РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЧАСТИНИ І

Закон України від 18.02.97 р. № 77/97-ВР "Про систему оподаткування", зі змінами і доповненнями.

Закон України від 21.12.2000 р. № 2181-111 "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", зі змінами та доповненнями.

Азаров М. Систематизація податкового планування на підприємстві // Юридичний журнал. - 2004. - № 12. - С. 51-53.

4.         Андрущенко В.Л., Ляшенко Ю.І. Економічні та позаекономічні
аспекти оподаткування // Фінанси України. - 2005. - № 1. - С. 36.

Батурлин А. Принципы налогообложения и субъекты фиска //

Закон. - 1998. - № 11/12. - С. 46-52.

Блик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2000.

Буковинський С.А., Комаров В.А. Бюджет розвитку та пріоритети бюджетних інвестицій // Фінанси України. - 2004. - № 9. - С. 3-19.

Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема Б.П. Податкова система: теорія і практика застосування активних методів навчання: Навч. посібник. - К.: ВД „Професіонал", 2004. - 224.

Буряковский В.В. и др. Налоги: Учебное пособие. -Днепропетровск: Пороги, 1998. - 642 с.

Василик О.Д. Податкова система України: Навч. посібник. -К.:НІОС, 2004. - 448 с.

Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.:НІОС, 2000. -

416 с.

Василик О.Д. Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС, 2002. - 608 с.

Виконання Зведеного бюджету України за 2004 рік // Фінанси України. - 2005. - № 3. - С.156.

Вишневський В.П. Налогообложение предприятий в Украине. -Донецк: ИЭП НАК Украины, 1998. - 328 с.

Волков Д.О. Сплата непрямих податків у країнах із ринковою економікою // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С.118.

Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу // Фінанси України. - 2004. - № 5. - С.111.

Держава - податки - бізнес: з світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко. - К.: Либідь, 1992. - 328 с.

Дикань Л.В. Налогообложение: Учебное пособие. - Харьков: Фактор, 1996. - 192 с.

Дулік Т.О. Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. - К.: НДФІ, 2001. - 185 с.

Дулік Т.О. Система оподаткування України в ретроспективі та напрями оптимізації її регулятивного впливу на соціально-економічний розвиток держави // Вісник ДДФА: Економічні науки. - Дніпропетровськ: ДДФА. - 2006. - № 1(14). - С. 45-57.

Есипов С. Взаимосвязь уровня налогообложения с макроэкономическими параметрами // Бизнес-информ. - 1997. - № 2. -С. 30-33.

Жарко Р.П. Обґрунтування функцій податків на сучасному етапі розвитку продуктивних сил // Фінанси України. - 2004. - № 6. - С. 96.

Жеребних А. Мобілізація доходів до всіх ланок бюджетної системи відбувалася в умовах стабілізації економіки // Вісник податкової служби України. - 2000. - № 4. - С. 11-14.

Захарін А.В. Удосконалення механізму податкового регулювання сталого економічного розвитку // Фінанси України. - 2005. - № 2. - С. 92­100.

Інформаційні повідомлення Міністерства фінансів України // Фінанси України. - 2004. - № 6. - С.17-26.

Інформаційно-ілюстративні матеріали до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів". - К., 2005. - 49 с.

Ковалюк О.М. Важливий крок до зменшення податкового тягаря в Україні // Фінанси України. - 2004. - № 1. - С. 55.

Корнус В.Г. Пільги з податку на додану вартість та нерівномірність податкового навантаження // Фінанси України. - 2004. -№ 11. - С. 20.

Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 231 с.

Крисоватий А.І. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С.109.

Крисоватий А.І., Кизима А.Я. Податковий менеджмент: Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланк, 2004. - 304 с.

Кучерявенко М.П. Курс податкового права: У6т.: Генезис податкового регулювання: У 2 ч.- Харків: Легас, 2002.

Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. - Харьков.: Изд-во "Константа", 1996. - 320 с.

Лащак В.В. Стимулювальна роль прямих податків // Фінанси України. - 2005. - № 2. - С. 84.

Макконнелл К. Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы, политика: В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. - М.: Республика,1992. - Т.2. -

400 с.

Маковська І.О. Податкові надходження зведеного бюджету // Фінанси України. - 2004. - № 5. - С. 118-123.

Мельник В.М. Генеза теорій податків // Фінанси України. -

2004. - № 8. - С. 42.

Мельник В.М. Обмежувальна та стимулювальна роль податків // Фінанси України. - 2006. - № 1. - С. 31-37.

Місцеві податки, збори і неподаткові платежі / Під ред. М.Я. Азарова. - К.: Експерт - Про, 2000.

Милявська Е.П., Сердюк О.М. Податкова система: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий дім „Слово", 2005. - 336 с.

Налоги: Учебн. пособие / Под ред. Д.Г. Черника - М.: Финансы и статистика, 1995. - 400 с.

Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневський, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; Под общ. ред.

П. Вишневского. - Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. - 504 с.

Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов / Под ред. В. Г. Князева, Д. Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 191 с.

Налоговая система во Франции. - 2-е изд. // Информационные и учебные материалы (Российско-французская серия). - 1993. - № 2. -

34.

Нечай Н.В. Нариси з історії оподаткування. - К.: Вісник податкової служби України, 2002. - 144 с.

Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації): - К.: "Вісник податкової служби України", 2002. - 432 с.

Оподаткування в Україні: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. І.Деркач, Н. І.Редіна, Т. О.Дулік, Т. Ю.Александрюк, Л. Г.Маркова, В. Є. Тараненко - Дніпропетровськ:

ДДФА, 2004. - 124 с.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. -www.ukrstst.gov. ua.

Податкова   система   України:    Підручник   / В.М.Федосов,

М.Опарін, Г.О.П'ятаченко та ін.; За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь,

1994. - 464 с.

Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие. - М.: ИНФРА, 1996. - 192с.

Саливон С. Возросший оброк // Бизнес. - 2006, 30 января. - № 5.

40.

Саливон С. Опасный диагноз // Бизнес. - 2006, 23 января. -№ 3-4. - С. 52-54.

Самуэльсон П. Экономика: В 2 Т. - М.: Республика, 1994. - Т.1. -

333 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики. - М.: ЭКОНОВ, 1992. - Т.1. -С. 79-396.

Соболев М.И. Очерки финансовой науки. - Харьков, 1926. - 216 с.

Соколовська А.М. Податкова система України: Теорія та практика становлення. - К.: НДФІ, 2001. - 372 с.

Стукало Н.В. Деякі аспекти формування фінансової політики України в умовах глобалізації // Фінанси України. - 2006. - № 1. - С. 24-30.

Тарангул П.П. Удосконалення податкової політики у контексті соціально-економічного розвитку регіонів // Фінанси України. - 2004. -

№ 6. - С. 8.

У дзеркалі статистики // Урядовий кур'єр. - 2005, 27 вересня. -

№ 182.

Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.Ф. Рєзанова; За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1993. -

247 с.

Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - С. 383.

Чугунов І.Я., Ігнатенко А.Б. Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансово-економічного регулювання // Фінанси України. -

2006. - № 4. - С. 3-14.

Шаблиста П.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. - К.: Інститут економіки НАН України, 2000. - 218 с.

Шевченко О. П'ять етапів великого шляху // Вісник податкової служби України. - 2006. - № 6. - С. 61-63.

Шевченко О. Від безсистемності до системи // Вісник податкової служби України. - 2006. - № 7. - С. 61-63.

Юргелевич С.В. Непрямі податки в Україні як вбудовані стабілізатори // Фінанси України. - 1998. - № 2. - С. 89-93.