2.5. Відповідальність платників за своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом і за подання декларацій

Виконання конституційного обов'язку - платити законно встановлені податки і збори - забезпечується примусовими заходами.

Відповідальність за порушення податкового законодавства - це сукупність різних видів юридичної відповідальності.

За порушення податкового законодавства залежно від виду і тяжкості діяння можуть застосовуватися заходи адміністративної чи кримінальної відповідальності. Крім того, чинним законодавством передбачені певні фінансові санкції(рис. 2.8), які можуть застосовуватися поряд з адміністративною та кримінальною відповідальністю ( табл. 2.2-2.6)

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП). Порушення встановленого Законом про РРО порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг тягне за собою накладення штрафу:

- на осіб, які здійснюють розрахункові операції - від 2 до 5 НМДГ (від 34 до 85 грн.);

на посадових осіб - від 5 до 10 НМДГ (від 85 грн. до 170 грн.)

Повторне (протягом року) аналогічне порушення тягне за собою накладення штрафів:

Ставки та розміри штрафних санкцій за порушення порядку виконання операцій з купівлі - продажу іноземної валюти


на осіб, які здійснюють розрахункові операції - від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.);

на посадових осіб - від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн.)

Додатково до вищезазначених штрафних санкцій посадові особи суб'єкти господарювання можуть бути притягнені й до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 155і КпАП. Порушення встановленого Законом про РРО порядку розрахунків під час здійснення операцій з купівлі-продажу інвалюти тягне за собою накладення штрафу:

на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу інвалюти - від 3 до 6 НМДГ (від 51 до 102 грн.);

на посадових осіб уповноважених банків або суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками - від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.)

Повторне (протягом року) аналогічне порушення тягне за собою накладання штрафів:

-           на осіб, які здійснюють операціїз купівлі-продажу іноземної валюти - від 6 до 15 НМДГ (від 102 до 255 грн.);

Ставки та розміри штрафних санкцій за інші порушення правил використання РРО


-           на посадових осіб уповноважених банків або суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками - від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн.)

Подпись: і	І 2

Неведення або ведення з пору­шенням встановленого порядку обліку товарів за місцем реалізації та зберігання (ст. 21 Закону про РРО)

Подвійна вартість не облікованих товарів за цінами реалізації, але не менше 10 НМДГ (170грн.)

Невідповідність суми готівки на місці проведення розрахунків сумі, зазначеній у денному звіті, а у випадку використання РК - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня (ст. 22 Закону про РРО)

П'ятикратний розмір суми, на яку виявлено невідповідність

Встановлення факту внесення непередбачених конструкторсько- техно­логічною та програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення належним чином оплом­бованого РРО. Штраф застосовують до центру сервісного обслуговування, який здійснює технічне обслуговування і ремонт цього РРО (ст. 24 Закону про РРО)

300 НМДГ (5100 грн.)

Встановлення при використанні РРО виробничих дефектів у його конструкції чи програмному забезпеченні, які пере­кручують інформацію про обсяг роз­рахункових операцій чи обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка заноситься до фіскальної пам'яті. Штраф застосовується до виробника чи пос­тачальника цього РРО (ст. 29 Закону про РРО)

500 НМДГ (8500 грн.). Такі РРО конфіскують; виробник або поста­чальник зобов'язаний повернути їх вартість суб'єкту підприємницької діяльності, а зазначену модель РРО виключають з Державного реєстру РРО

Ставки та розміри штрафних санкцій за порушення правил обігу

готівки

 

Вид порушення, нормативно-правовий документ

Ставки та розміри штрафних санкцій, що застосовуються до суб'єктів господарювання

1 2

Перевищення  встановлених лімітів залишку готівки у касі (абз. 2 ст. 1 Указу Президента України „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.95р. № 436/95; далі - Указ № 436)

Двократний розмір суми виявленої понадлімітної го­тівки за кожен день

Не     оприбуткування (неповне та/або   несвоєчасне оприбуткування) готівки в касі (абз. 3 ст. 1 Указу № 436)

П'ятикратний розмір не оприбуткованої готівки

Витрачання  готівки  з  виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших    касових    надходжень, крім коштів, отриманих із кас установ банків, на виплати, пов'язані з оплатою праці (за   винятком  екстрених  обставин -соціальних    виплат    громадянам на поховання,  допомоги   при народженні дитини,     одиноким     і багатодітним матерям,   на   лікування   у випадку хвороби,    компенсації    особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) за наявності податкового боргу    (застосовується    до виплат, проведених до 15 лютого 2005 р., з дати введення у дію постанови Правління НБУ   від   15.12.04р.   №   637 „Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (далі - Постанова НБУ № 637). Абз. 4 ст.1 Указу № 436

У    розмірі здійснених виплат


Додатково до вказаних штрафних санкцій посадові особи суб'єктів господарювання можуть бути притягнені й до адміністративно/відповідальності відповідно до ст. 1642 КпАП. Порушення правил обігу готівки тягне за собою накладення штрафу:

- на посадових осіб суб'єктів господарювання - від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн.)

Повторне (протягом року) аналогічне порушення тягне за собою накладання штрафу:

- на посадових осіб суб'єктів господарювання - від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн.)

Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Вид порушення

Розмір штрафу

Норма документа, що

установлює відповідальніс ть

 

1                                   2                                  3       | 4

 

Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських

висновків

 

1.

Відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України

від 5 до 10 НМДГ

Кодекс України Про

адміністративні порушення

 

 

Повторне вчинення протягом року вказаних дій особою, на яку було накладене адміністративне стягнення за одне з таких порушень

від 10 до 15 НМДГ

 

Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)

 

2.

Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)

від 5 до 10

НМДГ

Кодекс України Про

адміністративні порушення

 

 

Повторне вчинення громадянином протягом року вказаних дій, за які було накладено адміністративне стягнення

від 10 до 15 НМДГ

 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової

служби

 

3.

Невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби, перелічених у пунктах 5-8 частини першої статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

від 5 до 10

НМДГ

Кодекс України Про

адміністративні правопорушенн я

 

 

Повторне вчинення громадянином протягом року вказаних дій, за які було накладено адміністративне стягнення

від 10 до 15 НМДГ

 

112                               |        3        | 4

Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи

4.

Неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян

від 2 до 3 НМДГ

Кодекс України

Про адміністративні правопорушення

 

Повторне вчинення громадянином протягом року вказаних дій, за які було накладено адміністративне стягнення

від 3 до 5 НМДГ

Порушення порядку заняття господарською діяльністю

5.

Здійснення діяльності без державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону

від 3 до 5

НМДГ

Кодекс України

Про адміністративні правопорушення

 

Повторне вчинення громадянином протягом року вказаних дій, за які було накладено адміністративне стягнення

від 5 до 8 НМДГ

Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів

і витрат

6.

Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку

від 3 до 8

НМДГ

Кодекс України

Про адміністративні правопорушення

 

Повторне вчинення громадянином протягом року вказаних дій, за які було накладено адміністративне стягнення

від 5 до 8 НМДГ

Ключові терміни і поняття

Податкова служба держави, організаційна структура податкової служби України, функції державної податкової служби, податкова робота (адміністрування податків), облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів), облік надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів),   облікові  документи,   облікові реєстри,

звітний період, звітний (податковий) місяць, звітний (податковий)

квартал (півріччя), звітний (податковий) рік, податкова декларація

Питання для самоконтролю знань

Назвіть нормативно-правові акти, якими регламентується діяльність Державної податкової служби України.

Які функції виконують структурні ланки різних рівнів органів Державної податкової служби України?

Назвіть права і обов'язки органів державних податкової служби України?

Що таке податкова робота?

Який порядок взяття на облік платників податків - юридичних

осіб?

Який порядок взяття на облік платників податків - фізичних осіб?

У якому випадку здійснюється зняття платника з обліку:

а)         у разі ліквідації платника податків;

б)         у разі зміни місця знаходження.

Назвіть строки подання податкової звітності та сплати податків (інших обов'язкових платежів).

Назвіть форми і методи контролю за дотриманням податкового законодавства.

Перерахуйте основні види штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та умови їх застосування.

Навчальні завдання

Завдання 1.

Ознайомитися з роботою районної податкової інспекції, її структурою, функціями підрозділів. Зробити порівняльний аналіз структурних підрозділів Державної податкової адміністрації України і районної державної податкової інспекції згідно зі специфікою їх роботи.

Проаналізувати зміни, що відбулися у структурі державної податкової служби згідно з Концепцією модернізації податкової служби в Україні.

Скласти структурно-логічну схему організаційної структури державної податкової інспекції.

Завдання 2.

Ознайомитися з посадовими інструкціями окремих працівників районної державної податкової інспекції.

Проаналізувати взаємозв'язок службових обов'язків працівників державної податкової інспекції з функціональним призначенням управління (відділу), в якому вони працюють.

Завдання 3.

Розглянути проблемні виробничі ситуації, що виникають у процесі роботи працівників державної податкової інспекції, ознайомитися з актами документальних перевірок. Зробити висновки.

Завдання 4.

Ознайомитися зі структурним складом підрозділу державної податкової інспекції, який веде облік платників податків.

Розглянути заходи, які проводяться для забезпечення повноти обліку платників податків. Зробити висновки.

Завдання 5.

На підставі практичних матеріалів районної державної податкової інспекції ознайомитися з порядком:

-           взяття на облік:

платників податків - юридичних осіб та їх філій;

фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності;

фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності;

внесення змін до облікових даних платників податків;

зняття з обліку платників податків;

передачі реєстраційних відомостей до Єдиного банку даних юридичних осіб;

підготовки матеріалів для передачі їх підрозділам податкової міліції для розшуку платників, які ухиляються від сплати податків.

Ознайомитися з порядком складання реєстру юридичних та фізичних осіб за допомогою АРМу "Облік платників".

Завдання 6.

Заповнити копії документів, необхідних для обліку платників податків - юридичних та фізичних осіб.

Визначити особливості обліку платників податків у розрізі окремих видів податків.

Проаналізувати склад зареєстрованих платників за формами власності, підпорядкованості, видами діяльності та іншими показниками.

Здійснити аналіз складу та структури податків і зборів (обов'язкових платежів), які сплачують підприємства району, суб'єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи. Зробити висновки.

Тестові завдання

У структурі органів державної податкової служби до вищої ланки відноситься:

а)         Державна податкова адміністрація області;

б)         Державна податкова адміністрація України;

в)         Державна податкова адміністрація АР Крим.

Податкова робота - це:

а)         діяльність платників і органів державної податкової служби,
спрямована на внесення податків і зборів (обов'язкових платежів) до
бюджету і контролю за платежами;

б)         діяльність платників щодо сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів) до бюджету;

г)         діяльність органів державної податкової служби, спрямована на
виконання податкових зобов'язань платниками податків;

в)         діяльність фінансових органів, спрямована на наповнення дер-
жавного бюджету потрібними коштами.

Державна податкова адміністрація України:

а)         затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій;

б)         подає відповідним фінансовим органам звіт про надходження до
бюджетів податків, інших платежів, а також внесків до державних
цільових фондів;

в)         контролює своєчасність подання платниками бухгалтерських звітів
і балансів, податкових декларацій та інших документів.

4.         Які функції виконують державні податкові інспекції в
районах?

а)         розробляють пропозиції щодо міжурядових угод про уникнення
подвійного оподаткування доходів і майна та попереджень податкових
ухилень;

б)         організовують роботу щодо створення інформаційної системи
АРМів;

в)         забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум
фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування.

5.         Державні податкові службовці мають право:

а)         вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств
усунення виявлених порушень податкового законодавства;

б)         дотримуватися комерційної та службової таємниці;

в)         працювати за сумісництвом на підприємствах.

Записи про нарахування платежів в особових рахунках платників проводяться на підставі:

а)         податкових декларацій, звітів, розрахунків;

б)         копій платіжних доручень відділень Ощадбанку України;

в)         заяв платників податків і неподаткових платежів.

Згідно з чинним законодавством по податку на додану вартість звітний (податковий) період - місяць, податкову декла­рацію до ДПІ необхідно подати:

а)         протягом 20 календарних днів, наступних за останнім кален-
дарним днем звітного (податкового) періоду;

б)         протягом 40 календарних днів, наступних за останнім кален-
дарним днем звітного (податкового) періоду;

в)         протягом 60 календарних днів, наступних за останнім кален-
дарним днем звітного (податкового) періоду;

8.         Сплата податків (інших обов'язкових платежів) здійсню-
ється:

а)         протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку подання податкової декларації;

б)         протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку подання податкової декларації;

в)         протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку подання податкової декларації;

9.         У разі затримки сплати платником суми податкового
зобов'язання від 31 до 90 календарних днів штрафну санкцію
встановлено у розмірі:

а)         10% погашеної суми податкового боргу;

б)         20% погашеної суми податкового боргу;

в)         50% погашеної суми податкового боргу;

г)         у подвійному розмірі від суми податкового зобов'язання
відповідного податку (збору).