6.2. Елементи податку на прибуток

Платниками податку на прибуток є суб'єкти підприємнииької діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи й організаиії, що здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку, а також філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку (ст. 2 Закону № 283). Схематично склад платників податку наведено на рис. 6.1

ПЛАТНИКИ

НЕРЕЗИДЕНТИ**


Суб'єкти господарської діяльності


Фізичні особи


 


Бюджетні установи


Юридичні особи


 


Громадські організації

Філії


Постійні представництва нерезидентів


Інші підприємства, установи й організації


Підприємства залізничного транспорту

Установи пенітенціарної

системи

Національний банк України


* Резиденти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності в Україні, які не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), що створені та проводять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії й представництва підприємств та організацій за кордоном, що не проводять підприємницької діяльності.

** Нерезиденти - юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності, які не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) із місцезнаходженням за межами України, що створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави. Розташовані на території України дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та їхні представництва, які мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, що не здійснюють господарської діяльності відповідно до законодавства України.

(Закон України від 24.12.2002 р. № 349-ІУ "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 1.)

Рис. 6.1. Склад платників податку на прибуток


При цьому:

у резидентів оподатковується прибуток, отриманий як на території України, та і за її межами;

у нерезидентів оподатковуються доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом

Об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, що визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на:

суму валових витрат платника податку;

суму амортизаційних відрахувань.

Механізм визначення об'єкта оподаткування наведено на рис. 6.2


Об'єкт оподаткування


]


(=)

Скоригована сума валового доходу, отриманого (нарахованого) платником податку від усіх видів діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами (ст. 3 закону № 283)


(-)


(-)


сума валових витрат

(ст. 4 закону № 283)

сума амортизаційних відрахувань

(ст. 8,9 закону № 283)


Рис. 6.2. Механізм визначення об'єкта оподаткування з податку на прибуток

Скоригований валовий дохід - це загальна сума доходу платника (ст. 4 п. 4.1. Закону) без урахування доходів, що не включаються до складу валового доходу (ст. 4 п. 4.2. Закону)

скоригований валовий дохід

( = )


Доходи, що включаються до валового доходу


( -)


Доходи, що не включаються до валового доходу


Рис. 6.3. Формування скоригованої суми валового доходу

264


Перелік доходів, що включаються та не включаються до оподатковуваного доходу, наведено на рис. 6.4. та рис. 6.5

ДОХОДИ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ВАЛОВОГО ДОХОДУ

Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговувальних виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів (окрім операцій з їх первинного випуску (розміщення) та операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації)

Доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами

Доходи від операцій, передбачених статтею 7 закону № 283*

Доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, відсотків, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходи від здійснення операцій лізингу (оренди)

Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, а також виявлені у звітному періоді

Доходи з інших джерел але виключно у вигляді:

сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку в звітному періоді, крім їх надання неприбутковим організаціям відповідно до пункту 7.11 ст.7 цього Закону та в межах таких операцій між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи;

сум поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду від осіб, які не є платниками цього податку (у т.ч. нерезидентів), або осіб, які відповідно до законодавства мають пільги з цього податку, включаючи право застосовувати ставку податку нижчу встановленої пунктом 7.2. ст.7 або ст.10 цього закону;

сум невикористаної частини грошових коштів, що повертаються зі страхових резервів у порядку, передбаченому пунктом 12.2 Закону № 283;

сум заборгованості, що підлягає включенню до валових доходів згідно з пунктами 12.3 та 12.4 закону;

сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням;

-           вартості матеріальних цінностей, переданих платнику податку згідно з договорами схову (у відповідальне зберігання) та використаних ним у власному виробничому чи господарському обороті;

сум штрафів та/або неустойки чи пені, фактично одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду;

сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду;

сум акцизного збору, сплачених (нарахованих) покупцями підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника такого акцизного збору, що вносить його до бюджету, та рентних платежів, а також сум збору у вигляді цільової надбавки до дієвого тарифу на електричну та теплову енергію;

доходів від продажу електричної енергії (включаючи реактивну);

сум дотацій і субсидій з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отриманих платником податку.

* Доходи від операцій особливого виду: доходи від здійснення товарообмінних (бартерних) операцій; доходи від страхової діяльності; доходи, отримані від операцій із розрахунками в іноземній валюті; дохід, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг) пов'язаним між собою особам; прибуток від продажу (обміну, інших видів відчуження) основних фондів або нематеріальних активів, що підлягають амортизації; доходи від операцій із цінними паперами та деривативами; доходи, отримані від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи тощо.

Рис. 6.4. Доходи, що включаються до валового доходу

 

 

 

 

 

 

Суми податку на додану вартість, отримані (нараховані) платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів (робіт,

 

послуг), за винятком випадків, коли підприємство-продавець не є платником податку на додану вартість

 

Суми коштів або вартість майна, отримані платником податку як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна платника податку у випадках, передбачених законодавством

 

 

Суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або внаслідок задоволення претензій у порядку, установленому законодавством як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, у разі якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу валових витрат, або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів

 

 

Суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу валових витрат

 

 

Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, у тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи

 

 

Суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування від надання державних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов'язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідних бюджетів

 

Суми коштів у вигляді внесків, які:

-           надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків, а також осіб, які уклали договори зі страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

-           надходять до страховиків, які здійснюють довгострокове страхування життя, від страхувальників;

-           накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону;

-           суми надходжень до неприбуткових установ і організацій згідно з вимогами пункту 7.11 закону

 

Кошти спільного інвестування, а саме кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від здійснення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону

 

Рис. 6.5. Доходи, що не включаються до валового доходу

Номінальна вартість узятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, що засвідчують відносини позики, а також платіжних документів, емітованих (виданих) боржником на користь (на ім'я) платника податку як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника перед таким платником податку (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських зобов'язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних документів)

Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, що оподатковані у порядку, установленому пунктами 7.7 та 7.8 цього Закону

Кошти або майно, що повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи-емітента, або після закінчення договору про спільну діяльність але не вище номінальної вартості акцій (часто^ паїв)

Кошти або майнс^ що надходять у вигляді міжнародної технічної допол/юпи яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угстд що набрали чинності в установленому законодавством порядку

Кошти, що надаються платнику податку з Державного інноваційного фонду на зворотній основі при здійсненні інноваційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

Інші надходження, прямо ВизнаЧені нормэми цього Зэкону

Рис. 6.5.1. Доходи, що не включаються до валового доходу

При ведені податкового обліку згідно зі ст. 11 Закону № 283 (п. 11.3) дата збільшення валового доходу визначається, за

аналогією з ПДВ, як дата першої з подій:

або дата зарахування коштів від покупия (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають реалізаиії; у разі реалізаиіїтоварів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування у касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасаиії готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

Датою збільшення валового доходу у разі продажу товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на поточний рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсаиії

Валові витрати виробництва та обігу - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності

Перелік витрат за групами наведено на рис. 6.7, 6.8 та в таблииі 6.1


Усі витрати підприємства можна поділити на такі групи:

Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті

Суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону, суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду в розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті, та внесків, передбачених підпунктом 5.2.17 цього пункту

Сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75% таких осіб, цим об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного пе

Суми коштів, внесені до страхових резервів у порядку, передбаченому чинним законодавством

Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподаткування" (окрім тих, що прямо не визначені у переліку податків, зборів (обов'язкових платежів), визначених зазначеним Законом), включаючи акцизний збір та рентні платежі, а також збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за винятком податків, зборів (обов'язкових платежів), передбачених підпунктами 5.3.3, 5.3.4, та пені, штрафів, неустойок, передбачених підпунктом 5.3.5 цієї статті

Суми витрат, не віднесені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку зі втратою, знищенням або зіпсуванням документів, установлених правилами податкового обліку, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді

Суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок, виявлених у звітному податковому періоді в розрахунку податкового зобов'язання

Суми безнадійної заборгованості в частині, що не була віднесена до валових витрат, у разі коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку

Суми витрат, пов'язаних із поліпшенням основних фондів у межах, установлених підпунктом 8.7.1 цього Закону, і суми перевищення балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів над вартістю їх продажу, визначені в порядку, установле ному статтею 8 цього Закону

Інші витрати, передбачені чинним законодавством

Рис. 6.8. Витрати, що включаються до складу валових витрат


Витрати на потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності, а саме:

організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (окрім благодійних внесків і пожертвувань неприбутковим організаціям, визначеним пунктом 7.11 цього Закону, та витрат, пов'язаних із проведенням рекламної діяльності, що регулюються нормами підпункту 5.4.4). Обмеження частини другої цього підпункту не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб;

придбання лотерей, участь в азартних іграх;

фінансування особистих потреб фізичних осіб за винятком виплат, передбачених пунктами 5.6 і 5.7 цієї статті, та в інших випадках, передбачених нормами цього Закону

Сплату податку на прибуток підприємства, податку на нерухомість, дивіденди; сплату податку на додану вартість, включеного до ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, сплату податків на доходи фізичних осіб

Сплату вартості торгових патентів

Сплату штрафів, пені, неустойки за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів суду

Утримання органів управління об'єднань платників податку, включаючи утримання холдингових компаній, які є окремими юридичними особами

к-м Виплату емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав

к-м Виплату дивідендів

Сум будь-яких витрат, що не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку. Наприклад, виплата винагороджень, заохочень, сума збитків тощо

Рис. 6.8. Витрати, що не включаються до складу валових витрат


Витрати, що включаються до складу валових витрат частково

 

з/п

Види витрат

Обмеження

1

2

3

1

Вартість спецодягу, взуття, обмундиру­вання, продуктів харчування, необхідних для виконання професійних обов'язків найманими працівниками

Згідно з переліком Кабінету Мініст­рів України

2

Вартість витрат з науково-технічного забезпечення господарської діяльності (література, винахідництво, раціоналіза­торство)

За основною діяльністю підприєм­ства

3

Витрати платника податку, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку; витрати на навчання та (або) професійну підготовку у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах інших осіб, які не перебувають з таким платником податку у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого або професійно-технічного навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років; витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

До 3 % фонду оплати праці звітного періоду

4

Витрати гарантійного ремонту (обслугову­вання) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів

У межах суми, яка відповідає рівню гарантійних замін, прий­нятих платником, але не вища 10% від сукупності вартості таких товарів, за якими не закінчився строк гарантійного обслуговування

5

Витрати на рекламу, організацію презент-тацій і свят з рекламною метою

Не більше 2% від оподатковуваного прибутку за попередній звітний (податковий) рік

1

2

3

6

Витрати на відрядження

Окрім витрат, не підтверджених документально, і витрат, не пов'я­заних із господарською діяльністю

7

Сума витрат на оплату праці (основна, додаткова, інші види заохочень і виплат)

Окрім податків на доходи фізичних осіб та сум матеріальної допомо­ги, що не підлягають оподатку­ванню

8

Суми відрахувань на обов'язкове держав­не пенсійне страхування, інші соціальні витрати

Окрім добровільних внесків до пенсійного рахунку

 

При веденні податкового обліку (Закон № 283 ст. 11 п. 11.2) датою збільшення валових витрат є дата першої з подій:

або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а у разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платнику податку;

або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним операцій з особами, які не є звичайними платниками податку на прибуток (нерезиденти, платники єдиного податку, пов'язані особи тощо), є дата оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) - дата їх фактичного отримання від таких осіб, незалежно від наявності їх оплати

Згідно з чинним законодавством (Закон № 283 ст. 5.4 -5.9) при визначенні об'єкта оподаткування необхідно враховувати зміну (приріст, убуток) балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектувальних виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та в залишках готової продукції.

Для платників податку на прибуток можна визначити такий порядок відображення в податковому обліку приросту (убутку) балансової вартості:

1. Визначення розміру (оцінки) балансової вартості запасів.

Пунктом 4.9. Порядку складання деклараціїпро прибуток підприємства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 08.07.1997 р. № 214 (у редакції наказу від 21.01.1998 р. № 37) установлено, що балансова вартість запасів включається в податковому обліку за оцінкою, що проводиться в порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 „Запаси", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246.

Відповідно до пунктів 8-9 Положення придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, які придбані за плату, є собівартість запасів, що складається з фактичних витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Визначення впливу уцінки (дооцінки) запасів згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Якщо платник податку приймає рішення про уцінку (дооцінку) запасів згідно з правилами бухгалтерського обліку, то така уцінка (дооцінка) з метою податкового обліку не змінює балансову вартість запасів та валові доходи або валові витрати такого платника податку, пов'язані з придбанням таких запасів.

Вибір методу оцінки вибуття запасів.

З метою податкового обліку платник податку за своїм вибором здійснює оцінку вибуття запасів за одним з таких методів бухгалтерського обліку, визначених у відповідному стандарті:

ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої вартості однорідних запасів;

вартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

нормативних затрат;

ціни продажу запасів (виключно для запасів, що реалізуються через роздрібну торгівлю).

Для всіх одиниць податкового обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів.

У разі обрання платником податку методу оцінки вартості вибуття запасів зміна такого методу протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється.

4.         Визначення приросту (збитку) балансової вартості запасів.
Механізм визначення приросту (убутку) балансовоївартості

запасів та його вплив на об'єкт оподаткування наведено на рис. 6.9

У разі, коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється
будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок
на випадок повернення проданих товарів чи права власності на такі
товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку -
продавець та платник податку - покупець здійснюють відповідний
перерахунок валових доходів або валових витрат (балансової
вартості основних фондів) у звітному періоді, в якому сталася така
зміна суми компенсації       


 


Балансова вартість на кінець звітного періоду


(=)Рис. 6.9. Схема розрахунку приросту (убутку) балансової вартості товарно-матеріальних цінностей платника податку

При визначенні об'єкта оподаткування податку на прибуток
враховуються амортизаційні відрахування, методика визначення
яких відрізняється від нарахування амортизаціїза нормами
бухгалтерського обліку       

У податковому обліку амортизація основних фондів і нематеріальних активів - це поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, встановлених ст. 8 Закону № 283

Під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання в господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів із дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом

Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 гривень, що призначені для використання в господарській діяльності платника податку, включаються до складу валових витрат платника податку в загальному порядку.

Витрати підприємства на придбання, виготовлення або поліпшення основних фондів і нематеріальних активів можна поділити на такі групи:

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА

1


Витрати підприємства, що підлягають амортизації (п.п. 8.1.2.)


Витрати підприємства,

що не підлягають амортизації і повністю відносяться до складу валових витрат звітного періоду (п.п. 8.1.3.)

Витрати

підприВєимтсртавтаи, що не підлягають ампоідрлтяигзааюцітїьт а

проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування (п.п. 8.1.4.)


Рис. 6.10. Витрати підприємства на придбання, виготовлення або поліпшення основних фондів і нематеріальних активів

ВИТРАТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ АМОРТИЗАЦІЇ

Витрати на придбання основних фондів та нематеріальних активів для

власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання

племінної худоби та придбання, закладення і вирощування багаторічних

насаджень до початку плодоношення
           

Витрати на самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів

Витрати на проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів

Витрати на капітальні поліпшення землі, не пов'язані з будівництвом, а саме: іригація, осушення, збагачення та інші подібні капітальні поліпшення землі

Рис. 6.11. Склад витрат, що підлягають амортизації


Подпись:
Повністю відносяться до валових витрат звітного періоду

Провадяться за рахунок відповідних джерел фінансування


 


витрати на придбання і відгодівлю продуктивної худоби;

витрати на вирощування багато­річних плодоносних насаджень;

витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою й жилих будинків, придбання і збереження бібліотечних і архів­них фондів;


 

витрати на придбання основних фондів або нематеріальних акти­вів з метою їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних фондів, призначених для подаль­шого продажу іншим особам;

витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;

витрати на придбання і збере­ження Національного архівного фонду України, а також бібліотеч­ного фонду, що фор-мується й утримується за рахунок бюджетів, бібліотечних і архівних фондів;


 


витрати на утримання основних фондів, що знаходяться на консервації.

витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих фондів.*


 

Рис. 6.12. Склад витрат, що не підлягають амортизації

* Під терміном "невиробничі фонди" слід розуміти капітальні активи, що не використовуються у господарській діяльності платника податку.

Приклад:

На 01.01 поточного року на балансі підприємства числяться основні фонди, сукупна балансова вартість яких дорівнює 110000 грн., у тому числі:

1          група - будівля, балансова вартість якої дорівнює 60 000 грн.;

2          група - автомобіль, балансова вартість якого дорівнює 40 000 грн.;

4 група - комп'ютер, балансова вартість якого дорівнює 10 000 грн.

У першому кварталі поточного року понесені витрати на ремонт основних фондів у сумі 12500 грн., у тому числі: на ремонт будівлі - 6500 грн.; на ремонт автомобіля - 4000 грн.; на ремонт комп'ютера - 2000 грн.

Розподіл понесених витрат між валовими витратами підприємства та балансовою вартістю основних фондів у податковому обліку буде здійснюватися таким чином :

Згідно з чинним законодавством до валових витрат можна віднести вартість ремонту в межах 10% балансовоївартості відповідних груп (об'єктів) на початок звітного періоду, тобто 11000 грн. Сума витрат на ремонт, яка перевищує 10%-вий ліміт -1500 грн. (12500-11000=1500 грн.), підлягає віднесенню на збільшення балансової вартості груп основних фондів 2, 4 та окремого об'єкта 1-ої групи основних фондів.

Частка витрат по кожній групі основних фондів у загальному обсязі витрат на ремонт основних фондів становить:

група - 6500/12500 = 0,52;

група - 4000/12500 = 0,32; 4 група - 2000 /12500 = 0,16.

Таким чином, балансова вартість основних фондів станом на початок другого кварталу збільшиться:

група - на 780 грн. (0,52 * 1500);

група - на 480 грн. (0,32 * 1500); 4 група - на 240 грн. (0,16 * 1500)

З метою нарахування амортизаційних відрахувань основні фонди поділяються на такі групи:

група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі;

група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4;

група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друкування інформації, інші інформаційні системи, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів)

Суми амортизаційних відрахувань звітного кварталу, щодо якого проводяться розрахунки (розрахунковий квартал), визначаються шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок такого розрахункового кварталу

Балансова вартість групи основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок розрахункового кварталу визначається за формулою:

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1),

де Б(а) - балансова вартість групи (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок розрахункового кварталу;

Б(а-1) - балансова вартість групи (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок кварталу, що передував звітному;

П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому;

В(а-1) - сума виведених з експлуатаціїосновних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) протягом кварталу, що передував розрахунковому;

А(а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому

Норми амортизаційних відрахувань за групами основних фондів


Норми амортизаційних відрахувань за групами основних фондів у розрахунку на квартал наведено у таблиці 6.2

Порядок ведення обліку балансовоївартості основних фондів наведено на рис. 6.13

Облік балансової вартості груп основних фондів


 

Балансова вартість основних фондів І групи

Балансова вартість основних фондів

ІІ групи

і

Балансова вартість основних фондів

ІІІ групи

і

Балансова вартість

основних фондів

IV групи


т


Ведеться по кожній окремій

будівлі, споруді або їх структурному компоненту та в цілому по групі як сума балансових вартостей окремих об'єктів


Ведеться за сукупною балансовою вартістю

відповідної групи основних фондів незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів


 


Амортизація окремого об'єкта проводиться до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян


Амортизація основних фондів проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення


 

Залишкова вартість такого

об'єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля

Рис. 6.13. Порядок ведення обліку балансової вартості основних фондів

Для амортизаціїнематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожен окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками, виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації' згідно з підпунктом 8.3.3 закону протягом строку, що визначається платником податку самостійно, виходячи зі строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації


 

 

 


Сума валових витрат Сума амортизаційних відрахувань

 

Ставки  податку на прибуток: основна - 25%, інші     ставки на окремі види діяльності

(=) -

 

Оподатковуваний прибуток

 

Рис. 6.14. Порядок визначення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету

При розрахунку податку на прибуток необхідно враховувати податкові пільги. Згідно з чинним законодавством, з податку на прибуток передбачено ряд пільг, основними з яких є:

звільнення від оподаткування прибутку підприємств (організацій) громадських організацій інвалідів, де чисельність постійно працюючих інвалідів не менше 50% від загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів складає у звітному періоді не менше 25% суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва, згідно з рішенням міжвідомчої комісії;

звільнення від оподаткування прибуткувід продажуна митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямованого на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів (перелік установлено КМУ);

звільнення від оподаткування прибутку видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманого ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру (тимчасово, до 1 січня 2009 року)

З податку на прибуток установлено такі податкові періоди: календарний квартал, півріччя, 3 квартали, рік; для сільгоспвиробників -тільки рік. Платники податку на прибуток повинні подавати декларацію за звітний період.

Граничний термін подання деклараціїза звітний період -протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду (кварталу).

Для платників з річним податковим періодом строк подання декларації' - 60 днів після закінчення року.

Граничний термін сплати податку - протягом 10 календарних днів, наступних за граничним терміном, установленим для подання податкової декларації.

Сплату авансового внеску при виплаті дивідендів передбачено під час або до їх виплати; податок на доходи нерезидентів утримується при їх сплаті

Ключові терміни і поняття

Податок на прибуток підприємств;консолідований податок на прибуток підприємств, платники податку на прибуток підприємств, валовий дохід, приріст (убуток) балансової вартості, амортизаційні відрахування, групи основних фондів та нематеріальних активів, ставки податку на прибуток підприємств, податковий період з податку на прибуток підприємств, скоригована сума валового доходу, валові витрати, операції особливого складу

Питання для самоконтролю знань

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.12.2002 р. № 349-ІУ дайте визначення таких понять: валові доходи, скоригований валовий дохід, валові витрати, об'єкт оподаткування, платники податку.

Нагадайте основні ознаки податку на прибуток підприємств. Визначте його переваги та недоліки.

Охарактеризуйте призначення і роль податку на прибуток підприємств.

Охарактеризуйте пільги щодо податку на прибуток підприємств та їх спрямованість.

Який механізм обчислення і сплати податку на прибуток підприємств установлено чинним податковим законодавством ?

Яким чином відобразити в податковому обліку таку операцію:

Торгове підприємство до дня свого ювілею для всіх працівників придбало подарунки. Подарунки вручали кожному працівнику в день святкування ювілею (як одноразове заохочення).

7. Підприємством для охоронців протягом звітного періоду було придбано формений одяг.

Чи включається до валових витрат вартість такого одягу?

Навчальні завдання

Завдання 1.

Необхідно визначити з перерахованого складу витрат ті, що включаються до складу валових витрат:

Суми нарахованої амортизації на легковий автотранспорт.

Витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням, стоянкою та паркуванням.

Суми витрат, не врахованих у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді.

Різницю у вартості матеріалів (вартість матеріалів на початок звітного кварталу перевищує їх вартість на кінець того ж звітного кварталу).

Витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, у сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок податкового періоду.

Витрати, не пов'язані з веденням господарської діяльності.

Сплата податку на прибуток.

Сплата штрафів.

Витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника податку.

Витрати на проведення аукціону.

Витрати на відрядження фізичних осіб, підтверджені відповідними документами.

Різницю у вартості сировини (балансова вартість сировини на кінець звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного кварталу).

Суми коштів, добровільно перераховані до бюджету територіальної громади, у розмірі не більше ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.

Витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із платником податку.

Суми зборів на обов'язкове пенсійне страхування та інші види загальнодержавного соціального страхування.

Завдання 2.

Необхідно визначити, які з перерахованих операцій включаються до валового доходу:

Доходи від продажу товарів.

Доходи від продажу цінних паперів.

Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді.

Суми акцизного збору, одержані (нараховані) підприємством у складі ціни продажу продукції.

Суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку.

Суми штрафів, одержаних за рішенням сторін договору.

Суми коштів у частині надмірно сплачених податків.

Завдання 3.

Протягом звітного періоду АТ "Дніпро " для потреб виробництва було здійснено такі операції:

 

 

 

з/п

Зміст операції

Сума, грн.

1 квартал

II квартал

1

Перераховано постачальнику А за комплектувальні деталі

8400,0

 

2

Отримані матеріали від постачальника Б у рахунок передоплати, що була перерахована у грудні місяці

1200,0

 

3

Оприбутковані матеріали, отримані від постачальника В

1000,0

1200,0

4

Отримані матеріали від постачальника А в рахунок перерахованої передоплати

1800,0

6600,0

5

Перераховано    постачальнику    В за отримані матеріали

1800,0

840,0

6

Отримані    матеріали    за бартерною угодою  від  постачальника  А (готова продукція не відвантажена)

 

900,0

7

Списано матеріали та комплектувальні деталі у виробництві

600,0

1000,0

8.

Відвантажена продукція замовнику Г

120000,0

180000,0

 

Необхідно:

1.         Указати порядок визначення складу валових витрат і валових
доходів та визначити їх.

2.         Рішення аргументувати.

Примітка:

Балансова вартість покупних матеріалів та комплектувальних деталей на початок І кварталу складає 1600,0 грн.

Тестові завдання

У звітному періоді підприємством за рішенням Госпо­дарського суду сплачено державне мито. Сплачену суму слід віднести:

а)         до складу валових витрат;

б)         на рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні під-
приємства;

в)         до складу податкового кредиту.

До складу валових витрат не включають:

а)         суми витрат, не врахованих у минулих податкових періодах у
зв'язку із втратою документів;

б)         суму податку на додану вартість, що отримана у складі виручки
від реалізації продукції;

в)         суми зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування,
нарахованих на доходи фізичних осіб, які перебувають у трудових
відносинах із платником податку.

До складу валових витрат включають:

а)         вартість майна, добровільно переданого до бюджету терито-
ріальних громад з урахуванням встановлених обмежень;

б)         суми зборів на обов'язкове соціальне страхування на випадок
безробіття, утриманих із доходів фізичних осіб, які перебувають у
трудових відносинах із платником податку;

в)         сплату вартості торгових патентів.

За рішенням сторін договору у звітному періоді підприєм­ством було сплачено пеню. Сплачену суму слід віднести:

а)         на собівартість;

б)         на рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприєм-
ства;

в)         до складу валових витрат.