Податкова політика в зарубіжних країнах, форми побудови подат-
кових відносин, рівні бюджетної централізації ВВП у країнах ринкової
економіки, склад і структура податкової системи у країнах ринкової
економіки, фактори, що визначають рівень бюджетної централізації
ВВП, тенденції функціонування та розвитку податкових систем у
провідних країнах світу      

Питання для самоконтролю знань

Як відбувалося становлення податкових систем у країнах, які характеризуються різними формами побудови податкових відносин у суспільстві?

Чим відрізняється становлення податкових систем у постсоціалістичних країнах взагалі і в Україні зокрема від їх становлення в розвинутих країнах?

Визначте загальні риси систем оподаткування у країнах ринкової економіки.

Які особливості прибуткового оподаткування населення в розвинених країнах світу?

Якою є структура податкової системи Швеції, США, Німеччини, Великобританії, Франції та Японії?

Назвіть фактори, що визначають рівень бюджетної централізації ВВП.

Назвіть тенденції функціонування та розвитку податкових систем у провідних країнах світу.

Яку роль відіграє світовий досвід у процесі становлення податкової системи України?

Навчальні завдання

Завдання 1.

Здійсніть порівняльну характеристику податкової системи України і податкових систем зарубіжних країн світу. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 2.

Дослідіть світовий досвід реформування податкових систем і розвитку податкової політики. При цьому здійсніть порівняльний аналіз податкової політики і рівня оподаткування в зарубіжних країнах з ринковою економікою та в Україні. Зробіть висновки.

Завдання 3.

Сформулюйте висновки щодо можливостей застосування позитивного світового досвіду у процесі розвитку податкової системи України.

Тестові завдання

У доходах федерального бюджету США переважають:

а)         прямі податки;

б)         непрямі податки;

в)         питома вага прямих та непрямих податків приблизно однакового
рівня.

У структурі доходів бюджету Великобританії найбільшу питому вагу займає:

а)         прибутковий податок з громадян;

б)         податок на додану вартість;

в)         митний збір;

г)         податок на прибуток корпорацій.

У структурі доходів бюджету Франції найбільшу питому вагу займає:

а)         прибутковий податок з громадян;

б)         податок на додану вартість;

в)         податок на майно;

г)         податок на прибуток корпорацій.

У структурі доходів державного бюджету Японії найбільшу питому вагу займають:

а)         прямі прибуткові податки з корпорацій і громадян;

б)         прямі податки на майно;

в)         непрямі податки на споживання.

5.         Податок на додану вартість уперше впроваджено в практику
оподаткування:

а)         у США в 1933 р.;

б)         в Італії у 1948 р.;

в)         у Франції в 1956 р.

г)         у Великобританії в 1960р.