ТЕМА 8. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ У КРАЇНАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Загальні риси системи оподаткування у країнах ринкової економіки.

Структура податків та динаміка їх частки у ВВП в країнах ринкової економіки.

Основні тенденціїфункціонування та розвитку податкових систем у провідних країнах світу.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Для формування оптимальної системи оподаткування в Україні слід у більшій мірі зважати на основні тенденції розвитку податкових систем у провідних країнах світу. Тому для більш детального вивчення позитивного зарубіжного досвіду насамперед необхідно здійснити поглиблений аналіз податкових правовідносин саме тих країн, що характеризуються різними формами побудови цих правовідносин у суспільстві: Швецію (досить високий рівень бюджетної централізації ВВП за допомогою податків), США (незначний рівень централізації), Німеччину, Великобританію (помірний рівень). Потім слід з'ясувати особливості функціонування податкової системи Франції та Японії. При цьому треба зважати на те, що структура податкової системи зазначених країн свідчить, що Україна близька до середнього рівня. Крім того, під час вивчення питань теми також необхідно здійснити вибірковий аналіз статистичних даних щодо складових структури податкових систем як у зарубіжних країнах, так і в Україні.

Що стосується можливостей використання та адаптування світового досвіду в процесі становлення податкової системи України, то порівняльний аналіз свідчить, що між системою оподаткування України і розвинених країн світу існують певні відмінності, які є не просто різним арифметичним співвідношенням окремих груп і видів податків. Це відбиток різних пріоритетів і спрямованості податкової політики. А отже, і масштаби податкового втручання в розподіл ВВП, і склад та структура податкової системи, залежать від особливостей національної економіки і населення країни, культурних традицій. В Україні вони наближаються до індустріального європейського типу. Тому система оподаткування України, з одного боку, у багатьох відношеннях має більшу схожість з тими системами, якими володіє багато європейських країн, ніж з тими, які використовують, наприклад, США, чи тим більше слаборозвинуті держави. Але, з іншого боку, оскільки податкова система почала формуватися на міцному фундаменті багатолітніх традицій соціалістичної фінансової системи, вони наклали свої особливості, не дуже придатні до умов ринку та вільного підприємництва, тому і формування податкової системи України здійснюється нетрадиційним шляхом і тим більше не властивим для розвинутих країн світу. Іншими словами, мова йде про те, що протягом перших десяти років незалежності України формування доходів бюджету здійснювалося за рахунок більшої частки від оподаткування юридичних осіб і низької питомої ваги податку з доходів фізичних осіб, що було зумовлено традиційно низьким рівнем заробітної плати і громіздкою системою перерозподілу ВВП.