Основні функції органів державної податкової служби України:

здійснення контролю за дотриманням законодавства про податки, інших платежів, валютних операцій, за порядком розрахунків зі споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

проведення обліку платників податків та платежів;

розробка та затвердження форм податкових розрахунків;

роз'яснення через засоби масовоїінформаціїпорядку застосування законодавчих та інших нормативних актів про податки;

внесення пропозицій та розробка проектів міжнародних договорів щодо оподаткування;

надання фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів - ідентифікаційних номерів, а також ведення Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

прогнозування й аналіз надходження податків та інших платежів;

забезпечення реалізаціїдержавноїполітики у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

забезпечення застосування та своєчасного стягнення фінансових санкцій;

проведення перевірок фактів приховування і заниження сум податків та інших платежів;

вживання заходів для боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, незаконним вивезенням за межі України неоподаткованих капіталів, „відмиванням"доходів, одержаних незаконним шляхом;

проведення роботи, пов'язаноїз виявленням, обліком та реалізацією безгосподарного майна, скарбів, конфіскованого майна;

видання у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

попередження корупції та інших службових порушень працівників державної податкової служби;

забезпечення працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;

розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань оподаткування;

здійснення заходів щодо добору, розстановки, професійної
підготовки, перепідготовки кадрів

2.3. Основи та організація податкової роботи

Податкова робота - це діяльність платників і органів державної податковоїслужби щодо внесення податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету і контролю за платежами.

Державна податкова служба України у своїй діяльності керується
Конституцією України, Законом України „Про державну податкову
службу в Україні", Законом України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами"(№ 2181), іншими законами України, Указами Президента
України, Декретами та Постановами Кабінету Міністрів України,
іншими нормативно-правовими актами ДПА України з питань
оподаткування (див. рис. 2.2)         


 


Укази Президента України з питань оподаткування

Декрети Кабінету Міністрів України з питань оподаткування

Постанови Кабінету Міністрів України з питань оподаткування

Нормативно-правові акти ДПА України з питань оподаткування, зареєстровані в Міністерстві юстиції України

Рис. 2.2. Правова база органів державної податкової служби та системи оподаткування в Україні

Податківець є представником держави. Він має бути гідним
звання державного службовця. Його професійний рівень, вчинки,
інтелект та зовнішній вигляд формують уявлення громадян про
Державну податкову службу, тому в повсякденній роботі, поряд із
Законом України „Про державну податкову службу в Україні", податківці
повинні дотримуватися Кодексу честі та Кодексу професійної етики 

Кодекс честі визначає морально-етичні принципи працівника органу Державної податкової служби України:

патріотизм - любов до України, захист її суверенності та економічних інтересів, самовіддана праця на благо українського народу. Неухильне дотримання КонституціїУкраїни, чинного законодавства. Шанування державних символів - Державного Прапора України, Державного Герба України і Державного Гімну України. Недопущення дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави чи негативно вплинути на репутацію державної служби;

духовність - наслідування духовних та моральних цінностей: мудрості, мужності, шляхетності, порядності, сформованих багатовіковою історією українського народу. Постійне вдосконалення свого інтелектуального та культурного рівня;

чесність - правдивість, сумлінне виконання своїх обов'язків з визнанням верховенства Закону. З професією податківця несумісні корумпованість та хабарництво;

культура спілкування - вільне володіння державною мовою. Пріоритет прав людини. Відкритість, толерантність, повага та довіра до громадян і колег, неупереджене ставлення до платників податків;

корпоративність - збереження честі та примноження кращих традицій свого колективу. Уміння працювати з людьми, прислухатися до їхньої думки, бути принциповим і вимогливим до себе, ініціативним і відданим справі. При цьому заздрість і зневага, приниження гідності колег по роботі - неприпустимі. Кожен, хто досягає успіху, гідний поваги та пошани; хто відчуває труднощі в роботі, має право на підтримку та допомогу колег.

Дотримання принципів Кодексу честі у службовій та
позаслужбовій діяльності є обов'язком податківця та основою довіри
громадськості до податкової служби         

Кодекс професійноїетики працівника органу Державної
податковоїслужби України визначає правила (норми) етичної
поведінки. Вимоги Кодексу спрямовані на забезпечення справляння
законодавчо встановлених податків за умови сприяння громадянам у
добровільному дотриманні ними податкового законодавства,
посилення справедливості та ефективності діяльності органів
Державної податкової служби       

Дотримання Кодексу професійноїетики є основою для
зростання довіри українського суспільства до державної податкової
служби, формування у громадян впевненості у рівності кожного
перед законом, що сприяє підвищенню рівня добровільного виконання
ними вимог податкового законодавства. Працівник податкової
служби повинен вживати необхідних заходів щодо відповідності його
діяльності етичним вимогам, визначених цим Кодексом (табл. 2.1)     

Таблиця 2.1

Морально-етичні принципи професійної діяльності відповідно до Кодексу професійної етики працівника органу Державної податкової

служби України

 

з/п                               Морально-етичні принципи

1.

Служіння Українському народові (зобов'язання діяти в інтересах держави та відстоювати національні інтереси; професійне, сумлінне виконання службових обов'язків згідно з Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами).

2.

Патріотизм (наслідування духовних та моральних цінностей, сформованих багатовіковою історією українського народу: мудрість, мужність, порядність).

3.

Справедливість (постійне вдосконалення організації своєї роботи на засадах справедливості; зміцнення своїми вчинками, діями та поведінкою віри громадян у законність дій та рішень органів державної податкової служби, сприяння добровільному дотриманню ними вимог податкового законодавства).

4.

Законність (дотримання Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, що охороняються законом, забезпечення виконання покладених на органи Державної податкової служби функцій та повною мірою використання наданих прав; недопущення впливу на виконання своїх службових обов'язків особистих (приватних) інтересів тощо).

5.

Нейтральність та неупередженість (працівник податкової служби не може бути членом політичної партії і незалежно від власних політичних поглядів повинен виконувати свої службові обов'язки в межах законодавства з дотриманням норм Кодексу; з урахуванням конституційних прав можлива участь у громадській діяльності лише у вільний від роботи час; неупереджене ставлення до різних політичних і релігійних переконань).

6.

Ефективність (постійне удосконалення свого професійного рівня; проявлення ініціативи, творчості і принциповості; ефективне використання робочого часу).

7.

Прозорість і відкритість (надання громадянам в межах компетенції та згідно з нормативно-правовими актами достовірної та повної інформації; обґрунтовування та роз'яснення прийнятих рішень).

8.

Корпоративність - відстоювання професійної честі і гідності як особистої, так і своїх колег, недопущення розголошення недостовірної інформації та упередження критики на адресу співробітників.

Працівник, якого призначили вперше на посаду державного податкового службовця згідно зі ст. 17 Закону України „Про державну службу в Україні" складає Присягу державних службовців.

Працівник податкової служби не має права займатися
підприємницькою діяльністю безпосередньо, через посередників або
підставних осіб, бути повіреним третіх осіб під час вирішення справ
в органах державної податкової служби, а також виконувати роботу
на умовах сумісництва (крім наукової, викладацькоїта творчої
діяльності). Державний службовець зобов'язаний дотримуватися
комерційної та службової таємниці           

Кодексом професійної етики відповідно до чинного законодавства передбачені гарантії захисту прав працівника податкової служби:

належні, безпечні і здорові умови праці;

своєчасне одержання винагороди за працю;

захист від незаконного звільнення;

соціальний захист;

захист від необ'єктивного оцінювання результатів роботи працівника;

захист від незаконного тиску з метою прийняття рішень, які суперечать нормам чинного законодавства України

Запобігання проявам неетичної поведінки працівників податкової служби України здійснюється шляхом громадського контролю (подання та розгляд звернень громадян, громадських організацій про порушення норм Кодексу) та внутрішнього контролю за дотриманням вимог цього Кодексу (керівники зобов'язані запобігати проявам неетичної поведінки підлеглих шляхом організації' системної роботи з розвитку професійної етики персоналу, а саме: навчання, інформаційно-просвітницькоїпідтримки та контролю за дотриманням працівниками норм Кодексу та ін.