TEMA 8. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 8.1.  Оподаткування доходів від підприємницько/діяльності. Альтернативні системи оподаткування суб'єктів малого бізнесу.

Єдиний податок та його основні елементи. Особливості застосування спрощено/системи оподаткування юридичними та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.

Фіксований сільськогосподарський податок, його специфіка як форми спрощення оподаткування сільгоспвиробників.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Важливою складовою ринкової економіки є підприємницька діяльність, яка функціонує майже у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Тому вивченню даної теми слід приділити особливу увагу та добре засвоїти загальні правові засади здійснення підприємницької діяльності в Україні. Для цього необхідно опрацювати нормативно-правову базу, відповідно до якої здійснюється підприємницька діяльність, зокрема, Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ, Закон України від 19.10.2000 р. № 2063-111 „Про державну підтримку  малого   підприємництва",  Указ   Президента  України від

р. № 817 „Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності", Закон України від 18.02.97 р. № 77/97-ВР "Про систему оподаткування"   зі   змінами   і   доповненнями,   Закон   України від

р. № 181-ІІІ „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" зі змінами та доповненнями, Закон України від 23.03.1996 р. № 98/96-ВР „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" зі змінами та доповненнями, Указ Президента України від 03.07.1998 р. № 727/98 „Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" зі змінами та доповненнями, Закон України від 17.12.1998 р. № 320-ХІУ „Про фіксований сільськогосподарський податок" зі змінами та доповненнями, Закон України від 22.05.1997 р. № 283/97 „Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами та доповненнями, Закон України від 03.04.1997 р. № 168/97 - ВР „Про податок на додану вартість" зі змінами та доповненнями, Закон України від 22.05.2003 р. № 889-ІУ „Про податок з доходів фізичних осіб" зі змінами та доповненнями тощо.

При цьому необхідно усвідомити, що саме законодавча база визначає загальні правові, економічні й соціальні основи для становлення та розвитку підприємницької діяльності в умовах існування різноманітних форм власності, встановлює її організаційно-правові форми та особливості діяльності, регламентує права та відповідальність суб'єктів підприємництва, визначає заходи державного захисту, підтримки та регулювання підприємництва.

Опанувавши правові основи функціонування підприємницької діяльності та особливості податкових відносин суб'єктів малого підприємництва з бюджетною системою, необхідно більш детально розглянути особливості альтернативних систем оподаткування відповідно до чинного законодавства, а саме: спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва; фіксований сільськогосподарський податок; оподаткування доходів фізичних осіб у фіксованому розмірі. При цьому необхідно визначити переваги та недоліки цих систем оподаткування, з'ясувати елементи, порядок нарахування, сплати та подання податкової звітності.

8.1. Оподаткування доходів від підприємницької діяльності. Альтернативні системи оподаткування суб'єктів малого бізнесу

Оподаткування доходів від підприємницької діяльності має свої особливості залежно від організаційно-правової форми її здійснення та сфери діяльності. Об'єктом оподаткування доходів приватних підприємців є чистий дохід, який визначається як різниця між сумою валового доходу звітного періоду та сумою валових витрат, пов'язаних з отриманням цього доходу. Визначена категорія платників сплачує податок у вигляді авансових внесків, що нараховуються безпосередньо податковими органами на підставі декларації, де вказується очікуваний дохід на поточний рік. Механізм справляння податку з доходів від підприємницької діяльності представлено на рис.8.1

Слід зазначити, що для суб'єктів малого бізнесу з метою сприяння їх розвитку чинною системою оподаткування передбачена можливість застосування альтернативних варіантів оподаткування (рис. 8.2)

Отже, на сучасному етапі розвитку економіки України з метою створення умов для легалізації' та активізаціїдіяльності суб'єктів малого бізнесу їм надається можливість здійснювати добровільний вибір способу сплати податків, а саме: сплата податків у загальноприйнятому порядку; сплата єдиного податку (спрощена система оподаткування), сплата фіксованого податку за допомогою придбання патенту; сплата фіксованого сільськогосподарського податку. Зупинимося докладніше на перевагах та недоліках цих способів оподаткування

Традиційна система оподаткування передбачає сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) у загальноприйнятому порядку. Використовувати її може будь-який суб'єкт підприємницької діяльності (юридична та фізична особа).

Основною перевагою цієїсистеми оподаткування є залежність необхідності сплати податків від результатів фінансово-господарськоїдіяльності платника податку. Якщо підприємець за звітний період не отримав доходу від підприємницької діяльності, то відповідні податки він сплачувати не буде, а за обов'язковими платежами, що сплачені авансом за підсумками року або у випадку припинення діяльності, буде здійснено перерахунок.

До недоліків цієїсистеми можна віднести обов'язкову сплату підприємцем усіх податків і платежів, передбачених чинною системою оподаткування України і стосовно підприємця, що, у свою чергу, посилює податкове навантаження на таких суб'єктів господарювання

Використання наступного способу оподаткування доходів від підприємницької діяльності - сплати фіксованого податку (шляхом придбання патенту) - пов'язане з такими умовами: у трудових відносинах із підприємцем - фізичною особою перебуває не більше 5 осіб; валовий дохід підприємця не повинен перевищувати 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту; суб'єкт підприємницької діяльності може здійснювати торгівлю товарами та надавати відповідні послуги і сплачувати ринковий збір.

Вказаний спосіб оподаткування передбачає також встановлення граничного розміру фіксованого податку: від 20 грн. до 100 грн. за календарний місяць для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно. Таким чином, можна легко порівняти суму сплачених податків і платежів за минулий рік із сумою, яку необхідно буде сплачувати за рік. Патент видається строком від 1 до 12 календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. За умови застосування підприємцем праці найманих робітників розмір фіксованого податку збільшується на 50% за кожну особу. Порядок оподаткування фіксованим податком наведено в табл. 8.1


Порядок сплати приватними підприємцями фіксованого податку*


Платники

податку

Ставка


Строки сплати

Форма та порядок видачі свідоцтва

Оподаткування


Облік доходів та витрат, звітність

Застосуван­ня РРО і РК

Відповідальність


1


8


громадяни, як здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи та у трудових відносинах з якими

знаходиться, включаючи членів їх сімей, не більше п'яти осіб;

особи, валовий дохід яких від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 місяців,

Встанов­люється відповідною місцевою радою залежно від територіаль­ного

розташу­вання місця торгівлі і не може бути менше ніж 20 грн. та більше ніж 100 грн. за календар­ний місяць. Для

одержання патенту на всій

території

України

фіксований

Сплачуєть­ся

громадяни­ном -платником податку до відповід­ного

місцевого бюджету за місцем його

проживання

Для одержання патенту платник подає до податкового органу заяву, складену в довільній формі, яка містить

інформацію про:

місце здій-нення

підприємниць­кої діяльності;

перелік осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах;

ідентифікаційні номери, а також інформацію про доходи платника фіксованого податку від здійснення

Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, звільняються від сплати нара­хувань на фонд оплати праці, збору на обов'язкове соцстрахування, збору до Фонду соціального захисту інвалідів, та придбання торгового патенту

Платник фіксованого податку звільняється від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат.

Податковому

органу

надаються

декларації за

наслідками

кожного

звітного

кварталу, а

також звітного

року у строки,

визначені

законом

(протягом 40

календарних

днів)

Не засто­совується, якщо такі суб'єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив), за умови ведення такими особами книг обліку доходів і витрат (п.6, ст.9 Закон №265**). Якщо

здійснюється продаж підакцизних товарів (як окремо, так і

Патент може бути скасований (із вилученням)за рішенням керівника податкового органу до закінчення строку його дії у разі, якщо:

- за дорученням або від імені платника торгівля здійснюється торговою особою, відомості про яку не внесені до патенту, підприємець позбавляється права

застосовувати фіксовану ставку податку протягом 12 календарних


1

що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч

неоподаткову­ваних мінімумів доходів: 7000 х х17= 119 тис. грн.), а також громадяни, які є платниками ринкового збору

податок встановлю­ється в роз­мірі 100 грн. У разі вико­ристання найманої праці ставка збільшу­ється на 50% за кожну особу

підприємниць­кої діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів. Податковий орган зобов'я­заний видати патент протя­гом 3-х робо­чих днів від дня прийняття заяви.

Патент вида­ється на строк від 1 до 12 календарних місяців за ви­бором плат­ника фіксова­ного податку. У разі зміни розміру фіксо­ваного податку перерахунок його не здійснюється

Платник не звільняється від зобов'язань нарахування, утримування і перерахування, до бюджету податку з доходів, виплачених найманим працівникам

разом із непідакциз-ними), то використову­ється РК і КОРО (п.1 Переліку № 1336).

8

місяців та сплачує штраф у розмірі повної суми фіксованого податку в розрахунку за один місяць за кожну особу;

- здійснює тор­гівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами. У цьому випадку платник притя­гається до від­повідальності згідно з законо­давством України.


"Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. Р. IV „Про прибутковий податок з громадян" (зі змінами та доповненнями).

** Закон України від 06.07.1995р. № ^ь5/95 - ВР „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (у редакції Закону від 01.06.2000р. №1776 - III).