7.3. Поняття та процедура оптимізації оподаткування. Принципи оптимального оподаткування

На сучасному етапі розвитку економіки України, з метою досягнення більшоїрезультативності податкового регулювання доцільною є постановка і вирішення завдання оптимізаціїчинної системи оподаткування та створення на цій основі іманентної сучасним економічним умовам методології та єдиної методики обчислення і сплати податків

На макроекономічному рівні, процедура оптимізацїїсистеми оподаткування - це процес вибору найкращих форм і методів її організаціїна підставі врахування умов і особливостей функціонування суб'єктів національноїекономіки з метою максимізації їх доходів


ЗАВДАННЯ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ


 

]


 

Створення умов для реалізації прагматичного фінансового компромісу між потребами держави в коштах та інтересами підприємницьких структур, реалізація якого повинна сприяти соціально-економічному розвитку країни


Забезпечення диференційованого підприємницьких структур оподаткування доходів


 

Забезпечення синхронності позитивного впливу форм і методів оподаткування на доходи підприємницьких структур у часі

Заохочення платників щодо збільшення отриманого доходу та забезпечення його правової регламентації.

Рис. 7.6. Завдання процесу оптимізації

І      Для досягнення поставлених завдань можуть застосовуватись певні регулятори, які одночасно є об'єктами оптимізації. До їх числа | належать: ставки податку, податкові пільги, техніка оподаткування

Таким чином, процедура створення оптимальноїсистеми оподаткування передбачає детальну проробку різних їїелементів, методів оподаткування, розгляд альтернативних варіантів з оцінкою  наслідків  їх  упровадження   для  економіки, виробничої,

На мікроекономічному рівні під оптимізацією слід розуміти цілеспрямовану діяльність підприємства, зорієнтовану на максимальне використання можливостей податкового законодавства з метою зменшення податкових платежів. Тобто, тут мова йде про здійснення на підприємстві „податкового планування", яке передбачає сукупність планових дій, об'єднаних в єдину систему і спрямованих на максимальне врахування можливостей оптимізаціїта мінімізаціїподаткових платежів у межах загального стратегічного планування діяльності підприємства. При цьому основними завданнями оптимізації оподаткування є: прогнозування обсягів податкових надходжень на середньострокову перспективу на основі прогнозних розрахунків зміни економічних оборотів; вибір найбільш вигідних варіантів оподаткування. Досягають оптимізації податкових зобов'язань за рахунок широкого використання податкових пільг, різних легальних | „щілин", що мають місце в податковому праві

Важливим аспектом оптимізаціїоподаткування суб'єктів господарювання є моделювання сум податкових платежів на майбутні періоди, яке здійснюється в такій послідовності:

моделюється сума податків і зборів, які залежать від бази оподаткування фонду оплати праці;

моделюється сума податків і зборів, які включаються в ціну реалізованої продукції;

-           моделюється сума податку на прибуток;

моделюється загальна сума податків і зборів суб'єкта
підприємництва       

Модель оптимізації оподаткування суб'єктів господарювання на майбутні періоди

 

Показник і його умовне позначення

Формула розрахунку

Характеристика показника

1

2

3

Оптимальна сума податкових платежів, що

розраховуються від фонду оплати праці (збір до Пенсійного фонду, збір до фонду для здійснення заходів соціального захисту населення, збір до державного фонду соціа­льного страхування), СНФ

СНФ = ПФОТ х ССНФ : 100,

де ПФОТ -  планова сума фонду оплати праці;

ССНФ - зведена ставка податкових     платежів від фонду оплати праці

Даний показник показує, яку частину складає дана група зборів і платежів у загальній сумі платежів до бюджету і в фонди, що дозволяє оптимізувати дану суму шляхом перерозподілу баз оподаткування

Оптимальна сума податків і платежів, що

входять в ціну реалізованої продукції

(податок на додану вартість, акцизний збір,

митний збір), СНЦ

СНЦ = ОВДР х ССНЦ: 100,

де ОВДР - оптимальний роз­мір   валового   прибутку від реалізації продукції;

ССНЦ - зведена ставка податків і зборів, що входять в ціну продукції (робіт, послуг)

Даний показник дозволяє підприємству скорегувати питому вагу сум податків і

зборів у загальній сумі всіх сум податків зборів у звітному періоді

Оптимальна сума податку на прибуток, ОСНП

ОСНП = (ОСЧП х 100) : (100 -СНП),

де ОСЧП - оптимальна сума чистого прибутку;

СНП - ставки податку на прибуток

Даний показник харак­теризує оптимальну суму податку на прибуток, який дозволяє оптимізувати джерела даного показника

Оптимальна загальна сума податків і платежів,

ООСН

ООСН = СНФ + СНЦ + ОСНП

Даний показник характеризує оптимальну загальну суму податків і зборів у розрізі різних баз оподаткування

Ключові терміни і поняття

Податкове навантаження, податкове навантаження на макро- і на мікрорівні, межа податкового навантаження, „Крива Лаффера", показники рівня податкового навантаження на економіку та доходи юридичних і фізичних осіб, оцінка податкового навантаження, оцінка ефективності податкового планування, оптимізація оподаткування, принципи оптимального оподаткування

Питання для самоконтролю знань

Що таке податкове навантаження і як визначається його рівень?

За допомогою яких показників можна визначити рівень податкового навантаження на економіку?

За допомогою яких показників можна визначити рівень податкового навантаження на доходи юридичних осіб?

За допомогою яких показників можна визначити рівень податкового навантаження на доходи фізичних осіб?

Які податки найбільш суттєво впливають на доходи юридичних осіб?

Які податки найбільш суттєво впливають на доходи фізичних осіб?

Визначте основні напрями оптимізації оподаткування.

Визначте основні напрями оптимізації регулятивного впливу прибуткового оподаткування на доходи юридичних і фізичних осіб.

Навчальні завдання

Завдання 1.

На основі статистичних даних за останні 3 - 5 років, визначте рівень податкового навантаження юридичних осіб в Україні та напрями його оптимізації. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 2.

На основі статистичних даних за останні 3 - 5 років, визначте рівень податкового навантаження фізичних осіб в Україні та напрями його оптимізації. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 3.

Проаналізуйте рівень податкового навантаження та його вплив на підприємницьку діяльність в умовах діючої в Україні податкової системи. Сформулюйте висновки.

Тестові завдання

Чи вірним є таке твердження: „прямі податки сприяють розподілу податкового тягаря таким чином, що значні податкові витрати мають ті члени суспільства, в яких більш високі доходи"?

а)         так;

б)         ні;

в)         в окремих випадках.

В основу кривої Лаффера покладено таку ідею:

а)         зниження рівня податкових ставок завжди збільшує суму
податкових надходжень;

б)         зниження рівня податкових ставок завжди зменшує суму
податкових надходжень;

в)         збільшення суми податкових надходжень може бути забезпечене
лише до певного рівня податкових ставок, при подальшому їх підвищенні
спостерігається протилежний результат;

г)         зниження рівня податкових ставок зменшує податкову базу.

Загальний показник податкового тиску вираховується таким чином:

а)         як співвідношення основних прямих та непрямих податків до ВВП
та доходів державного бюджету;

б)         як співвідношення частки податку з доходів фізичних осіб до
грошових доходів населення;

в)         як співвідношення ВВП, податків та неподаткових платежів до
доходів державного бюджету;

г)         як співвідношення загальної суми податкових платежів і
відрахувань до ВВП.

Об'єктами оптимізації оподаткування є:

а)         ставки податку;

б)         податкові пільги;

в)         техніка оподаткування;

г)         усі попередні відповіді правильні.

Який із наведених нижче чинників впливає на посилення податкового тягаря у країні?

а)         урядові рішення щодо зменшення видатків на споживання;

б)         глибокі диспропорції та структурні викривлення в економіці;

в)         зниження реального ВВП;

г)         скорочення інвестиційних видатків.