8.3. Фіксований сільськогосподарський податок, його специфіка як форми спрощення оподаткування сільгоспвиробників

Втіленням спрощеного режиму оподаткування для виробників сільськогосподарськоїпродукціїє справляння фіксованого сільсько­господарського податку. Основною метою його впровадження було створення умов для накопичення фінансових ресурсів з метою розвитку аграрного сектору економіки його суб'єктами. Загальні принципи сплати цього податку встановлено Законом України від 17.12.1998 р. № 320-ХІУ "Про фіксований сільськогосподарський податок" та наведено в табл. 8.4.


Порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку


 

Платники


Об'єкт оподаткування

Ставка і порядок нарахування фіксованого податку


Строки сплати


Зарахування податку

Відповідаль­ність платників податку


1


Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуван -ням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції та в яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного вироб­ництва є продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75% загальної суми валового доходу підприємства. Платниками цього податку також є суб'єкти господарювання, утворені в результаті реорганізації сільськогосподарського пщпри-ємства - платника фіксованого

Площа сільськогоспо­дарських угідь, пере­даних сільськогоспо -дарському товарови­робнику у власність або наданих йому в користування, у тому числі на умовах оренди, а також земель водного фонду, які викорис­товуються рибниць­кими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, виро­щування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водо­сховищах). При зміні у звітному періоді площі сільськогоспо­дарських угідь, у

Ставка фіксованого сільськогосподар­ського податку з одного гектара сільськогосподарсь­ких угідь встанов­люється у відсотках до їх грошової оцінки, проведеної за станом на 01.07.95 р. у таких розмірах:

для ріллі, сіножаті та пасовищ-0,15;

для багаторічних насаджень - 0,09;

для земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення,

Щомісячно протягом ЗО календарних днів, нас­тупних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця,

сплачується у розмірі тре­тини суми, визначеної на кожен квартал від річної суми податку в таких розмірах:

у І кварталі -10%;

у II кварталі

На окремий рахунок відділень Державного казначейства України в районах за місцем розта­шування земель­ної ділянки і перерахування до місцевого бюд­жету.

Платники податку несуть відповідальність за правиль­ність обчис­лення, своє­часність по­дання роз­рахунків та сплати сум фіксованого сільськогоспо­дарського податку згідно з Законом України від 21.12.2000р. №2181-111 "Про порядок по­гашення зобо­в'язань плат­ників податків перед бюд­жетами та


сільськогосподарського податку (незалежно від терміну реорганізації), які також займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції. Новостворені суб'єкти господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво (вирощування), переробка та збут сільськогосподарської продукції, у рік створення є платниками фіксованого сільськогосподарського податку. Підприємства, що займаються іншими видами діяльності, крім

сільськогосподарської, з метою оподаткування ведуть окремий облік фінансових результатів від інших видів господарської діяльності відповідно до пункту 7.20 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", що підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

права землевласника або землекористувача відповідно земле­власник чи земле­користувач зобов'я­заний здійснити уточнення сум податкових платежів на період до закінчення подат­кового року і протягом місяця надати розрахунки до органів державної податкової служби за місцем розташування земель­ної ділянки та до органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку.

вилову риби у внутрішніх водоймах, - 0,45% грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях. Грошова оцінка сільськогосподар­ських угідь у разі необхідності може уточнюватися згідно із законодавством. Визначену суму податку на поточний рік у порядку і розмірах, перед­бачених цим Законом, платники зазначать у розрахунку, який подають до ДПІ за своїм

місцезнаходженням до 1 лютого поточного року. Заміна порядку сплати податків і зборів (обов'яз-кових платежів) протягом звітного (податкового) року не допускається.

10%;

у III кварталі -50%;

у IV кварталі -30%. Платники податку мають право сплати фіксованого сільськогоспо­дарського податку тільки в грошовій формі.

державними цільовими

фондами".


Згідно з Законом № 320 платники фіксованого сільсько­господарського податку звільняються від сплати податку на прибуток підприємств; плати (податку) за землю; комунального податку; збору на спеціальне використання природних ресурсів; збору за геологорозвідувальні роботи, які виконуються за рахунок коштів держбюджету; плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності; збору за спеціальне водокористування. Не сплачували платники фіксованого сільськогосподарського податку і податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Проте з 01.01.2007 р, відповідно до Закону України „Про внесення змін в деякі закони України відносно реєстрації транспортних засобів"від 06.12.2006 р. № 427-У, від сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів звільняються платники фіксованого сільськогосподарського податку за трактори колісні (крім сідельних тягачів) та вантажні автомобілі

Методика нарахування та сплати фіксованого сільсько­господарського податку уточнена в Положенні про порядок стягнення і обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 25.05.2006 р. № 725 _

Згідно з чинним законодавством зареєструватися як платники фіксованого сільськогосподарського податку можуть ті особи, які відносяться до сільськогосподарських підприємств з різною організаційно-правовою формою, селянські та інші господарства, що займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарсько/продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), а сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75% загальної суми валового доходу. Для підтвердження дотримання цієї вимоги платники фіксованого сільськогосподарського податку повинні подавати до ДПІ за своїм місцезнаходженням і місцем розташування земельних ділянок, розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу за попередній звітний (податковий) рік, за формою, яка наведена в методичних рекомендаціях для визначення питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибницького господарства власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік, затверджених наказом Мінагрополітики України від 12.01.2007 р. № 6

Законом № 320 cm. 2 п.1 і Положенням № 725 для новостворених та реорганізованих сільгосппідприємств передбачені додаткові умови щодо сплати фіксованого сільськогосподарського податку, а саме: новостворені підприємства не можуть зареєструватися в якості платників фіксованого сільськогосподарського податку раніше, ніж через рік після їх створення, а реорганізовані підприємства, навпаки, можуть стати платниками цього податку і в рік їх створення, за умови виконання всіма учасниками такого підприємства нормативу обсягів реалізації.

Наприклад, у поточному році сільгосппідприємство „Світанок" створене шляхом приєднання підприємства „Колос" до підприємства „Зоря". При цьому в минулому році у підприємства „Зоря" обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки становив 80% від загальної суми валового доходу, а у підприємства „Колос" - 70%.

Приклад розрахунку нормативу обсягу реалізації сільськогосподарської продукції сільгосппідприємства „Світанок"


Таким чином, новостворене сільгосппідприємство „Світанок" може зареєструватися в якості платника фіксованого сільсько­господарського податку, оскільки ті підприємства, які ввійшли до його складу, разом виконали норматив обсягу реалізації (75%) (див. табл.8.5)

Платники фіксованого сільськогосподарського податку визнача­ють суму даного податку в порядку і розмірах, які передбачено Законом № 320, виходячи з площі земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні платника та її грошової оцінки, проведеної станом на 01.07.1995 р.,  відповідно  до  Методики грошовоїоцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів, затверд­женої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995р. №213. При цьому сума нарахованого податку не залежить від результатів господарської діяльності, тобто обсягів виручки або ж збитковості платника.

Розрахунок суми фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється платниками податку за формулою:


г„„х с„„л ,..„,.    _     г„,„х с„„л ,..„,.    _      гт х с

фсп = прііх   ""-  _поО-ОлярІл- + п^ х   с'"-   _поО-Оляріл- + п

100      сш-      100 100


+


Подпись: Гб / пас. Х С"оО-Оляб / пас       П	Г- Х СпоО-Оля зем-в / ф+ пе.      Х       + п       . ф Х-

100 100

де Пріл,Псш,ПшоПб/пас,Пземв/ф - площа ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень, земель водного фонду, що належать платнику податків;

ГрілУГсінУГпасУГб/нас?Гзем,/ф - грошова оцінка ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень, земель водного фонду;

СпоО,Оляріл.' СпоО,Оляст.' СпоО-Оляпас,' СпоО,Оляб/пас ' СпоО,Олязем,в /ф  — ставки податку

у відсотках до грошової оцінки земель.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, які не використовують землі водного фонду, не включають у розрахунок їх площу.

Загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік на всю площу земельних угідь подається платником щорічно до 1 лютого поточного року до ДПІ за місцем реєстрації. У цей же термін платник податку подає звітний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку окремо по кожній земельній ділянці до ДПІ за місцем розташування такої земельної ділянки.

У випадку, якщо протягом звітного періоду у платника податку відбувається зміна площі земельної ділянки у зв'язку з придбанням на неїправа власності (користування), то такий платник повинен здійснити уточнення суми фіксованого сільськогосподарського податку на період до закінчення податкового року і протягом місяця подати розрахунок відносно придбаної земельної ділянки в органи державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки та за місцем своєї реєстрації. Крім того, платник податку також подає виписку із державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь і їх грошову оцінку


Наприклад, на балансі сільгосппідприємства „Світанок" станом на 01.01. поточного року значаться земельні ділянки загальною площею 466 га, у тому числі: рілля - 159 га, сіножаті - 107 га, багаторічні насадження - 200 га. Грошова оцінка 1 га с/угідь становить: для ріллі - 6655,43 грн.; для сіножаті - 3000,62 грн.; для багаторічних насаджень - 3251,69 грн.

Визначимо фіксований сільськогосподарський податок по кожній земельній ділянці:

ісг,         6655,43 грн. х 0,15% п-от
рілля - 159 га х           :           £-         :           = 1587 грн.

100

■    „„-,            3000,62 грн. х 0,15% .„.,

сіножаті - 107 га х     1-       = 482 грн.

100

багаторічні насадження - 200 га х 3251,69 грн. х 0,09% = грн.

100

Загальна сума нарахованого фіксованого сільськогосподарського податку на звітний рік буде становити:

1587 грн. + 482 грн. + 585 грн. = 2654 грн.

Сплата фіксованого сільськогосподарського податку здійсню­ється щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця в розмірі третини суми податку, яка визначена на кожний квартал від річної суми податку, а саме: у I та II кварталі - 10%; у III кварталі -50%; у IV кварталі - 30%. Для цього здійснюють такі розрахунки:

,, ,        .X податку х 10% „

кварталі —     : 3;

100

....        .> податкух10%

кварталі ^       : 3;

100


, ,         .7 податку х 50%

УIII кварталі ±*        : 3;

100

, , ,. ,    . 7 податку х 30%

УIV кварталі ±*        : 3.

100

Приклад розподілу загальної суми ФСП звітного року сільгосппідприємства „Світанок" на щомісячні платежі


Приклад розподілу загально/суми фіксованого сільськогосподарського податку звітного року сільгосппідприємства „Світанок" на щомісячні платежі наведено в табл. 8.7

Ключові терміни і поняття

Доходи від підприємницько/діяльності, податок на промисел, спрощена система оподаткування (єдиний податок) дляїюридичних осіб, спрощена система оподаткування (єдиний податок) для фізичних осіб, фіксований податок на доходи з придбанням патенту, фіксований сільськогосподарський податок

Питання для самоконтролю знань

У   чому   полягає   сутність   податкових   відносин суб'єктів підприємницької діяльності з бюджетною системою?

Назвіть та дайте  загальну характеристику системі засобів податкового стимулювання підприємницької діяльності.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплату сум фіксованого сільськогос­подарського податку покладено на платників податку згідно з Законом України № 2181-111

Як відображається на діяльності суб'єктів малого бізнесу регулюючий вплив локальних податкових пільг?

Визначте спеціальні режими оподаткування доходів суб'єктів підприємницької діяльності.

Назвіть та охарактеризуйте альтернативні системи оподат­кування доходів суб'єктів підприємницької діяльності.

Назвіть особливості спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва.

Визначте рівень податкового навантаження суб'єктів підприєм­ницької діяльності в Україні та напрями його оптимізації.

У чому полягає необхідність та економічна доцільність запровадження спрощених режимів оподаткування суб'єктів малого бізнесу?

Що є базою оподаткування єдиним податком та як вона визначається у суб'єктів малого бізнесу - юридичних осіб?

В якому порядку здійснюється перехід платниками податків із загальної на спрощену систему оподаткування та навпаки?

У чому полягають особливості переходу на спрощену систему оподаткування суб'єктів малого бізнесу, які зареєстровані як платники ПДВ?

Від сплати яких податків звільняються платники єдиного податку?

Чим відрізняється спрощена система оподаткування юридичних осіб та фізичних осіб?

Чи повинні платники єдиного податку застосовувати РРО?

Згадайте строки сплати єдиного податку та подання звітності до ДПІ юридичними та фізичними особами - суб'єктами малого бізнесу.

За яких умов приватні підприємці можуть сплачувати фіксований податок з доходів?

Які обмеження існують щодо застосування спрощеної системи оподаткування та сплати податку з доходів суб'єктів підприємницької діяльності у фіксованому розмірі?

У чому полягає специфіка фіксованого сільськогосподарського податку?

За яких умов сільськогосподарські підприємства можуть заре­єструватися як платники фіксованого сільськогосподарського податку?

Від сплати яких податків звільняються платники фіксованого сільськогосподарського податку?

Пригадайте методику розрахунку фіксованого сільськогоспо­дарського податку.

Згадайте строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку та подання звітності до ДПІ.

Навчальні завдання

Завдання 1.

Підприємство зареєстроване 01.07.04р. З 30.11 поточного року підприємство подало заяву до ДПІ про перехід на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку 6%.

Для визначення можливості застосування підприємством спрощеної системи оподаткування є такі дані:

а)         обсяг виручки від реалізації продукції (робіт) послуг становить: за
липень - 15000 грн., за серпень - 30000 грн., за вересень - 50000 грн.,
за жовтень - 100000 грн., за листопад - 300000 грн.


б)         середньооблікова чисельність штатних працівників та фонд
оплати праці характеризуються такими даними:

Крім того, у липні 4 працівники отримали за договором підряду по 1500 грн. кожен.

Необхідно:

визначити порядок переходу суб'єкта малого бізнесу - юридичної особи на спрощену систему оподаткування;

визначити дотримання критеріїв переходу суб'єкта малого бізнесу -юридичної особи на спрощену систему оподаткування.

Завдання 2.

За квітень-червень поточного року товариство з обмеженою відповідальністю, яке є платником єдиного податку за ставкою 6%, мало такі показники діяльності:

 

№ з/п

Показники

Квітень

Травень

Червень

1.

Виручка від реалізації продукції (з ПДВ)

50000

50000

64000

2.

Доходи від оренди (з ПДВ)

2000

2000

-

3.

Доходи від реалізації основних фондів

-

-

1200

4.

Оприбутковані товари

-

20000

-

5.

Надійшли на розрахунковий рахунок аванси від покупців

-

-

5000

6.

Сплачено за послуги та матеріали виробничого призначення (з ПДВ)

6000

-

3600

Необхідно:

визначити об'єкт оподаткування єдиним податком та суму єдиного податку;

визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, якщо звітній період, встановлений для платника, дорівнює місяцю;

заповнити розрахунок єдиного податку та вказати строки його подання.

Завдання 3.

Приватний підприємець, за трудовими угодами з яким працює 4 особи, з березня минулого року займається торговельною діяльністю на центральному ринку міста. Сума виручки від реалізації продукції за останні дванадцять місяців склала 120000 грн.

Необхідно:

визначити суму єдиного податку, що підлягає сплаті за вказаних умов, вказати строки сплати;

визначити можливість сплати підприємцем фіксованого податку з доходів;

визначити суму фіксованого податку з доходів, якщо платник має право на його сплату.

Завдання 4.

Визначити право платників на застосування фіксованого сільсько­господарського податку. Відповіді обґрунтувати.

4.1. Підприємство „Колос" розпочало свою діяльність з 1 січня поточ­ного року. Основний напрям діяльності - відгодівля худоби. Планований обсяг виручки за рік становить 300000 грн.

4.2 Підприємство „Пролісок" займається вирощуванням та реалі­зацією плодоовочевої продукції. За минулий рік виручка від реалізації сільськогосподарської продукції склала 1890 тис. грн.

Підприємство „Мрія" займається ремонтом сільськогоспо­дарської техніки. Обсяг виручки за минулий рік склав 230000 грн.

Виробниче об'єднання „Рибалка" займається розведенням риби в орендованому ставку. Крім того, протягом минулого року підприємство реалізувало автомобіль. Виручка від основної діяльності склала 670000 грн., від реалізації автомобіля - 12000 грн.

Завдання 5.

На основі нижченаведених даних необхідно визначити право платника на застосування фіксованого сільськогосподарського податку та здійснити його розрахунок. Указати строки подання звітності та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Указати, від сплати яких податків і зборів буде звільнено платника фіксованого сільськогосподарського податку. Відповідь аргументувати.

Сільськогосподарське підприємство „Світанок" займається пере­робкою молочної продукції. Підприємство також утримує ферму, на якій вирощує худобу з метою подальшого продажу.

Підприємство розміщено на земельній ділянці площею 107 га (пасовища). Грошова оцінка даного гектара - 5600 грн.

За минулий рік обсяг виручки від реалізації продукції склав 8905000 грн. До складу виручки увійшла виручка від реалізації продуктів переробки молока - 8000000 грн., а також виручка від реалізації худоби -905000 грн.

Тестові завдання

Підприємницька діяльність - це :

а)         певна система функціонування підприємства, основу якої
становлять демократичні форми його економічної діяльності, що
регулюється державою;

б)         самостійна ініціатива, систематична на власний ризик діяльність,
що пов'язана з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням
послуг з метою одержання прибутку;

в)         спосіб взаємодії суб'єктів господарювання, основу якого складає
цінова система, конкуренція, державне регулювання;

г)         форма господарювання, порядок взаємодії суб'єктів ринку, що
спрямований на отримання прибутку.

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємця є:

а)         прибуток;

б)         амортизаційні відрахування;

в)         кошти, отримані від продажу цінних паперів;

г)         усі відповіді правильні.

Умовами переходу на спрощену систему оподаткування (єдиний податок) для суб'єктів підприємницької діяльності -юридичних осіб є:

а)         обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за
календарний рік не повинен перевищувати 1 млн. грн., а середньо-
облікова чисельність працівників не повинна перевищувати 50 осіб за
рік;

б)         обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за
календарний рік не повинен перевищувати 500 тис. грн., а середньо-
облікова чисельність працівників не повинна перевищувати 10 осіб за
рік.

Умовами переходу на спрощену систему оподаткування (єдиний податок) для суб'єктів підприємницької діяльності -фізичних осіб є:

а)         обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за
календарний рік не повинен перевищувати 1 млн. грн., а середньо-
облікова чисельність працівників не повинна перевищувати 50 осіб за
рік;

б)         обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за
календарний рік не повинен перевищувати 500 тис. грн., а середньо-
облікова чисельність працівників не повинна перевищувати 10 осіб за
рік.

Згідно з чинним законодавством суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи сплачують єдиний податок у такі строки:

а)         щоквартально, протягом 5 днів після закінчення кварталу;

б)         щомісяця, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним
місяцем;

в)         щомісяця, не пізніше 20 числа місяця, наступного за попередньою
оплатою місяця.

Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб затверджено в таких розмірах:

а)         20% і 0;

б)         6% і 10%;

в)         від 20 грн. до 200грн.;

г)         від 20 грн. до 100грн.

Укажіть найбільш повну відповідь. За яких умов сільськогосподарські підприємства можуть зареєструватися як платники фіксованого сільськогосподарського податку:

а)         якщо такі підприємства займаються виробництвом (вирощу-
ванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції;

б)         якщо такі підприємства займаються виробництвом (вирощу-
ванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а сума,
одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний
(податковий) рік, не перевищує 75% загальної суми валового доходу;

в)         якщо такі підприємства займаються виробництвом (вирощу-
ванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а сума,
одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний
(податковий) рік, перевищує 75% загальної суми валового доходу;

г)         якщо такі підприємства займаються виробництвом (вирощу-
ванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а
кількість найманих працівників складає не більше 50 осіб.

Від сплати яких податків не звільняються платники фіксованого сільськогосподарського податку:

а)         податку на прибуток підприємств;

б)         податку з доходів громадян;

в)         плати (податку) за землю;

г)         плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної
діяльності;

д)         правильної відповіді немає.

Платник податку визначає суму фіксованого сільсько­господарського податку виходячи з:

а)         обсягів валового доходу за минулий рік;

б)         грошової оцінки землі;

в)         площі земельної ділянки;

г)         правильні відповіді б) та в).

10.       Об'єктом оподаткування для платників фіксованого сільсь-
когосподарського податку є:

а)         валовий дохід сільськогосподарських підприємств;

б)         обсяг виручки від реалізованої сільськогосподарської продукції;

в)         землі водного фонду;

г)         прибуток сільськогосподарських підприємств.