3.4. Порядок обчислення податку на додану вартість. Облік податку у платників

           

Законом „Про податок на додану вартість" введено таке
поняття, як "податкове зобов'язання" і "податковий кредит", які в
контексті цього нормативного документа мають специфічний
зміст.  

Податкове зобов'язання - це загальна сума податку, отримана (нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді.

Датою виникнення податкових зобов'язань з поставки товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а в разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, яка обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) -
дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт
(послуг) платником податку          

У разі поставки товарів (валютних цінностей) або послуг із використанням торговельних автоматів, або іншого подібного устаткування, що не передбачає наявності касового апарата, який контролюється уповноваженою на це фізичною особою, датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки.

У разі, коли поставка товарів (робіт, послуг) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників гривні, датою збільшення валового доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток або інших замінників гривні.

У разі, коли поставка товарів (робіт, послуг) здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, персональних або інших чеків, датою збільшення податкових зобов'язань вважається або дата оформлення податкової накладної, що засвідчує факт надання платником податку товарів (робіт, послуг) покупцю, або дата виписування відповідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше.

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі поставки
товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є
дата надходження таких коштів на поточний рахунок платника
податку або дата отримання відповідної компенсації в будь-якому
іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого
платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом       

Датою виникнення податкових зобов'язань при ввезенні (імпортуванні) товарів є дата оформлення ввізноїмитної декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті. Датою виникнення податкових зобов'язань при імпортуванні робіт (послуг) є дата списання коштів з розрахункового рахунку платника податку в оплату робіт (послуг) або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом залежно від того, яка з подій відбулася першою.

Попередня оплата (авансування) товарів, що згідно з
договорами підлягають вивезенню (експортуванню) за межі митної
території України або ввезенню (пересиланню) на митну територію
України, не змінює значення податкових зобов'язань або
податкового кредиту платника податку   

Податковий кредит - це сума податку, яка сплачена (нарахована) платником податку в звітному періоді у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності та придбанням (спорудженням) основних фондів (необоротних активів) із метою подальшого використання у виробництві та поставці товарів (послуг) для операцій, що оподатковуються в межах господарської діяльності.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій:

або дата списання коштів із банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунка (товарного чека) - у разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг);

Для операцій із ввезення (пересилання) товарів (робіт, послуг) -
це дата сплати податку за податковими зобов'язаннями

Слід також мати на увазі, що особа, яка протягом останніх
дванадцяти календарних місяців мала поставки, що оподатковуються,
вартість яких не перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ), може
використовувати касовий метод податкового обліку     

Касовий метод - метод податкового обліку, за яким дата
виникнення податкових зобов'язань визначається як дата
зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) або
отримання інших видів компенсацій вартості поставлених ним
товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит
визначається як дата списання коштів з банківського рахунку
(видачі з каси) або надання інших видів компенсації вартості
поставлених йому товарів (послуг)           

Протягом строку застосування касового методу платник зазначає про це в податкових накладних.

Платник податку не може застосувати касовий метод обліку до імпортних та експортних операцій; операцій з поставки підакцизних товарів.

Застосування касового методу зупиняється за самостійним
рішенням платника або при досягненні обсягу операцій, що
оподатковуються, 300 тис. грн. (без ПДВ)           

Суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням (спорудженням) основних фондів, які підлягають амортизації, включаються до складу податкового кредиту такого звітного періоду незалежно від того, чи такі основні фонди почали використовуватися в операціях, що оподатковуються, в межах господарської діяльності протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи мав платник податку обороти, що оподатковуються, протягом такого звітного періоду.

У разі, коли платник податку здійснює операціїз поставки товарів (послуг), що звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування, суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів (послуг) та основних фондів, призначених для використання в таких операціях, до податкового кредиту не включаються.

Не включається до складу податкового кредиту та відноситься до складу валових витрат сума податку, сплачена при придбанні легкового автомобіля (окрім таксомоторів), що включається до складу основних фондів.

У разі, коли товари (роботи, послуги), що виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду.

У разі, коли платник придбаває (виготовляє) матеріальні та нематеріальні активи (послуги), які не призначаються для їх використання в господарській діяльності, сума податку, що сплачена у зв'язку з таким придбанням (виготовленням) відшкодовується за рахунок відповідних джерелі до складу податкового кредиту не включається.

Не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат зі сплати податку, що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями, а при імпорті робіт (послуг) -актом прийняття робіт (послуг) чи банківським документом, який засвідчує перерахування коштів в оплату вартості таких робіт (послуг).

Порядок врахування сум ПДВ при визначенні зобов'язань
платника перед бюджетом наведено на рис. 3.5  


Валові витрати

при поставці товарів (послуг) для здійснення операцій, що звільнені від оподаткування (не є об'єктом оподаткування);

суб'єктами підприємницької діяльності, що не зареєстровані як платники ПДВ

Податкові зобов'язання


 

Віднесення сум ПДВ на:


 

при відвантаженні товарів, без отримання коштів за них;

при одержанні готівкових коштів за товари;

при зарахуванні коштів від покупців в оплату товарів, що підлягають відвантаженню


Сума ПДВ для сплати в бюджет


Податковий кредит

при придбанні (виготовленні) ТМЦ, основних фондів з метою їх подальшого використання для оподатковуваних операцій в межах господарської діяльності;

при попередній оплаті;

при імпорті товарів (послуг)

 

 

 

Прибутки (збитки)

 

при придбанні товарів, що не призначені для їх використання для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності;

витрати зі сплати податку, що не підтверджені податковими накладними, митними деклараціями та іншими документами.

Рис. 3.5. Порядок врахування сум податку на додану вартість при визначенні зобов'язань платника перед бюджетом

Законом передбачено коригування (перерахунок) суми податкових зобов'язань (податкового кредиту) у разі зміни компенсації вартості товарів (послуг) після їх поставки (рис. 3.6.). Така зміна може відбуватися, наприклад, у зв'язку з переглядом цін або поверненням товарів постачальнику

Коригування суми ПДВ

Компенсація на користь платника податку - постачальника


Постачальник

- зменшує суму

податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого було проведено перерахунок і

надсилає отримувачу розрахунок відкоригова-ного податку

Отримувач

- зменшує суму

податкового кредиту, якщо його було зареєстровано як платника ПДВ на дату проведення коригування

Постачальник

збільшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого було проведено перерахунок, і надсилає отримувачу розрахунок відкоригова-ного податку

Отримувач

- збільшує суму

податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду, якщо його було зареєстровано як платника ПДВ на дату проведення перерахунку


 

Рис. 3.6. Порядок коригування суми податкових зобов'язань (податкового кредиту) з податку на додану вартість

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання та податкового кредиту звітного періоду


І пдв

до сплати в бюджет


 

пз


 

пк


 

де ПЗ - податкові зобов'язання звітного періоду; ПК - податковий кредит звітного періоду.

Якщо різниця між сумою податкового зобов'язання та податкового кредиту за звітній період має від'ємне значення, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку за попередні звітні періоди, а при його відсутності -зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

Якщо у наступному податковому періоді сума податку до сплати в бюджет також має від'ємне значення, частина такого від'ємного значення, що дорівнює сумі податку, фактично сплаченій платником у попередньому податковому періоді постачальникам товарів (послуг), підлягає бюджетному відшкодуванню.

Схематично це наведено на рис. 3.7

І податковий пері

ПЗ < ПК


Подпись: Від'ємне значення ПДВ І             І

ураховується в зменшення податкового боргу попередніх періодів

зараховується до складу податкового кредиту . наступного податкового періоду (за відрахуванням суми, що спрямована на погашення боргу попередніх періодів)


II податковий період


ПЗ > ПК


ПЗ < ПК


 


Позитивне значення ПДВ


Від'ємне значення ПДВ


 


Подпись:
від'ємне значення

І

податкового періоду

:е=г

періоду


підлягає відшкодуванню в частині СПсЛКЧа^ва0рПо0стТ~вК(апМоП„ДВ У


Платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, яка має містити певну інформацію:

а)         порядковий номер податкової накладної;

б)         дату виписування податкової накладної;

в)         повну або скорочену назву, зазначену в статутних документах
юридичноїособи або прізвище, ім'я та по батькові фізичноїособи,
зареєстрованої як платник податку на додану вартість;

г)         податковий номер платника податку (продавця та покупця);

д)         місце розташування юридичноїособи або місце податкової
адреси фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на
додану вартість;

е)         опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість
(обсяг, об'єм);

є) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах отримувача;

ж)        ціну поставки без урахування податку;

з)         ставку податку та відповідну суму податку в цифровому
значенні;

и)         загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням
податку.

У разі звільнення від оподаткування у випадках, передбачених статтею 5 Закону, у податковій накладній робиться запис «Без ПДВ» з посиланням на відповідний підпункт статті 5.

Податкова накладна складається на момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках. Оригінал податковоїнакладноїнадається покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг).

Для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподатку­вання, складаються окремі податкові накладні.

Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом.

Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (робіт, послуг). У разі, коли частка товару (робіт, послуг) не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податковоїнакладноїв порядку, установленому центральним органом державноїподатковоїслужби України, і враховується у визначенні загальних податкових зобов'язань.

Платники податку повинні зберігати податкові накладні протягом строку, передбаченого законодавством для зобов'язань зі сплати податків.

Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку на додану вартість

Нарахування податкового кредиту може здійснюватися на підставі інших документів у випадках, передбачених законодавством (табл. 3.2)

Документи, що дають право на податковий кредит без податкової

накладної

 

з/п

Документи

Обов'язкові реквізити

Примітки/обмеження

1

2

3

4

1

Касовий чек

1)         сума поставлених товарів
(послуг);

2)         сума нарахованого
податку;

3)         фіскальний номер (без
визначення податкового
номера постачальника)

Загальна сума постав­лених товарів (послуг) не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку на додану вартість)

2

1)            Транспортний
квіток

2)            Готельний рахунок

3)         Рахунок за послуги
зв'язку

4)         Рахунок   за інші
послуги, вартість
яких визначається
за показниками
приладів обліку

1)         загальна сума платежу;

2)         сума податку;

3)         податковий номер продав-
ця (за винятком тих, в яких
форма встановлена міжна-
родними стандартами)

-

3

Вантажна митна декларація при імпорті товарів

Оформляється відповідно до вимог законодавства

Вантажна митна декла­рація, що підтверджує сплату ПДВ

4

Заява зі скаргою

Складається      згідно з нормами діловодства, якщо постачальник відмовився надати податкову накладну або склав її з порушеннями

Надається разом з податковою декларацією за відповідний звітний період. До заяви дода­ються копії документів, що підтверджують факт сплати податку (товарний чек, інші розрахункові документи).

Платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з поставки та придбання товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню цим податком, а також які не є об'єктом оподаткування та звільнені від оподаткування