4.3. Методика розрахунку сум акцизного збору

Методика обчислення акцизного збору залежить від виду ставки, що застосовується за окремою категорією (групою) товарів та може бути проілюстрована наведеними нижче схемами:

1.


у гривнях


І Акцизного збору (А) = С х К


Ставка у грошовому еквіваленті до фізичної одиниці

виміру


 

де С - ставка акцизного збору; К - кількість товару у фізичних одиницях виміру.


в євро


І Акцизного збору (А) = С х Є х К


 


Подпись: 2.


Ставка у

відсотках до обороту з

реалізації


де с - ставка акцизного збору;

о - оподатковуваний оборот за кожним видом товару.


Оподатковуваний оборот (о)=(м-а-п) х К

де м - максимальна роздрібна ціна

виробника або імпортера за

кожним видом товару; а - сума акцизного збору у складі

максимальної роздрібної ціни; п - сума податку на додану вартість у

складі максимальної роздрібної

ціни.

К - кількість товару у фізичних одиницях виміру.


Ставка встановлена

одночасно у відсотках до обороту та

твердих сумах з одиниці

реалізованого

товару


І Акцизного збору за видом товару (а) по кожній максимально роздрібній , ціні = а1 + а2

де а1 - сума акцизного збору, обчислена за ставками у відсотках за кожним видом товару; а2 - сума акцизного збору, обчислена за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару за кожним видом товару.


 

І Акцизного збору за видом то вару

(А) = І а

де А - сума податкового зобов'язання; а - сума акцизного збору, обчислення за       кожною максимальною роздрібною   ціною   за кожним видом товару.

При розрахунку акцизного збору суб'єктами підприємницької діяльності, які отримують спирт етиловий неденатурований для переробки в іншу підакцизну продукцію враховується місткість спирту в готовій продукції

Підприємство реалізувало горілку „Княжий келих" 40% вмісту спирту в кількості 100 пляшок ємністю 0,5 л.

Оподатковуваний оборот у натуральному вимірі складе:

100 х 0,5 = 50 (л)

Оподатковуваний оборот у перерахунку на 100- відсотковий спирт складе:

50 х 40:100 = 20 (л)

Ставка акцизного збору - 19 грн. за 1 літр 100 - відсоткового спирту;

Сума акцизного збору буде дорівнювати:

19 х 20 = 380 (грн.).

При визначенні податкового зобов'язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби, на які ставки встановлено одночасно у відсотках до обороту з реалізації та у твердих сумах за 1000 штук, його сума не може бути меншою за 24% (до 01.07.07 р. - 23%) від максимальноїроздрібноїціни на кожну власну назву тютюнових виробів за 1000 штук реалізованого товару (без податку на додану вартість та акцизного збору)

Приклад:

Максимальна роздрібна ціна на сигарети з фільтром - 3,46 грн., без податку на додану вартість і акцизного збору - 2,36 грн. Фактичний обсяг реалізації - 5000 пачок (або 100000 штук) сигарет. Оборот з реалізації за максимальною роздрібною ціною без податку на додану вартість та акцизного збору складе:

11800 (2,36 грн. х 5000).

Сума акцизного збору:

а)         за ставками у твердих сумах 13 грн. за 1000 штук:

0,013 (ставка за сигарету) х 100000 = 1300 (грн.);

б)         за ставками у відсотках до обороту з реалізації товару (ставка
- акцизного збору - 10%)

11800 х 10: 100 = 1180 (грн.);

в)         всього акцизного збору:

1300 + 1180 = 2480 (грн.);

г)         мінімальна сума акцизного збору (24% від максимальної
роздрібної ціни)

11800 х 24 : 100 = 2832 (грн.).

Тобто, податкове зобов'язання з акцизного збору буде дорівнювати 2832 грн.

Максимальні роздрібні ціни встановлюються виробниками чи імпортерами шляхом їх декларування.

Декларація подається до центрального органу державної податковоїслужби або митноїслужби України з указанням видів товарів та дати, з якої запроваджуються вказані в ній максимальні роздрібні ціни.

Термін подання декларації - не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до моменту запровадження максимальних роздрібних цін 4.4. Пільги з акцизного збору

Кількість пільг з акцизного збору значно менша ніж із ПДВ, їхній
перелік наведено на рис. 4.5.          

 

АЗ не справляється при реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт за іноземну валюту за умови документального підтвердження здійснення експортної операції копією ватажної митної декларації та довідкою банку про надходження іноземної валюти на рахунок платника

Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення:

для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпечення;

за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України (швидка медична допомога, для потреб МНС)

Не підлягає оподаткуванню митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що перевозяться через територію України транзитом, обсяг ввезених і конфіскованих в Україні алкогольних та тютюнових виробів щодо яких не визначено власника, а також тих, що перейшли до держави за правом спадкоємства

Не підлягає оподаткуванню митна вартість імпортованої/чи обороти з реалізації (передачі) української сировини, що ввозиться або використовується для виробництва підакцизних товарів

Не підлягають оподаткуванню підакцизні товари, що імпортуються, якщо з них не справляється ПДВ у зв'язку зі звільненням, передбаченим для товарів на митних складах, реекспортованих товарів, товарів, які спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, товарів, що призначаються для переробки під митним контролем

Рис. 4.5. Пільги з акцизного збору

Строки сплати акцизного збору залежать від виду підакцизної продукції (рис. 4.6

Платники акцизного збору не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, подають до органів державної податкової служби за місцем реєстрацїїрозрахунок установлено/форми. Порядок складання розрахунку затверджено наказом ДПА України від 19 березня 2001 року № 111 (зареєстровано в Міністерстві юстиції02 квітня 2001 р. № 295/5486) із змінами. Суб'єкти підприємницькоїдіяльності, які отримують спирт етиловий неденатурований, призначений для переробки на іншу підакцизну продукцію (за винятком виноматеріалів), за податковим векселем, виданим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 року № 498, або при умові сплати акцизного збору грошима, складають розрахунок за окремою формою

Ключові терміни і поняття

Специфічний акциз, акцизний збір, податковий агент, ставки акцизного збору, максимальні роздрібні ціни

Питання для самоконтролю знань

У чому полягає сутність акцизного збору?

Охарактеризуйте призначення і роль акцизного збору.

Дайте порівняльну характеристику акцизного збору і ПДВ.

Чому в Україні замість одного податку з обороту було введено два податки: універсальний акциз - у вигляді ПДВ і специфічні акцизи на окремі групи товарів?

Нагадайте, що є об'єктом акцизного оподаткування?

Охарактеризуйте види ставок акцизного збору та порядок їх застосування.

Наведіть перелік пільг з акцизного збору та охарактеризуйте їх економічну сутність.

Укажіть строки сплати акцизного збору з різних груп товарів.

Навчальні завдання

Завдання 1.

АТ "Карат" займається випуском та реалізацією горілчаних виробів міцністю 400. Для формування відпускної ціни одиниці продукції є такі дані (у грн.):

матеріальні затрати   - 2,4

амортизація  основних фондів та  нематеріальних      - 4,0 активів

нараховано заробітної плати           - 1,6

відрахування на соціальні заходи визначити

інші витрати  - 2,4

норматив рентабельності     - 45 %

У травні реалізовано 2400 шт. горілчаних виробів.


Необхідно:

1.         Сформувати відпускну ціну одиниці продукції.

Вирахувати суму акцизного збору та скласти розрахунок на бланку встановленої форми.

Указати строки сплати акцизного збору в бюджет та строки подання розрахунку в ДПІ. Відповідь аргументувати.

Завдання 2.

Відповідно до виписки з відомості реалізації по АТ "Сармат", що займається випуском пива, за серпень є такі дані:

 

Покупці

Види продукції

Кількість реалізованої продукції

Вартість продукції за вільними цінами, включаючи ПДВ

(у грн.)

Дата оплати рахунків

1.         TOB "Ватра"

2.         Оптова база м. Дніпропетровська

3.         Фірмовий магазин "Сармат"

4.         Приватне підприємство "APT"

пиво

16000 л 34400 л 130000 л 8000 л

2400,0 48000,0 18200,0 3600,0

09.08 10.08 21.08 24.08

Окрім того, робітникам АТ "Сармат" протягом місяця було реалізовано виробів на суму 1200,0 грн., у кількості 50 л.

Необхідно:

1.         Обчислити оподатковуваний оборот за серпень місяць поточного
року.

Вирахувати суму акцизного збору.

Скласти розрахунок на бланку встановленої форми.

Завдання 3.

Тютюнова фабрика у липні місяці реалізувала сигарети з фільтром „Космос" та „Елегія".


 
Необхідно:

Обчислити акцизний збір і скласти розрахунок на бланку встановленої форми.

Указати строки сплати акцизного збору в бюджет.

Тестові завдання

Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір та його ставки затверджується:

а)         Кабінетом Міністрів України;

б)         Верховною Радою України;

в)         галузевими міністерствами та відомствами.

Підприємства, що виробляють тютюнову продукцію сплачують акцизний збір:

а)         подекадно: 15-го, 25-го числа поточного місяця та 5-го числа
місяця наступного за звітним;

б)         щомісячно, до 16 числа місяця, наступного за звітним;

в)         щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

Обчислення сум акцизного збору проводиться:

а)         за ставками у відсотках до обороту з продажу;

б)         у твердих сумах з одиниці реалізованого товару;

в)         за ставками у відсотках до обороту з продажу та у твердих сумах
з одиниці реалізованого товару.

Акцизний збір з товарів, які виготовляються та реалізуються в Україні, який вираховується у ЄВРО і сплачується у валюті України за обмінним курсом ИБУ, що діє:

а)         на момент реалізації товару;

б)         на момент сплати акцизного збору;

в)         на перший день кварталу, в якому здійснено відвантаження;

г)         на перший день місяця, в якому здійснено відвантаження.

Підприємства - виробники, що реалізують слабоалкогольні напої, сплачують акцизний збір:

а)         подекадно - 5, 15, 25 числа кожного місяця;

б)         не пізніше дня, слідуючого за днем відвантаження готової
продукції;

в)         на 3-й робочий день, після здійснення обороту з реалізації.