7.2. Види доходів і категорії платників податку з доходів фізичних осіб. Об'єкт оподаткування та порядок його визначення

Платниками податку з доходів фізичних осіб є громадяни, - як резиденти, так і нерезиденти; причому, у резидентів оподатковуються доходи, отримані як на територіїУкраїни, так і за їїмежами, у нерезидентів - доходи, отримані з джерел їх походження з України.

Платники та об'єкт оподаткування цього податку зображено на рис. 7.1, а перелік доходів, які включаються і не включаються до оподатковуваного доходу наведено у табл. 7.1; 7.2 (ст. 2, 3 Закону № 889)При нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей така вартість перераховується у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент одержання таких доходів.

При нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах об'єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування, визначена за звичайними цінами, збільшена на суму ПДВ (якщо особа, яка здійснює таке нарахування є платником ПДВ) та суму акцизного збору (якщо надається підакцизний товар), помножена на коефіцієнт, що розраховується за формулою:

К = 100 : (100 - Сп),

де Сп - ставка податку, установлена для таких доходів на момент даного нарахування.

Так, із 2004 року цей коефіцієнт становив 1,1494 (К = 100 : (100 -13%), а з 2007 року - 1,1764 (К = 100 : (100 - 15%), тобто він залежить від ставки податку з доходів фізичних осіб.

Застосування такого „натурального коефіцієнта"означає, що податок при натуральній оплаті стягується не з доходу, а з „наддоходу". Ця ж розрахункова сума застосовується (відповідно до п. 3.4. ст. 3 Закону №889) і для утримання внесків у Пенсійний фонд України та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Наприклад, підприємством надано фізичній особі туристичну путівку вартістю 1200 грн., у тому числі ПДВ - 200 грн. Визначимо нарахований дохід:

1200 грн. х 1,1764 = 1411,68 грн. З огляду на це сума податку складе:


1411,68 грн. х 15% : 100 = 211,75 грн.
 

 

Вид доходів

Норма Закону

У загальний (місячний) річний оподатковуваний дохід не включаються

Виплати "чорно­бильцям"

Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому в результаті катастрофи на ЧАЕС, у порядку і сумах, визначених законом

Гарантійні заміни

Вартість товарів, що надаються платнику податку як гарантійна заміна в порядку, визначеному законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку на випадок їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ціни придбання таких товарів.

Примітка. Якщо при поверненні неякісного товару у випадку зміни його ціни покупцю виплачується сума коштів, що перевищує суму, сплачену при купівлі, різницю слід обкладати податком

Спецодяг

Вартість безкоштовного харчування, мийних та знешкоджувальних засобів, а також робочого одягу, взуття, обмундирування, засобів особистого захисту, отриманих у тимчасове користування платником податку, що знаходиться у відносинах трудового найму з роботодавцем, який надає таке майно згідно з переліком та граничним строком їх користування, який щорічно встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідною постановою

Дивіденди

Дивіденди, що нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, який нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента та в результаті чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів

Навчання

Сума, сплачена роботодавцем на користь навчальних закладів у рахунок компенсації вартості підготовки або перепідготовки платника податку - найманої особи за профілем діяльності або за загальними виробничими потребами такого роботодавця, але не вище від розміру суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (740 грн. на сьогоднішній день) у розрахунку на кожен повний або неповний місяць підготовки або перепідготовки такої найманої особи

Вид доходів

Норма Закону

У загальний (місячний) річний оподатковуваний дохід не включаються

Допомога на

поховання

Кошти або вартість майна (послуг), які надаються як допомога на поховання померлого платника податку:

а)         будь-якою фізичною особою або благодійною
установою, - з 1 січня 2005 року Пенсійним фондом або
професійною спілкою;

б)         роботодавцем померлого платника податку за його
останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію)
у розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми місячного
прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого
на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до
найближчих 10 гривень (740 грн. на сьогоднішній день). Сума
перевищення над такою сумою підлягає кінцевому
оподаткуванню при її виплаті за ставкою 15%

Путівки

Вартість путівок для відпочинку, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безкоштовно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена профспілки і створеною відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загально­обов'язкового державного соціального страхування

Вторинна сировина

Сума, що отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за виключенням брухту чорних та кольорових металів

 

При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (рис. 7.2)Зарпла­та, що підлягає оподат­куванню


Рис. 7.2. Порядок нарахування податку з доходів фізичних осіб

Наприклад, громадянину нарахована заробітна плата за січень у сумі 800 грн. Обчислимо внески у соціальні фонди:

Пенсійний фонд:* 525 грн. х 0,5% : 100 = 2,62 грн.; 800 - 525 = 275 грн.; 275 грн. х 2,0% : 100 = 5,5 грн.;

-           Фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності: ** 800 грн. х 1,0% : 100 = 8,0 грн.;

Фонд соціального страхування на випадок безробіття:*** 800 грн. х 0,5% : 100 = 4,0 грн.

Визначаємо оподатковуваний дохід:

800 грн. - (2,62 грн. + 5,5 грн. + 8,0 грн. + 4,0) = 779,88 грн. Сума податку з доходу за січень складе:

779,88 грн. х 15% (ставка податку з 2007 року): 100 = 116,98 грн.

У наведеному прикладі передбачається, що платник податку з доходів фізичних осіб не має підстав для застосування податкової соціальної пільги.

*Ставка 0,5% від суми заробітноїплати, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (525 грн. - один прожитковий мінімум); ставка 2,0% від частини суми оплати праці в розмірі, що перевищує прожитковий мінімум.

**Ставка 0,5% від суми оплати праці, яка нижча за прожитковий мінімум для працездатної особи (525 грн. - один прожитковий мінімум); ставка 1,0% - від суми оплати праці, що перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи.

*** Ставка 0,5% від суми оплати праці