2.4. Облік платників і надходжень податків

Відповідно до функцій, які покладені на податкову службу
держави, податкова робота (адміністрування податків)
здійснюється за такими основними напрямами: - облік платників
податків та створення єдиного банку даних; - облік надходжень
податків та інших податкових платежів; - контроль за повнотою і
своєчасністю сплати податків та дотриманням податкового
законодавства; - примусове стягнення податкового боргу; - аналіз
ефективності податкової роботи    

Облік платників є однією з основних функцій органів державної податкової служби. Він створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю перерахування податків і зборів до бюджетів різних рівнів.

Робота з обліку платників податків в органах державної
податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку
платників податків відповідно до структури, яка затверджується
Державною податковою адміністрацією України           

Взяття на облік платників податків органами державної податкової служби здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що провадяться державними реєстраторами, а також процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються органами державної податкової служби.

Взяття на облік платників податків - юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх місцезнаходженням відповідними органами державної податкової служби після внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру або, у випадках, передбачених законодавством, після присвоєння ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ).

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу юридичної особи є надходження повідомлення про створення відокремленого підрозділу юридичної особи від державного реєстратора до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

Про отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків органу державної податкової служби щодо кожної юридичної особи (відокремленого підрозділу) робиться запис у журналі обліку платників податків - юридичних осіб за ф. N 2-ОПП. Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення та вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб.

За бажанням платника податків - юридичної особи (у тому числі тієї, стосовно якої не надійшли відомості від державного реєстратора) узяття його на облік може бути здійснене органом державної податкової служби на підставі поданих таким платником документів (рис 2.3).

У цьому випадку за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державноїподатковоїслужби зобов'язаний установити, що така юридична особа включена до Єдиного державного реєстру та не припинена.

Узяття на облік фізичної особи - підприємця здійснюється за місцем проживання такоїособи відповідним органом державноїподатковоїслужби на підставі відомостей з реєстраційної картки про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Про отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків органу державної податкової служби стосовно кожної фізичної особи - підприємця робиться запис у журналі обліку платників податків і зборів фізичних осіб за ф. N 7-ОПП. Отримані від державного реєстратора відомості засобами відповідного програмного забезпечення вносяться до Реєстру фізичних осіб.

На бажання фізичної особи - підприємця, стосовно якої до органу державної податкової служби за її місцем проживання не надійшли відомості від державного реєстратора, узяття такої особи на облік може бути здійснене органом державної податкової служби на підставі відповідних документів (рис. 2.3)

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

І


Юридичні особи


Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності


 


Заява за формою N 1-ОПП.

Копія свідоцтва (документа) про державну реєстрацію (легалізацію).

Копія документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для професійної спілки - за наявності).

Одночасно з поданням заяви платником податків - юридичною особою пред'являються оригінали зазначених документів

Заява за формою № 5-ОПП.

Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

Одночасно з поданням заяви платником податків - фізичною особою - підприємцем пред'яв­ляється оригінал такого сві­доцтва


 

Рис. 2.3. Документи для взяття на облік платників податків в органах державної податкової служби України

Взяття на облік платника податків органом державної податкової служби провадиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків та здійснюється датою внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб (Реєстру фізичних осіб) за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі обліку платників податків - юридичних осіб за ф. № 2-ОПП (за ф. № 7-ОПП - для платників податків - фізичних осіб)

Після взяття платника податків на облік орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП. Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік.

Про видачу довідки за ф. № 4-ОПП робиться запис у журналі реєстрації довідок за ф. № 14-ОПП. Довідка про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП є єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на облік в органі державної податкової служби

Підрозділи обліку платників податків після взяття на облік платника податків формують його облікову справу (реєстраційну частину), яка зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому підрозділі обліку юридичних осіб.

Підрозділ, який веде облік платників податків, не пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік друкує та передає списки платників податків, узятих на облік, до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб (фізичних осіб) для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Підрозділи з питань оподаткування формують облікову справу (звітну частину) на кожного платника.

Наступного робочого дня після взяття на облік платників податків підрозділ з обліку платників податків передає список платників податків, узятих на облік за попередній день, до підрозділу податкової міліції для підтвердження місцезнаходження платників податків та реалізації покладених законом повноважень.

Для забезпечення повноти обліку платників податків органи державної податкової служби станом на 1-ше число кожного місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб з даними інформаційної бази Єдиного державного реєстру

Структурно-логічну схему постановки платників на облік наведено на рис. 2.4


Юридичні, фізичні особи

І


Ті, що підлягають державній реєстрації

(Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців")


Державний реєстратор


Подпись:

Подпись: Податкові органиТі, які не підлягають державній реєстрації

(Порядок обліку платників податків, затверджений наказом ДПА України від 19.02.98 № 80 зі

змінами та доповненнями)

І

Пакет документів, визначений пп.4.9 - 4.12, 5.9 Порядку обліку платників податків


рздга

Електронні повідомлення про державну реєстрацію, зміни в реєстраційних даних

Узяття на податковий облік


 


Рис.2.4. Узяття на облік


податків в органах державної податкової служби України


З метою контролю за рухом грошових коштів платників податків останні повинні надавати податковим органам інформацію про відкриття (закриття) рахунків в установах банків протягом 3-х робочих днів, наступних за днем відкриття (закриття).

Відповідно до Закону України „Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" фізичні особи заносяться в єдиний банк даних з присвоєнням їм ідентифікаційного номера. Цей номер використовується при виплаті доходів, з яких утримуються податки; при укладенні громадянсько-правових угод, предметом яких є об'єкти оподаткування; при відкритті рахунків в установах банків тощо

Платники податків зобов'язані самостійно визначати свої податкові зобов'язання та надавати податковим органам податкову звітність за встановленими формами. Законом України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"від 21.12.2000 р. № 2181-111 (зі змінами та доповненнями) визначені терміни подання звітності залежно від звітного періоду за окремими видами податків (рис. 2.5)

У передбачених законодавством випадках податкові органи можуть безпосередньо здійснювати нарахування податків у випадку, коли: платник податків не подає у встановлені строки податкову декларацію; дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях; контролюючий орган виявляє арифметичні або методологічні помилки в поданій платником податків податковій декларації, що призвели до заниження або завищення суми податкового зобов'язання; відповідно до законів з питань оподаткування особою, відповідальною за нарахування окремого податку або збору (обов'язкового платежу), є контролюючий орган


ЗВІТНИЙ ПЕРІОД


Місяць


Квартал


Рік


 


Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім

календарним днем звітного (податкового) місяця

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім

календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя)

Протягом 60 календарних днів, наступних за останнім

календарним днем звітного (податкового) року


 

Сплата податків (інших обов'язкових платежів) протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової декларації

Рис. 2.5. Строки подання податкової звітності та сплати податків (інших обов'язкових платежів)

Повне і своєчасне надходження податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету забезпечується досить складною системою їх обліку органами державної податкової служби (рис. 2.6). Цей облік забезпечує податкові органи, органи державного управління та платників податків інформацією про нараховані, відстрочені, розстрочені та сплачені податкові зобов'язання, податковий борг та його погашення, переплати, відшкодування з бюджету в розрізі платників податків та платежів

Найефективнішим способом обліку платників і надходжень податків (інших платежів) є комп'ютеризація облікових операцій за допомогою спеціальних АРМів (рис. 2.7)


 


ОСОБИСТИЙ ОБЛІК


-Ц ЗВЕДЕНИЙ ОБЛІК


 

Юридичні особи

 

Фізичні особи

 

 

 

Картки особового рахунку


Ф.№ 5 - ведеться з метою здійснення обліку ПДВ для платників податків - юридичних та фізичних осіб, включених до реєстру платників ПДВ;

Ф.№ 5* - ведеться для здійснення обліку ПДВ для платників податків -юр. та фіз. осіб, не включених до реєстру платників ПДВ;

Ф.№6 - ведеться для здійснення обліку пла­тежів, за якими перед­бачено подання плат­ником податкових дек­ларацій (розрахунків);

Ф.№і5 - ведеться для здійснення обліку пла­тежів, за якими не передбачено подання платником податкових декларацій (розрахунків) та обліку надходжень на погашення простроченої заборгованості за креди­тами, залученими держа­вою або під державні гарантії, і бюджетними позичками згідно з пере­ліком боржників;

Ф.№1Р - ведеться для
здійснення обліку рест-
руктурованих сум    

Ф.№ 5 - ведеться з метою здійснення обліку ПДВ для платників податків - юридичних та фізичних осіб, включених до реєстру платників ПДВ;

Ф.№ 5* - ведеться для здійснення обліку ПДВ для платників податків -юридичних та фізичних осіб, не включених до реєстру платників ПДВ;

Ф.№ 6 - ведеться для здійснення обліку плате­жів, за якими передбачено подання платником подат­кових декларацій (розра­хунків);

Ф.№15 - ведеться для здійснення обліку пла­тежів, за якими не передбачено подання платником податкових декларацій (розрахунків) та обліку надходжень на погашення простроченої заборгованості за креди­тами, залученими держа­вою або під державні гарантії, і бюджетними позичками згідно з переліком боржників

Реєстр ф.№ 25 -ведеться для обліку сум, що надходять до бюджету і повер­таються з нього.

У зведеному звіті „Про суми нара­хувань, надходжень податкового боргу за податковими зобов'язаннями та переплати" (фф.№ 1-ПС) відоб­ражаються суми нара­хувань, надходжень, податкового боргу за податковими зобов'язаннями і переплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюд­жетів та до дер­жавних цільових фондів