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін; / За ред. В.М. Федосова. - К.:Либідь, 1994.

464с.

Податок на додану вартість. - К.: Вісник податкової служби України. - 2006 р. - 80с.

Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие. - М.: ИНФРА, 1996. - 192с.

Саливон С. Возросший оброк // Бизнес. - 2006. - 30 января. -

№ 5. - С. 40.

Саливон С. Опасный диагноз // Бизнес. - 2006. - 23 января. -

№3-4. - С. 52- 54.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. // Антология экономической классики. Т.1. - М.: ЭКОНОВ, 1992.

79 - 396с.

Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. - К.: Знання - Прес, 2004. - 454 с..

Статистичний збірник Міністерства статистики України. - К.: Техніка. - 1991. - 437с.

Стиглий, Дж.Ю. Экономика государственного сектора / Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ: ИНФРА, - М., 1997. - 720с.

Тулмин Ст. Человеческое понимание / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1984. -327с.

У дзеркалі статистики // Урядовий кур'єр. - 2005. - 27 вересня. -

№182.

У ДПА України // Вісник податкової служби України. - 2005. -

№3. - С.7.

Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. - К.: Інститут економіки НАНУ, 2000. - 218с.

Cohen Stuart A.J. On progressive Taxation // Classics in the Theory of Public Finance / Ed. By R.A. Musgrave, A.T. Peacock. N.Y.: St. Martin's Press, 1967. - p.60.

Wicksell K.A. A new Principle of Just Taxation // Classics in the Theory of Public Finance / Ed. By R.A. Musgrave, A.T. Peacock. N.Y.: St. Martin's Press, 1967. - p.72.