7.2. Показники рівня податкового навантаження на економіку та доходи юридичних і фізичних осіб

До групи показників виміру податкового навантаження застосовуються різні показники.

Для характеристики загального рівня податкового навантаження на економіку, тобто на макрорівні, найбільш поширеним показником є співвідношення між сумарною величиною всіх податкових платежів та ВВП:

ПН = £ПП : ВВП х 100% ,

де ПН - податкове навантаження;

ПП - сумарна величина всіх податкових платежів;

ВВП - валовий внутрішній продукт при його первинному та вторинному розподілі, який розраховується за Національними рахунками

В економічно розвинених країнах світу показник рівня податкового навантаження має різні значення і коливається в межах від 30% (наприклад, у США, Німеччині, Великобританії) до 50% ВВП (наприклад, у Швеції). В Україні цей показник становить майже 20% (табл. 2.7;рис. 2.6)

Відповідно до Національних рахунків при первинному розподілі доходів включаються всі податки на виробництво та імпорт, тобто ті податки та мито, які відносяться до виробничої діяльності та які поділяються на дві групи: податки на продукти (стягуються пропорційно кількості або вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих вітчизняним товаровиробником, наприклад, ПДВ, мито, акцизний збір) та інші податки (пов'язані з виробництвом і включають обов'язкові платежі суб'єктів господарювання до державного та місцевих бюджетів, наприклад, плату за землю та воду, лісовий податок, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, державне мито, ринковий збір тощо)

При вторинному розподілі доходів включаються всі податки на доходи, майно, внески на соціальне страхування (тобто як податки на виробництво, так і ті податки, що не пов'язані з виробничою діяльністю, наприклад, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб та обов'язкові платежі до державних цільових фондів: соціального страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості)


Менш достовірну картину про рівень податкового навантаження на макрорівні дає показник, який нерідко застосовується у податковій практиці різних країн, порівняння максимальних ставок основних податків. При цьому джерело їх сплати, суб'єкт та об'єкт оподаткування, механізм нарахування можуть суттєво відрізнятися. До переліку таких податків зазвичай входять: ПДВ, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, податок на майно, мито тощо. У таких європейських країнах, як Франція, Німеччина, Данія, Австрія, Швеція, максимальні ставки ПДВ становлять 5 - 25%; податку на прибуток -13- 40%; індивідуального прибуткового податку - 5 - 60%. В Україні ставки цих податків встановлені на рівні 20, 25 і 15% відповідно, з чого можна зробити висновок, що Україна належить до країн з помірним податковим навантаженням, тобто з помірним рівнем податкових ставок (табл. 7.1)

До групи показників виміру рівня податкового навантаження на юридичних осіб, тобто на мікрорівні, відноситься показник співвідношення між сумарною величиною всіх податкових надходжень від юридичних осіб та ВВП:

ПН юр. ос. = ^ПН юр. ос.: ВВП,

де ПН юр. ос. - податкове навантаження;

ПН юр. ос. - сумарна величина всіх податкових надходжень від юридичних осіб;

ВВП - валовий внутрішній продукт.

Визначення рівня податкового навантаження за даною методикою дасть змогу здійснити порівняльний аналіз податкового навантаження на юридичних осіб в Україні з рівнем податкового навантаження в інших державах.

Більш точним показником визначення рівня податкового навантаження на юридичних осіб є співвідношення всіх податкових надходжень від юридичних осіб та доданої вартості (прибутку), яка створюється у провідних сферах економіки:

ПН юр. ос. = ^ПН юр. ос.: ДВ (Р) ,

де ПН юр. ос. - податкове навантаження;

ПН юр. ос. - сумарна величина всіх податкових надходжень від юридичних осіб;

ДВ (Р) - додана вартість (прибуток).


Розрахунок показника рівня податкового навантаження щодо доданої вартості (прибутку) дає змогу визначити дійсний рівень податкового навантаження на юридичних осіб, тому що валова додана вартість (прибуток) створюється саме в галузях матеріального виробництва. Розрахунки податкового навантаження щодо вказаних показників наведено в табл. 7.2Система оцінки ефективності податкової політики підприємс­тва (юридичних та фізичних осіб) містить такі дві групи показників:

оцінка податкового навантаження;

оцінка ефективності податкового планування

Показники оцінки рівня податкового навантаження підприємства


Показники оцінки ефективності податкового планування

На відміну від абсолютного зменшення податкових платежів, їх відносне зменшення дозволяє врахувати вплив на зміну податкових платежів підприємства, зміни обсягів реалізації продукції, адже більшість податків змінюється пропорційно до обсягу реалізації чи інших показників, пов'язаних з ним. Ці два показники, що використовуються як у процесі аналізу, так і під час планування, можуть диференціюватися за видами податків, видами продукції, виробництв чи за окремими структурними підрозділами

Динаміка надходжень податку на прибуток підприємств до Зведеного бюджету України

 

Показники

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

ВВП

(млрд. грн.)

170,1

204,2

225,8

267,3

345,9

418,5

Доходи бюджету (млрд. грн.) у т.ч.

49,1

54,9

62,0

75,3

91,5

131,8

податкові надходження (млрд. грн.) у т.ч.

30,5

36,3

40,6

46,1

52,3

76,8

надходження податку на прибуток

(млрд. грн.)

8,5

8,3

9,4

13,2

16,2

23,5

Темпи приросту, % до поперед­нього року

+ 10

-2,4

+ 13

+40

+23

+45

Частка податку на прибуток у

ВВП, %

5,0

4,1

4,16

4,9

4,7

5,6

Частка податку на прибуток підприємств у доходах бюджету, %

15,5

15,1

15,2

17,5

17,7

17,8

Частка податку на прибуток у податкових надходженнях, %

27,8

22,9

23,2

28,6

31,0

30,6

 

До групи показників виміру рівня податкового навантаження на домашнє господарство (сім'ю, окрему особу), тобто на мікрорівні, відноситься показник співвідношення між сумарною величиною всіх податкових надходжень від домашніх господарств (сім'ї, особи) та

ВВП:

ПН д. г. = £ПН д. г.: ВВП,

де ПН д. г. - податкове навантаження;

ПН д. г. - сумарна величина всіх податкових надходжень від домашніх господарств;

ВВП - валовий внутрішній продукт.

Визначення рівня податкового навантаження за даною методикою дасть змогу здійснити порівняльний аналіз податкового навантаження на домашні господарства в Україні з рівнем податкового навантаження в інших державах.

Більш уточненим показником визначення рівня податкового навантаження на домашні господарства є співвідношення всіх податкових надходжень від домашніх господарств та сукупного доходу, отриманого ними за певний проміжок часу:

ПН д. г. = ЇПН д. г.: ЇД,

де ПН д. г. - податкове навантаження;

ЇПН д. г. - сумарна величина всіх податкових надходжень від домашніх господарств;

ЇД - сукупний дохід домашніх господарств.

Розрахунок показника рівня податкового навантаження щодо сукупного доходу дає змогу визначити дійсний рівень податкового навантаження на домашні господарства, оскільки саме цей показник відображає частку їх сукупних доходів, що вилучається за допомогою податків, зборів та обов'язкових платежів. Розрахунки податкового навантаження щодо вказаних показників наведено в табл. 7.7


Таблиця 7.7