ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА                       10

ВСТУП                       12

ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ

ТЕМА 1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ГЕНЕЗИС ПОДАТКІВ                       14

1.1   Економічні передумови виникнення і розвитку податків               14

1.1   Еволюція податкової системи у країнах світу                       15

1.1   Податкова система в Україні, основні етапи її становлення                       18

Ключові терміни і поняття              33

Питання для самоконтролю знань              33

Навчальні завдання              34

Тестові завдання                   35

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА І СУСПІЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

ПОДАТКІВ               36

Еволюція   поглядів   видатних   науковців   минулих   століть   на   сутність і
необхідність податків                       36

Призначення і роль податків. Економічна сутність та об'єктивні ознаки податків                  39

Функції податків. Співвідношення функцій податків                 46

Ключові терміни і поняття              47

Питання для самоконтролю знань              47

Навчальні завдання              48

Тестові завдання                   49

ТЕМА 3. ТЕРМІНОЛОГІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

ПОДАТКУ                 50

Термінологія оподаткування                       50

Елементи податку                 51

Ключові терміни і поняття              56

Питання для самоконтролю знань              56

Навчальні завдання              56

Тестові завдання                   57

ТЕМА 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ              59

Поняття та значення класифікації податків                       60

Класифікація податків за характерними ознаками                       61

Види прямих та непрямих податків                       65

Переваги і недоліки прямих та непрямих податків, їх місце в податковій системі                  67

Ключові терміни і поняття              70

Питання для самоконтролю знань              70

Навчальні завдання              70

Тестові завдання                   71

з

TEMA 5. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

ДЕРЖАВИ                73

Наукові основи побудови податкової системи. Поняття податкової системи і
вимоги до неї                        74

Структурна побудова податкової системи. Чинники, що визначають структуру
податкової системи              80

Принципи оподаткування               83

Ключові терміни і поняття              85

Питання для самоконтролю знань              85

Навчальні завдання              85

Тестові завдання                   86

ТЕМА 6. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ                       87

Поняття податкової політики та її напрями                      87

Фактори, що визначають напрями і характер податкової політики. Аксіоми та
принципи податкової політики                  92

Суть податкового регулювання ринку                  97

Ключові терміни і поняття              99

Питання для самоконтролю знань              99

Навчальні завдання              99

Тестові завдання                   100

ТЕМА 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИМІРУ ПОДАТКОВОГО

НАВАНТАЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ                      101

Теоретико-методологічні      засади      визначення      рівня податкового
навантаження                        102

Показники рівня податкового навантаження на економіку та доходи юридичних

і фізичних осіб                       107

Поняття та процедура оптимізації оподаткування. Принципи оптимального

оподаткування                      115

Ключові терміни і поняття              118

Питання для самоконтролю знань              118

Навчальні завдання              118

Тестові завдання                   119

ТЕМА 8. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ У КРАЇНАХ РИНКОВОЇ

ЕКОНОМІКИ                       120

Загальні риси системи оподаткування у країнах ринкової економіки               121

Структура податків та динаміка їх частки у ВВП у країнах ринкової   122
економіки     

Основні тенденції функціонування та розвитку податкових систем у провідних       125
країнах світу 

Ключові терміни і поняття              125

Питання для самоконтролю знань              126

Навчальні завдання              126

Тестові завдання                   127

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЧАСТИНИ І                128

ЧАСТИНА II. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

ТЕМА 1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПРІОРИТЕТИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ                   132

Основні тенденції становлення податкової системи України                 132

Сучасна податкова політика держави та принципи функціонування податкової
системи України, їх реалізація                    146

Напрями реформування податкової системи України                 152

Ключові терміни і поняття              170

Питання для самоконтролю знань              170

Навчальні завдання              171

Тестові завдання                   172

ТЕМА 2. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ.

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ                      175

Податкова служба держави, склад податкової служби України             175

Функції органів державної податкової служби                 176

Основи та організація податкової роботи              177

Облік платників і надходжень податків                 181

Відповідальність платників за своєчасність і правильність розрахунків з

бюджетом і за подання декларацій             189

Ключові терміни і поняття              199

Питання для самоконтролю знань              200

Навчальні завдання              200

Тестові завдання                   202

ТЕМА 3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ               204

Сутність податку на додану вартість                      205

Елементи податку на додану вартість: платники,

об'єкт оподаткування, ставки                      206

Пільги за податком на додану вартість                  213

Порядок обчислення податку на додану вартість. Облік податку у платників             216

Строки сплати податку на додану вартість і подання декларацій                      224

Ключові терміни і поняття              226

Питання для самоконтролю знань              226

Актуальні питання               226

Навчальні завдання              231

Тестові завдання                   235

ТЕМА 4. АКЦИЗНИЙ ЗБІР                        236

Акцизний збір як форма специфічних акцизів                 237

Платники акцизного збору, об'єкт оподаткування, ставки                     239

Методика розрахунку сум акцизного збору                      244

Пільги з акцизного збору                 247

Ключові терміни і поняття              249

Питання для самоконтролю знань              249

Навчальні завдання              249

Тестові завдання                   251

ТЕМА 5. МИТО                    252

Митні платежі та їх роль в економічній політиці держави                      252

Платники, ставки мита, об'єкт оподаткування                 253

Порядок сплати мита                       258

Ключові терміни і поняття              258

Питання для самоконтролю знань              258

Навчальні завдання              259

Тестові завдання                   260

ТЕМА 6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ                        261

Податок на прибуток підприємств як форма корпоративного прибуткового
оподаткування                      261

Елементи податку на прибуток                  263

Ключові терміни і поняття              281

Питання для самоконтролю знань              281

Навчальні завдання              282

Тестові завдання                   284

ТЕМА 7. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ                 285

Основи та термінологія податку з доходів фізичних осіб                        286

Види доходів і категорії платників податку з доходів фізичних осіб. Об'єкт
оподаткування та порядок його визначення                     287

Ставки податку з доходів фізичних осіб                293

Податкові соціальні пільги для платників податку з доходів фізичних осіб                 294

Право платника податку з доходів фізичних осіб на податковий кредит                      298

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку з доходів

фізичних осіб             301

Актуальні питання оподаткування доходів фізичних осіб                      304

Ключові терміни і поняття              316

Питання для самоконтролю знань              316

Навчальні завдання              317

Тестові завдання                   320

ТЕМА 8. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ                      322

Оподаткування доходів від підприємницької діяльності. Альтернативні системи
оподаткування суб'єктів малого бізнесу                323

Єдиний податок та його основні елементи. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування юридичними та фізичними особами - суб'єктами

329

підприємницької діяльності           

Фіксований сільськогосподарський податок, його специфіка як форми спрощення

оподаткування сільгоспвиробників                       336

Ключові терміни і поняття              343

Питання для самоконтролю знань              343

Навчальні завдання              345

Тестові завдання                   347

ТЕМА 9. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ                 350

Плата за землю                      350

Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів                  357

Плата за користування надрами                 360

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів                    361

Ключові терміни і поняття              364

Питання для самоконтролю знань              364

Навчальні завдання              364

Тестові завдання                   366

ТЕМА 10. ІНШІ ПОДАТКИ ТА ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ                  368

Податок з власників транспортних засобів                       368

Місцеві податки і збори                   375

Інші обов'язкові платежі                  378

Ключові терміни і поняття              386

Питання для самоконтролю знань              387

Навчальні завдання              387

Тестові завдання                   389

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЧАСТИНИ ІІ              391

ЧАСТИНА III. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

ТЕМА 1. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНИХ

ФІНАНСІВ               396

Визначення та характеристика державних цільових фондів, їх

класифікація              396

Необхідність створення та принципи функціонування державних цільових
фондів                        399

Світовий досвід створення та функціонування окремих державних цільових

фондів                        400

Ключові терміни і поняття              404

Питання для самоконтролю знань              404

Навчальні завдання              404

Тестові завдання                   405

ТЕМА 2. СИСТЕМА ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ...           406

Структура системи пенсійного забезпечення в Україні               406

Завдання та функції Пенсійного фонду                 407

Джерела формування доходів Пенсійного фонду             410

Склад видатків Пенсійного фонду             416

Контроль за формуванням і використанням коштів Пенсійного фонду                        418

Основи функціонування Накопичувального фонду України                 420

Ключові терміни і поняття              424

Питання для самоконтролю знань              424

Навчальні завдання              424

Тестові завдання                   426

ТЕМА 3. СИСТЕМА ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ                 429

Характеристика фондів соціального страхування в Україні                   429

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з          432
тимчасовою втратою працездатності і витратами, що зумовлені народженням і
похованням  

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного   436
випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату
працездатності         

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок        440

безробіття      

Ключові терміни і поняття              443

Питання для самоконтролю знань              443

Навчальні завдання              444

Тестові завдання                   445

ТЕМА 4. ФОНД УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ                        448

Завдання та функції фонду              448

Джерела формування та напрями використання коштів фонду              450

Управління фондом              451

Ключові терміни і поняття              452

Питання для самоконтролю знань              452

Навчальні завдання              453

Тестові завдання                   454

ТЕМА 5. ФОНД ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА....      456

Необхідність та правові засади створення і функціонування фонду охорони
навколишнього природного середовища в Україні                      456

Джерела формування коштів фонду та напрями їх використання                      458

Порядок нарахування збору за забруднення навколишнього природного середовища.          460

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону

467

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності..         чи|

Ключові терміни і поняття              470

Питання для самоконтролю знань              470

Навчальні завдання              470

Тестові завдання                   471

ТЕМА 6. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ                     473

Ретроспективний огляд інших цільових фондів фінансових ресурсів, що діяли в
Україні за часів незалежності                      473

Державний фонд охорони праці                 475

Ключові терміни і поняття              481

Питання для самоконтролю знань              481

Навчальні завдання              481

Тестові завдання                   481

ТЕМА 7. ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ                      483

Повноваження місцевих органів влади щодо створення та використання
спеціальних фондів фінансових ресурсів              483

Спеціальні фонди фінансових ресурсів місцевих органів влади                        485

Ключові терміни і поняття              486

Питання для самоконтролю знань              486

Навчальні завдання              487

Тестові завдання                   487

487

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЧАСТИНИ III             489

ДОДАТКИ                 491