3.5. Строки сплати податку на додану вартість і подання декларацій

Суттєве значення при визначенні податкових зобов'язань платника ПДВ перед бюджетом має податковий період.

Для  платників  податку,   в  яких  обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (робіт, послуг) за минулі дванадцять місячних періодів перевищує 300 тис. гривень, податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

У разі, якщо особа зареєстрована платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, що розпочинається від дня такої реєстрацїїта закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

У разі, якщо податкова реєстрація особи анулюється у день інший, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, що розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

Платник податку, обсяг оподатковуваних операцій якого за минулі дванадцять місячних звітних (податкових) періодів не перевищував 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), може вибрати квартальний звітний (податковий) період.

При виборі квартального звітного (податкового) періоду платник податку, разом із декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до податкової інспекції (адміністрації) заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду. Форму заяви наведено в додатку 1 до цього Порядку.

При цьому квартальний звітний (податковий) період починає застосовуватися з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року.

Якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального звітного (податкового) періоду обсяг оподат­ковуваних операцій платника податку перевищує 300 000 гривень, такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний звітний (податковий) період.

Про перехід із квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку зобов'язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, в якому здійснено такий перехід.

Платники податку, які мають обсяг оподатковуваних операцій з поставки менший, ніж зазначений вище, можуть застосовувати за своїм вибором податковий період, що дорівнює календарному місяцю або кварталу.

Загальні терміни подання податковоїзвітності та сплати податків до бюджету згідно з Законом 2181 було розглянуто вище. Виходячи з цього, якщо податковий період з ПДВ дорівнює місяцю, строк подання податковоїзвітності - 20 календарних днів, наступних за звітним місяцем, якщо кварталу - 40 календарних днів. Строки сплати - 10 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової звітності

Ключові терміни і поняття

Податковий кредит, податкові зобов'язання, податковий період, касовий метод, податкова накладна

Питання для самоконтролю знань

У чому полягає сутність податку на додану вартість?

Чим відрізняється податок на додану вартість від інших форм податку з обороту?

Хто є платниками податку на додану вартість?

Що є об'єктом оподаткування податком на додану вартість?

Нагадайте найбільш поширені пільги з податку на додану вартість.

За якими ставками нараховується податок на додану вартість в Україні, їхня диференціація в інших країнах?

7.         Дайте визначення поняттям „податкове зобов'язання" та
„податковий кредит".

Яким чином визначається податковий період з податку на додану вартість?

Яким чином визначається сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету?

У чому полягає сутність касового методу визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість, та які умови його застосування?

Від чого залежать строки сплати податку на додану вартість до бюджету?

Визначте умови та порядок відшкодування платнику податку на додану вартість.

Актуальні питання

1. Підприємство є платником єдиного податку за ставкою 10%, але бажає перейти на загальну систему оподаткування. Як у цьому випадку обчислюється податок на додану вартість?

У даному випадку можливі два варіанти:

Оплата від покупця коштами отримана в періоді, коли підприємство працювало на спрощеній системі оподаткування за ставкою 10%, а відвантаження товарів відбулося після переходу на звичайну систему оподаткування.

У цьому випадку податкове зобов'язання з ПДВ платником не нараховується.

Відвантаження товарів покупцю відбулося в періоді, коли воно працювало    на    спрощеній    системі    оподаткування    за ставкою оподаткування 10%, оплата коштами отримана після переходу на звичайну систему оподаткування.

У цьому випадку податкове зобов'язання з податку на додану вартість за такою операцією не нараховується, якщо такий платник ПДВ не обрав касовий метод визначення податкових зобов'язань. На випадок, коли платником ПДВ застосовується касовий метод визначення податкових зобов'язань, він зобов'язаний задекларувати за такими операціями податкові зобов'язання та погасити їх по мірі проведення розрахунків.

2.         Підприємство - платник податку на додану вартість
отримало в поточному податковому періоді податкову накладну,
яку було виписано в минулому податковому періоді. Яким чином
суми податку, що вказуються в цій накладній повинні бути
враховані у податковому обліку та звітності?

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій:

або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - у разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів.

При цьому не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями, (іншими подібними документами згідно з зазначеним у Законі).

Таким чином, якщо податкова накладна виписана в минулому періоді, а фактично отримана покупцем (підприємством) у поточному податковому періоді, то за умови виконання вимог Закону про ПДВ підприємство має право включити ПДВ, вказаний у податковій накладній, до податкового кредиту в даному поточному податковому періоді. Така податкова накладна у звичайному порядку враховується в реєстрі отриманих та виданих податкових накладних.

У декларації по ПДВ за поточний звітний період сума ПДВ за цією накладною буде відображено в рядку податкової декларації, де зазначаються основні суми ПДВ, що включаються до податкового кредиту. Додаток про коригування сум ПДВ до декларації у такому випадку не заповнюється, оскільки коригування раніше відображеного податкового кредиту не виконується (до моменту отримання податкової накладної право на податковий кредит не виникало).

3.         Які документи є підставою для податкового кредиту у разі
надання нерезидентом послуг резиденту на митній території
України?

Згідно з п. 4.3 ст. 4 Закону України „Про податок на додану вартість" для послуг, що поставляються нерезидентами з місцем їх надання на митній території України, базою оподаткування ПДВ є договірна (контрактна) вартість таких робіт (послуг) з урахуванням акцизного збору, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком ПДВ, що включаються в ціну поставки робіт (послуг) згідно з законами України з питань оподаткування. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Нацбанку України, що діяв на кінець операційного дня, що передує дню, в якому було складено акт, який засвідчує факт отримання послуг.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит для операцій з поставки послуг нерезидентом на митній території України вважається дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з пп. 7.3.6 п. 7.3 ст. 7 Закону № 168/97-ВР (пп. 7.5.2 п. 7.5 ст. 7 Закону № 168/97-ВР).

Підставою для нарахування податкового кредиту є податкова накладна, що видається на вимогу отримувача товарів (послуг) платником податку, який поставляє такі товари (послуги) (пп. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону № 168/97-ВР).

Отже, у разі надання послуги нерезидентом представництво такого нерезидента чи резидент, який виконує агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента або покупець (отримувач) таких послуг (за умови, що вони є платниками ПДВ) мають виписати податкову накладну, яка й буде підставою для відрахування покупцем зазначеної в ній суми ПДВ до податкового кредиту.

4. Чи необхідно виписувати розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної в момент здійснення першої події (оплати чи відвантаження), якщо повернення (товарів або коштів) здійснено у тому самому звітному періоді?

Згідно з пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість" податкова накладна складається в момент виникнення податкових зобов'язань продавця. При цьому пп. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону № 168/97-ВР визначено, що датою виникнення податкових зобов'язань щодо поставки товарів (послуг) вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

• або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (послуг), що підлягають поставці, а у разі поставки товарів (послуг) за готівкові грошові кошти — дата їх оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої — дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

• або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Ураховуючи наведене вище, продавець повинен виписати податкову накладну в момент виникнення податкових зобов'язань, тобто в день оплати або відвантаження товарів, оформлення документа, що засвідчує факт виконання послуг (залежно від того, яка з подій сталася раніше).

Отже, у разі зміни податкових зобов'язань продавця у зв'язку з поверненням йому покупцем коштів за товари (послуги) або повернення товарів розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної виписується в день повернення незалежно від того, чи здійснювалася така операція в тому самому звітному періоді, в якому було виписано податкову накладну, чи в іншому періоді.

5. Як філіїчи інший структурний підрозділ, якому платник податку делегував право виписування податкових накладних, мають заповнювати реквізити податкової накладної, у тому числі «Особа (платник податку) - продавець» та «Місцезнаходження продавця»?

Відповідно до пп. 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість" право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст. 9 цього Закону.

При цьому, якщо не зареєстровані як платники ПДВ філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють поставку товарів (послуг) і проводять розрахунки з постачальниками (споживачами), зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі філії, може делегувати філії або структурному підрозділу право виписування податкових накладних.

Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово повідомити державний податковий орган за місцем його реєстрації як платника ПДВ.

При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику -код (номер, шифр).

При складанні податкових накладних філією чи іншим структурним підрозділом платника податку:

при заповненні реквізиту «Особа (платник податку) — продавець» разом із назвою головного підприємства, зареєстро­ваного як платник ПДВ,  необхідно зазначити  назву філії або структурного підрозділу, які відповідно до наданого їм права виписують податкову накладну;

при заповненні реквізиту «Місцезнаходження продавця» зазначається місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, а також може зазначатися адреса філії або структурного підрозділу, якому делеговано право виписування податкових накладних.

Чи зазначається сума дотації в податковій накладній при продажу худоби за нульовою ставкою ПДВ м'ясопереробному підприємству?

Відповідно до пп. 6.2.6 п. 6.2 ст. 6 Закону України „Про податок на додану вартість" за нульовою ставкою ПДВ обкладаються операції з поставки переробним підприємствам молока та м'яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності й господарювання.

А сума ПДВ, яка має сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно на виплату дотацій сільськогосподарсь­ким товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі (п. 11.21 ст. 11 Закону № 168/97-ВР).

Згідно з п. 2 постанови № 805 сільськогосподарські товаровиробники реалізують переробним підприємствам усіх форм власності молоко і м'ясо в живій вазі відповідно до укладених договорів, нараховуючи ПДВ за нульовою ставкою та виписують податкову накладну, в якій у розділі VI та графах 8 і 9 робиться помітка «О».

Отже, сума дотації окремо в податковій накладній не зазначається.

Підприємство - юридична особа є платником ПДВ. Чи має право таке підприємство застосовувати квартальний спосіб подання податковоїдеклараціїз ПДВ, якщо обсяг оподат­ковуваних операцій перевищив 300 тис. грн.?

На суб'єктів малого підприємництва, зареєстрованих як платники ПДВ, поширюються всі норми Закону № 168/97-ВР, у тому числі щодо порядку ведення податкового обліку, реєстрів отриманих і виданих податкових накладних, виписки та заповнення податкових накладних, подання декларації з ПДВ.

Відповідно до п. 4 Указу № 727/98 за результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу державної податкової служби у відповідні строки розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, у разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6% - розрахунок про сплату ПДВ, а також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів.

Тобто Указом № 727/98 усі платники єдиного податку, у тому числі й ті, які одночасно є платниками ПДВ, мають змогу застосовувати квартальний податковий період подання звітності, у тому числі з ПДВ. Отже, навіть у разі, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік перевищує 300 тис. грн., платник ПДВ, який сплачує єдиний податок, має право подавати декларації з ПДВ не щомісячно, а щоквартально. Про своє рішення платник повинен повідомити орган державної податкової служби при оформленні документів для переходу на спрощену систему оподаткування (лист № 11563/7/16-1117).

Таким чином, платники єдиного податку можуть за своїм вибором застосовувати податковий період, що дорівнює календарному місяцю або кварталу.

Навчальні завдання

Завдання 1.

Шахтою відвантажено 10 т вугілля заводу.

Магазином реалізовано книги вітчизняного виробництва, дитячі журнали та учнівські зошити.

Страховою організацією надано послуги зі страхування.

Реалізовано путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей.

Підприємством безкоштовно передано товари дитячому інтернату.

Передано основні фонди в якості внеску до статутного фонду юридичної особи, в обмін на корпоративні права.

Відвантажено продукцію на експорт.

Загсом здійснено реєстрацію шлюбу.

Одержано виручку від реалізації товарів.

10.       Сплачено заробітну плату готовою продукцією власного
виробництва.

Необхідно:

Виділити з перерахованих операцій:

операції, які є об'єктом оподаткування ПДВ;

операції, що звільнені від оподаткування;

пільгові операції;

До кожної операції, яка є об'єктом оподаткування, визначити ставки податку.Завдання 2.


Необхідно:

Заповнити податкові накладні.

Відобразити операції в реєстрі отриманих та виданих податкових накладних.

Завдання 3.

Виробниче об'єднання "Ланцет" займається виробництвом медичного обладнання, у тому числі обладнання спеціального призначення, що занесено до переліку Кабінету Міністрів України.

У вересні і жовтні підприємством було виконано такі операції:

 

 

 

з/п

Зміст операції

Сума, грн.

Вересень

Жовтень

1

2

3

4

1

Постачальникові А перераховано аванс за сировину

36000,0

 

2

Від покупця Б отримано передоплату за продукцію, що звільнена від оподаткування згідно з переліком КМУ

10000,0

 

3

Списано витрати на відрядження на підставі затвердженого авансового звіту (із ПДВ)

160,0

 

4

Від постачальника А отримано сировину на рахунок перерахованого авансу

36000,0

 

5

Покупцеві В відвантажено звичайну продукцію

13500,0

 

6

Покупцеві Б відвантажено пільгову продукцію

 

10000,0

7

Від покупця В отримано оплату за відвантажену продукцію (у повному обсязі) та аванс

 

30000,0

8

Покупцеві С відвантажено продукцію спеціального призначення, яка занесена до переліку КМУ

 

5000,0

Відповідно до наказу, підписаного керівником підприємства, з урахуванням обсягів виробництва, які плануються в поточному році, 70% придбаної сировини використовується для виробництва звичайної продукції, 30 % - для виробництва продукції спеціального призначення.

Необхідно:

Визначити суми податку на додану вартість, що підлягають сплаті в бюджет за звітні періоди.

Указати строки сплати податку в бюджет та строки подання звітності в ДПІ.

Примітка:

1. Обсяг оподатковуваних податком на додану вартість операцій за останні 12 місяців склав 310 тис. грн. (без ПДВ).

Завдання 4.

Виробниче об'єднання "Смарагд" займається виготовленням та реалізацією ювелірних виробів.

У січні поточного року об'єднанням було виготовлено 1250 золотих обручок.

Для формування ціни одиниці продукції є такі дані (грн.):

матеріальні та прирівняні до них витрати 71,0

заробітна плата          15,0

відрахування на соціальні заходи   визначити

інші витрати  5,3

амортизаційні відрахування            18,5

норма рентабельності           45 %

Відповідно до облікових даних у січні поточного було реалізовано:

Спеціалізованому магазину "Перлина" - 72 одиниці.

Ювелірному магазину "Яшма" - 41 одиницю.

На експорт за іноземну валюту - 130 одиниць.

Необхідно:

Сформувати відпускну ціну одиниці виготовленої продукції.

Вирахувати суму ПДВ, яка підлягає сплаті в бюджет.

Указати строки сплати ПДВ.

Завдання 5.

Підприємство здійснює торгівельну діяльність. Операції даного підприємства з реалізації кави за звітний період характеризуються такими даними:

 

 

 

 

Покупець

Найменування

Кількість,

Ціна (без ПДВ)

одиниці продукції, грн.

Форма

товару

кг

розрахунку

1

А

Кава

500

12,0

безготівкова

2

Б

-"-

700

18,0

безготівкова

3

В

-"-

200

24,0

безготівкова

4

Г

-"-

600

12,0

 

5

Д

-"-

500

20,0

безготівкова

6

Е

-"-

300

20,0

безготівкова

7

Ж

-"-

300

20,0

безготівкова

8

3

-"-

250

12,0

безготівкова

9

И

(пов'яза­на особа

 

300

12,0

безготівкова

10

К

 

500

10,0

безготівкова

Окрім того, у рахунок оплати праці видано 100 кг кави за ціною 10,0 грн. за кг (без ПДВ).

Необхідно:

Використовуючи засоби автоматизованої обробки економічної інформації:

обчислити виручку від реалізації за звітний період;

обчислити базу оподаткування податком на додану вартість;

визначити суму податкового зобов'язання.

Примітка:

3гідно з даними органів статистики звичайна ціна на каву складає 20,50 грн. (без ПДВ).

Тестові завдання

Операції з передання основних фондів в якості внеску до статутного фонду юридичних осіб в обмін на корпоративні права:

а)         є об'єктом оподаткування податком на додану вартість (пДв);

б)         не є об'єктом оподаткування ПДВ;

в)         звільнені від оподаткування ПДВ.

Операції з продажу путівок на санаторно-курортне лікування осіб віком до 18 років:

а)         оподатковуються за ставкою 20%;

б)         оподатковуються за ставкою 0%;

в)         звільнені від оподаткування ПДВ.

Датою виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість вважається:

а)         дата перерахування коштів на рахунок оплати вартості товарів (послуг);

б)         дата отримання податкової накладної;

в)         дата укладання контракту з покупцем.

Платник податку на додану вартість має обсяг операцій, оподатковуваних ПДВ, за попередній календарний рік 130,5 тис. грн. Звітний податковий період для нього дорівнює:

а)         кварталу;

б)         місяцю;

в)         декаді.

Від'ємне значення суми ПДВ до сплати в бюджет за звітний (податковий) період ураховується:

а)         у складі податкових зобов'язань наступного звітного періоду;

б)         у складі податкового кредиту наступного звітного періоду;

в)         підлягає відшкодуванню з бюджету.